Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.3.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.3.2019 15.25
Tiedote 177/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- a) Eduskunnan kirjelmä Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta (EK 48/2018 vp ─ VNS 5/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Elina Normo, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 010
- a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2017 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 47/2018 vp; K 11/2018 vp; K 15/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Katja Ahlfors, lähetystöneuvos p. 0295 350 191

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen
- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen
- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 396
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2018 vp; EV 247/2018 vp)

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (HE 302/2018 vp; EV 285/2018 vp)

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 231/2018 vp; EV 292/2018 vp)

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 251/2018 vp, EV 246/2018 vp)

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri p. 0295 150 037
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I muuttamisesta

Mirja Salonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 019
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi (HE 178/2018 vp; EV 245/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 273/2018 vp; EV 270/2018 vp)

Jarmo Tiukkanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 606
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun (HE 321/2018 vp; EV 277/2018 vp)

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 274/2018 vp; EV 213/2018 vp)

Jenni Herrala, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 252/2018 vp; EV 280/2018 vp)

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 253/2018 vp; EV 268/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Määräyksen peruuttaminen ja apulaissotilasedustajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2019 lisätalousarvion (HE 323/2018 vp) täydentämisestä (HE 323 vp; HE 324/2018 vp; EK 50/2018 vp)

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 282/2018 vp; EV 301/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Pauli Kariniemi, finanssineuvos p. 0295 530 210
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2018 vp; EV 294/2018 vp)

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoitukset Olavi Parkkisen jäämistöstä

Kirsti Vallinheimo, budjettineuvos p. 0295 530 076
- Eduskunnan kirjelmä EK 43/2018 vp - K 19/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
- Eduskunnan kirjelmä EK 40/2018 vp – K 21/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015–2018

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2018

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sari-Anna Sokura, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 539
- Hallintotieteiden tohtori Matti Muukkosen erivapaushakemus valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapio Kosunen, ylijohtaja p. 0295 330 440
- Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen seitsemän jäsenen nimittäminen

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muinaismuistolain muuttamisesta (HE 33/2018 vp; EV 304/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp; EV 240/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta (HE 114/2018 vp; EV 248/2018 vp)

Roni Selén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 462
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp; EV 300/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 003
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 264/2018 vp; EV 289/2018 vp)

Ulla Kaleva, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 088
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/2018 vp; EV 251/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 200/2018 vp; EV 275/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 199/2018 vp; EV 228/2018 vp)

Kari Virtanen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 707
- Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääoman korottaminen

Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
- Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016 – 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Yritystukien tutkimusjaoston määrääminen toimikaudeksi 1.4.2019 - 31.3.2023

Juha-Pekka Suomi, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 047 122
- Eduskunnan kirjelmä kotouttamisen toimivuudesta (EK 35/2018 vp ─ O 10/2017 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 108. työkonferenssiin 10. -21.6.2019 Genevessä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp; EV 264/2018 vp)
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EK 54/2018 vp; LA 84/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 248/2018 vp; EV 272/2018 vp)