Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 31.1.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.1.2019 15.15
Tiedote 52/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kimmo Viertola, osastopäällikkö p. 0295 160 026
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Tanja Jääskeläinen, apulaisosastopäällikkö p. 0295 350 303
- Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 63. istuntoon 11.- 22.3.2019 New Yorkissa

Max von Bonsdorff, kehityspolitiikan neuvonantaja, esittelijä p. 0295 351 720
- Suomen edustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 553
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännökset)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen varajäsenen vapauttaminen tehtävästään ja uuden varajäsenen nimittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 198/2018 vp; EV 174/2018 vp)

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 184/2018 vp; EV 208/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 183/2018 vp; EV 207/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2019
- Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2019

Mikko Paloneva, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 063
- Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston määräajaksi täytettävään ylijohtajan virkaan nimittäminen