Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.3.2018 15.16
Tiedote 108/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Paula Lehtomäki, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi ja sivuakkreditoinnin päättäminen

Sannamaaria Vanamo, apulaisosastopäällikkö p. 0295 351 529
- Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan vaihdos

Mikko Kinnunen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 820
- Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa

Oikeusministeriö

Sami Manninen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 318
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Taru Ritari, henkilöstöpäällikkö p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Ilkka Turunen, hallitusneuvos p. 0295 530 097
- Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Virpi Vuorinen, budjettineuvos p. 0295 530 557
- Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 356
- Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2018/108 perusteella tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elli Nieminen, erityisasiantuntija p. 0295 048 247
- Työneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 47/2017) peruuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Anneli Karjalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 117
- Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Tarja Lahtinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 149
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 184/2017 vp; EV 1/2018 vp)