Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.10.2019 15.25
Tiedote 513/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2020

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Oikeusministeriö

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, yksikönpäällikkö p. 0295 150 348
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2024

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
- Oikeusministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 419
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 330 242
- Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välillä tehdyn Kiinan Suomeen perustettavaa kulttuurikeskusta koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Riina Vuorento, opetusneuvos p. 0295 330 363
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

Matti Kajaste, opetusneuvos p. 0295 330 378
- Jäsenten määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 004
- Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista sopimuksen nimen muuttaminen

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Suomen liittyminen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehtyyn sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyllä pöytäkirjalla

Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 099
- 1) Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 2) Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 942
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 337. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 28.10.-7.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Andersin, hallitussihteeri p. 0295 163 506
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta