Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.7.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.7.2019 15.29
Tiedote 362/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lankinen Timo, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerityöryhmien asettaminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtiosihteeri Tuomo Puumalan virkavala
- Valtiosihteereiden Valtteri Aaltonen, Terhi Lehtonen ja Johanna Sumuvuori virkavakuutus

Normo Elina, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Tulokas Pirjo, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Suvanto Kaija, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Rautio Sari Annika, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ahlfors Katja, lähetystöneuvos p. 0295 350 191
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtiot) välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Oikeusministeriö

Hallavainio Anne, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Vakuutusoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Manner Arja, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 450
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp; EV 295/2018 vp)

Sisäministeriö

Rydman Elina, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018 vp; EV 288/2018 vp)

Rantakokko Elina, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 4/2019 vp; EV 4/2019) 

Puolustusministeriö

Vahvaselkä Sinikka, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen, tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa
- Apulaissotilasedustajan tehtävään määrääminen (NAE)

Sepponen Juha, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 044
- Vientiluvan myöntäminen Noptel Oy:lle Turkkiin

Honkanen Kosti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2018 vp; EV 319/2018 vp)

Valtiovarainministeriö

Hetemäki Martti, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Peltonen Irja, hallinto- ja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
- Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen puheenjohtajan määrääminen

Anttila Suvi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Randell Antti, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp; EV 3/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Valjakka Katri, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Valtion edustajien määrääminen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuihin neuvotteluihin ajanjaksolle 1.8.2019 - 31.7.2023

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luomajärvi Jussi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Saari Risto, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön 13. yleiskokouksessa 25 ja 26 päivänä syyskuuta 2018 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen sovittujen muutosten hyväksyminen

Mansikkaniemi Maija, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 016
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kröger Tarja, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp; EV 306/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat 

Sillstén Sirpa, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- 1) Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ylitepsa Johanna, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp; EV 2/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kotovirta Elina, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Puputti Marjo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 524
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Tiainen Ismo, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 250 294
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (VT13) nimittäminen