Valmisteluryhmä laati ehdotukset lainvalmistelun parantamiseksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.6.2019 10.32
Tiedote 303

Valtioneuvoston kanslian asettaman, lainsäädäntötyön kehittämistä pohtineen valmisteluryhmän loppuraportti on valmistunut. Raportti sisältää ehdotuksia valtioneuvoston lainsäädäntötyön kehittämiseksi. Ne on vedetty yhteen neljään kokonaisuuteen.

1. Valtioneuvoston yhteinen lainvalmisteluresurssi

Laadukkaan ja vaikuttavan sääntelyn valmistelu edellyttää, että ministeriöissä on käytettävissä riittävät resurssit ja hankkeita koordinoidaan valtioneuvostotasolla. Siksi valmisteluryhmä ehdottaa, että valtioneuvoston lainvalmistelun resursointia lisätään hallituksen keskeisissä lainvalmisteluhankkeissa. Tämä tapahtuisi joko perustamalla yhteinen lainvalmisteluresurssi valtioneuvoston kansliaan tai osoittamalla ministeriöille lisäresursseja keskeisiin hankkeisiin.

2. Lainsäädäntösuunnittelu valtioneuvostossa

Valmisteluryhmä ehdottaa, että laaditaan ja vahvistetaan koko hallituskauden pituinen hallituksen lainsäädäntöohjelma, joka kattaa keskeisimmät hallitusohjelmaa toteuttavat lainvalmisteluhankkeet.

Samalla ehdotetaan laadittavaksi kaksi eduskunnan istuntokautta kattava, rullaava 12 kuukauden lainsäädäntöaikataulu, joka sisältää tiedot kahdella seuraavalla eduskunnan istuntokaudella annettavista hallituksen esityksistä. Jokaisesta lainvalmisteluhankkeesta tulisi laatia erillinen hankesuunnitelma tukemaan lainvalmisteluprosessin läpivientiä.

3. Säädösvalmistelun koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Opiskelijoille ei ole yliopistoissa tarjolla koulutusta, joka antaisi valmiudet toimia säädösvalmistelijana heti valmistumisen jälkeen, vaan tarvittava osaaminen on hankittava valtioneuvoston piirissä järjestettävällä koulutuksella ja käytännön säädösvalmistelussa. Osaamisen ylläpitäminen ja valmistelijana kehittyminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen täydentämistä.

Tämän vuoksi valmisteluryhmä ehdottaa muun muassa toimia lainvalmistelun valtioneuvoston piirissä tapahtuvan koulutuksen kouluttajaverkoston ja -vastuun laajentamiseksi ja työssä oppimisen vahvistamiseksi.

4. Säädösvalmistelijan digitaalinen työpöytä

Automaation ja tekoälyn käyttö on vielä vähäistä säädösvalmistelussa. Teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista tehostaa lainvalmistelua ja parantaa sen laatua.

Valmisteluryhmän yksi ehdotus on, että nykyisin jo käytössä oleva lainvalmisteluun liittyvä tietoaineisto yhteen paikkaan, ”tietoaltaaseen”, josta se on kaikkien sitä tarvitsevien helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Tämä olisi projektin ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa arvioitaisiin ”tietoaltaan” kehittämistarpeet, toteuttamistavat ja kustannukset, minkä jälkeen päätettäisiin kehittämistyön etenemisestä. Tavoitteena on saada säädösvalmistelijoiden käyttöön lainvalmistelua tukevat, automaatiota ja tekoälyä hyödyntävät ajanmukaiset digitaaliset tietoaineistot ja työvälineet.

Lisätietoja: valmisteluryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7502, pekka.v.timonen(at)om.fi; valmisteluryhmän varapuheenjohtaja, alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, puh. 029 5160 300, timo.lankinen(at)vnk.fi