Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.6.2018 15.35
Tiedote 299/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Helopuro Sanna, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (70/2018 vp) peruuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Ulkoministeriö

Suvanto Kaija, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi (HE 22/2018 vp; EV 44/2018 vp)

Rautio Sari Annika, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Kujala Arto, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 408
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Leppänen Maarit, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp; EV 32/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Aalto Mari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- 1) Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 ja 3 kohdan kumoamisesta

Risla Mika, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Koivuluoma Anu, erityisasiantuntija p. 0295 150 228
- 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin viran (D 20) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 7) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Sivula Seppo, poliisitarkastaja p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-17- XXXIV-19 hyväksyminen

Tukia Jukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Helenius Aila, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Mäenpää Ismo, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset)

Colliander Anders, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi (HE 36/2018 vp; EV 51/2018 vp)

Safo Karri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Saari Mika, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Bondestam Orian, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vanhatalo Juha, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ränkimies Jukka, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018
- Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta

Nieminen Timo-Ville, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi
- Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Pursiainen Harri, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokselle

Antikainen Päivi, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (HE 46/2018 vp; EV 47/2018 vp)

 Eiro Laura, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 668
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain, ajoneuvolain ja mittauslaitelain muuttamisesta

Maunu Eija, hallitusneuvos p. 0295 342 571
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n 1 momentin i ja j kohdan kumoamisesta 

Simola Kreetta, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta (HE 43/2018 vp; EV 48/2018 vp) 

Jämsä Päivi, johtava erityisasiantuntija p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liukko Anja, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2018 vp; EV 43/2018 vp)

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 175/2017 vp; EV 46/2018 vp)

Backman Henri, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuusneuvoston asettaminen
- Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

Steiner Nico, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta (HE 48/2018 vp; EV 52/2018 vp)

Virkkunen Tarja, ylitarkastaja p. 0295 048 252
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 51/2018 vp; EV 49/2018 vp)

Sosiaali- ja erveysministeriö

Kaario Arita, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Leimio Marko, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Tossavainen Hanna, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Hallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

Ympäristöministeriö

Rahnasto Oili, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Valtioneuvoston periaatepäätös Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025

Nikula Taina, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta (HE 63/2018 vp; EV 50/2018 vp)

Koponen Ville, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta (HE 12/2018 vp; EV 40/2018 vp)
- Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Särkkä Ella, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 195/2017 vp; EV 42/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat