Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.12.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.12.2017 8.31
Tiedote 576/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoasiainministeriö

Satu Santala, osastopäällikkö p. 0295 351 019
- Suomen edustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvokselle

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin suuntautuvien ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta (sijoitusten seuranta –asetus)

Oikeusministeriö

Sami Manninen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 318
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvokselle

Sinikka Vahvaselkä, hallitussihteeri p. 0295 150 034
- Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevia asioita käsittelevän valtioneuvoston esittelijän määrääminen

Valtiovarainministeriö

Sami Kouki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 129
- Yhteispalvelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2020

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 420
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen
- Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 10.12.2017-9.12.2020

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 196
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maaseutuviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos p. 0295 162 177
- Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen 910/2004 3 §:n, sellaisena kuin se on asetuksessa 135/2008, muuttamisesta

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön viestintäjohtajan viran (vaativuustaso 11) täyttäminen

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimivan jäsenen ja tämän varajäsenen nimittäminen

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 19 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö p. 0295 064 916
- Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 047 129
- Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Kari Parkkonen, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Reetta Orsila, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 505
- Työterveyshuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.12.2017–14.12.2020
- Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2020

Jukka Lavaste, ylitarkastaja p. 0295 163 173
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2022

Ympäristöministeriö

Tarja Lahtinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 149
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Else Peuranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 225
- Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa