Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.5.2019 15.16
Tiedote 332/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Rami Sampalahti, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ulkoministeriö

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Max von Bonsdorff, kehityspolitiikan neuvonantaja, esittelijä p. 0295 351 720
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos p. 0295 150 246
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri p. 0295 150 037
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen II muuttamisesta

Sisäministeriö

Hanne Huvila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 313
- Sisäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2018 vp; EV 314/2018 vp)

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 242/2018 vp; EV 318/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2018 vp; EV 310/2018 vp)

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-26 - XXXIV-42 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Hansel Oy:n osakkeiden myyminen Suomen Kuntaliitto ry:lle sekä Hansel Oy:tä ja KL-Kuntahankinnat Oy:tä koskeva yritysjärjestely

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Jaana Vehmaskoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 267
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193
- Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtajan virkasuhteen jatkaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi