Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 24.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.10.2019 15.16
Tiedote 554/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Hankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikauden ja kokoonpanon muuttaminen

Elina Normo, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 885
- Muutokset ministerityöryhmien pääsihteeristössä

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n yleiskokouksen 40. istuntoon 12.-27.11.2019. Pariisissa

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Valtuuskunnan asettaminen liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvista kansainvälisistä oikeuksista tehtyyn Kapkaupungin yleissopimukseen liitettävää kaivos-, maatalous- ja rakennuskalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehtävää pöytäkirjaa koskevaan diplomaattikonferenssiin 11.-22.11.2019 Pretoriassa, Etelä-Afrikassa.

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 143
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 608
- Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Linda Viitala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 299
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp; EV 7/2918 vp)

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 445
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
- Valtiontakauksen myöntäminen Finnvera Oyj:n Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Mika Tammilehto, ylijohtaja p. 0295 330 308
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Maksuton toisen asteen koulutus kaikille) (EK 42/2018 vp - KAA 5/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajalle

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193
- Ammattikorkeakoulun toimilupa

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp; EV 12/2019 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Pahkakosken Energia Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta