Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.11.2016 11.36
Tiedote 493/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 11.11.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 243/2016 vp) eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia korottamalla Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta 13 miljardista eurosta 22 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta 13 miljardista eurosta 22 miljardiin euroon. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin säännöksiä niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä luottomuotoista vienninrahoitusta ja korontasausta koskeva toiminta edistää Suomen taloudellista kehitystä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia siten, että Finnveran Oyj:n varainhankinnan joustavoittamiseksi ja kohtuullisten lainaehtojen varmistamiseksi valtion talousarviosta voitaisiin myöntää pääasiallisesti lyhytaikaista lainaa sellaisessa rahoitusmarkkinoiden toiminnan tilanteessa, jossa Finnvera Oyj ei kykenisi hankkimaan varoja kohtuullisilla ehdoilla. Valtion luottolimiitin määräksi esitetään kolme miljardia euroa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostettaisiin 19 miljardista eurosta 27 miljardiin euroon. Samalla esitetään korotettavaksi erityisriskinoton vientitakuiden takausvastuuta 3,5 miljardista eurosta viiteen miljardiin euroon. Tarkoituksena on edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään joulukuussa 2016. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)
Tiedote