Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.10.2019

2.10.2019 15.12
Tiedote 490/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta

Satu-Maaria Natunen, hallitussihteeri p. 0295 150 456
- Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Jesse Seppälä, rajaturvallisuusasiantuntija p. 0295 421 141
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)

Puolustusministeriö

Vesa Valtonen, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 700
- Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Kerttu Maria Aumalan jäämistöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Opetushallituksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2019-30.9.2023

Katri Kurppa, hallitussihteeri p. 0295 330 063
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Hallituksen esitys laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Johanna Ruohtula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 079
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen