Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.1.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2019 15.24
Tiedote 20/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkojen täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (HE 199/2017 vp; EV 199/2018 vp)
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta (PNE 1/2018 vp; EK 33/2018 vp)

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 190/2018 vp; EV 156/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp; EV 131/2018 vp)

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri p. 0295 150 037
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXIV-22 - XXXIV-25 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa
- Puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan nimittäminen

Teija Pellikainen, hallitussihteeri p. 0295 140 606
- Eduskunnan vastaukseen EV 98/2018 vp sisältyneen lausuman tiedoksiantaminen

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 491
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 19/2018 vp; EV 140/2018 vp)

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 027
- Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan varapuheenjohtajan nimeäminen neuvottelukunnan 14.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193
- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 26/2018 vp; EV 115/2018 vp)

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2019 maksettavasta kansallisesta tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kambodzan kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Tero Jokilehto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 782
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta (HE 225/2018 vp; EV 187/2018)

Aino Still, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 041
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (EV 191/2018 vp; HE 173/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Antti-Jussi Lankinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 759
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 226/2018 vp; EV 186/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 144/2018 vp; EV 162/2018 vp)

Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 227/2018 vp; EV 190/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö p. 0295 163 356
- Kansaneläkelaitoksen johtajan viran täyttäminen
- Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaisen määrääminen

Juha Luomala, sosiaalineuvos p. 0295 163 492
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 203/2018 vp; EV 158/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maria Porko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 417
- Valtioneuvoston päätös Ruoveden kunnan velvoittamisesta jatkamaan yhteistoiminta-alueessa Virtain kaupungin kanssa

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2018 vp; EV 177/2018 vp)

Laura Terho, hallitussihteeri p. 0295 163 550
- Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Seija Rantakallio, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 246
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta (HE 102/2018 vp; EV 171/2018 vp)

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2018 vp; EV 124/2018 vp)

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, hallitussihteeri p. 0295 250 150
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2019

Markus Tarasti, ympäristöneuvos, esittelijä p. 0295 250 291
- Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

Anu Karjalainen, hallitussihteeri p. 0295 250 067
- Yhtiön oman pääoman korotus

Tuija Ahonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 250 186
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 15) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Liisa Meritähti, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta (HE 208/2018 vp; EV 175/2018 vp)