Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.7.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.7.2018 15.20
Tiedote 347/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Oikeusministeriö

Aarne Kinnunen, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 580
- Valtakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Kari Liede, hallitusneuvos p. 0295 150 210
- Konkurssiasiamiehen viran täyttäminen

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021-2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021-2027

Sisäministeriö

Ilkka Laitinen, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri p. 0295 412 002
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Vientiluvan myöntäminen Patria Land Systems Oy:lle Arabiemiirikuntiin

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Aila Helenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 421
- Vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Leena Mörttinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 021
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit)

Tommi Parkkola, hallitusneuvos p. 0295 530 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 82/2018 vp; EV 73/2018 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (valmisteverodirektiivi) ja siihen liittyvistä ehdotuksista neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla) sekä parlamentin ja neuvoston päätöksestä (tietokoneistaminen)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta (HE 74/2018 vp; EV 64/2018 vp)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (alkoholiveron rakennedirektiivin muuttaminen)

Pekka Morén, finanssineuvos p. 0295 530 290
- Suomen valtion edustus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa

Minna Aaltonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 325
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen (SopS 20 ja 21/1995, muut. 39 ja 40/2011) 28 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ”Erasmus” unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen N:o 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

Seija Rasku, opetusneuvos p. 0295 330 270
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 57/2018 vp; EV 61/2018 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp; EV 67/2018) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Heidi Sulander, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 385
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2018 vp; EV 60/2018 vp)
- Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta (HE 75/2018 vp; EV 62/2018 vp;)

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta (HE 83/2018 vp; EV 66/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2018 vp; EV 68/2018 vp)

Lassi Hilska, liikenneneuvos, johtava asiantuntija p. 0295 342 497
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä KOM (2018) 277 lopullinen

Elina Immonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 344 2126
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 90/2018 vp; EV 71/2018 vp)

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 42/2018 vp; EV 35/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 147/2017 vp; HE 11/2018 vp; EV 58/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2018 vp; EV 69/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Antti Eskola, kaupallinen neuvos p. 0295 064 820
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle monivuotisen rahoituskehyksen 2021 – 2027 ehdotuksista 1) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021 - 2027 sekä 2) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja eräiden asetusten kumoamisesta

Mika Pikkarainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 622
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti Eurooppa” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti Eurooppa” täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta

Paula Laine-Nordström, hallitussihteeri p. 0295 047 110
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Merituuli Mähkä, erityisasiantuntija p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 202
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)