Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.11.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2018 15.19
Tiedote 563/2018
Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.11.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Sisäministeriö

Tiina Ferm, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 352
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021

Puolustusministeriö

Jenni Herrala, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 072
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Timo Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 140 119
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 491
- Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi

Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 515
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Jari Salokoski, finanssineuvos p. 0295 530 437
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Slovenian jakoperusteeseen Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättyminen ja muutoksen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Hakemukset Aldi Valdine Rosqvistin jäämistöstä

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 420
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 553
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

Jaana Vehmaskoski, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 530 267
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saara Luukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 366
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 003
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Janne Mänttäri, hallitussihteeri p. 0295 342 569
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta työelämäkokeilun järjestämiseen

Paula Laine-Nordström, hallitussihteeri p. 0295 047 110
- Työsuhdekeksintölautakunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2021
- Työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten olevan jaoston nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2021

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- a) Eduskunnan kirjelmä asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp; O 61/2016 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön hallitusneuvoksen viran (VT16) täyttäminen
- Ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi