Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.2.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.2.2019 15.20
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kreetta Simola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 638
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2019 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 216/2018 vp; EV 182/2018 vp)

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 210/2018 vp; EV 205/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp; EV 206/2018 vp)

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp; EV 209/2018 vp)

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 119/2018 vp; EV 154/2018 vp)

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
- Valtioneuvoston asetus henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp; EV 175/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- Ylilääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Sisäministeriö

Jarmo Tiukkanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 606
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Talouspolitiikan arviointineuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2019-31.3.2023

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 280/2018 vp; EV 215/2018 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp; EV 203/2018 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 281/2018 vp; EV 214/2018 vp)

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 149/2018 vp; EV 200/2018 vp)

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 553
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/2018 vp; EV 202/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Suomen Unesco-toimikunnan jäsenten kutsuminen toimikaudelle 7.2.2019–31.12.2022 Suomen Unesco-toimikunnasta annetun asetuksen (1262/2002) mukaisesti

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 144
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018 vp; EV 204/2018 vp)

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (HE 151/2018 vp; EV 127/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Suomen tasavallan hallituksen ja Meksikon yhdysvaltojen hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä wpd Karhunnevankankaan Tuulipuisto Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Satawind Oy:lle ja A.Ahlström Kiinteistöt Oy:lle

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 335. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 18 - 28.3.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 54/2018 vp; EV 201/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan (VT15) nimittäminen