Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.4.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.4.2019 15.22
Tiedote 208/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Hallituksen vuosikertomus 2018

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Päivi Peltokoski, lähetystöneuvos p. 0295 351 523
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE270/2018 vp; EV 229/2018 vp)

Oikeusministeriö

Olli Muttilainen, hallintojohtaja p. 0295 150 011
- Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
- Kahden apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 230/2018 vp; EV 284/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- Asiantuntijajäsenten määrääminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Sisäministeriö

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 272/2018 vp; EV 287/2018 vp)

Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 561
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 202/2017 vp; EV 291/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Puolustusministeriö

Hanna Nordström, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana p. 0295 140 600
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 203/2017 vp; EV 290/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2018 vp; EV 315/2018 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Valtioneuvoston asetus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön budjettineuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riina Vuorento, opetusneuvos p. 0295 330 363
- Allekirjoitusvaltuudet eurooppalaiseen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (Instruct-ERIC) liittymiseksi

Katri Kurppa, hallitussihteeri p. 0295 330 063
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 260/2018 vp; EV 283/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Tanja Viljanen, hallitusneuvos p. 0295 162 353
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 172/2018 vp; EV 235/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2019-30.4.2022

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp; EV 281/2018 vp)

Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 293/2018 vp; EV 302/2018 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 294/2018 vp; EV 308/2018 vp)
- Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Joni Komulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp; EV 303/2018 vp)