Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.1.2020 15.18
Tiedote 37/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Muutokset työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän sekä ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kokoonpanoissa

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Ministerivaliokuntien sihteereitä ja pysyviä asiantuntijoita koskevan päätöksen tarkistaminen

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoministeriön hallintojohtajan viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Heli Honkapää, kaupallinen neuvos p. 0295 351 455
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Valtakunnansyyttäjän toimiston kahden valtionsyyttäjän viran täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 14) viran täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 12) viran täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Hätäkeskuslaitoksen johtajan viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Vesa Valtonen, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 700
- Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Risto Kalervo Koskiharjun jäämistöstä

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Katri Kurppa, hallitussihteeri p. 0295 330 063
- Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Juhapekka Ristola, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 348
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikölle
- Liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön määräaikaisen virkasuhteeseen nimittäminen

Jorma Hörkkö, hallitusneuvos p. 0295 342 503
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisen tieliikenteen kuljetuslupien myöntämisestä

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen vuoden 2019 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2020 ja 2021

Mira Karppanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Ilmatieteen laitoksen nimeäminen sääpalvelun tarjoajaksi yksinoikeudella Suomen lentotiedotusalueelle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2020
- Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitetta 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2020 valtion rahoitusosuuden jako rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Yhteistoiminta-asiamiehen viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja p. 0295 163 425
- Yhdistyneiden kansakuntien (YK) sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 58. istunto New Yorkissa 10.-19.2.2020

Emmi Äärynen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 28/2019 vp; LA 36/2019 vp)
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston määräajaksi täytettävään ylijohtajan virkaan nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön rakennusneuvoksen virasta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen.