Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.3.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.3.2019 15.18
Tiedote 166/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.4.2019 - 14.4.2022

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Maarit Leppänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) määräaikaiseen Euroopan syyttäjän virkaan ehdokkaiden nimeäminen

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta

Jarno Virta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 105
- Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- 1) Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta 2) Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Inkalotta Nuotio-Osazee, hallitussihteeri p. 0295 047 051
- Valtiontakuurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Mikko Paloneva, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 063
- Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021-2030

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.) (EK 39/2018 vp; KAA 4/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma