Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.11.2015 13.31
Tiedote 599/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 12.11.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 115/2015 vp) eduskunnalle laieiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maksulaitoslakia, maksupalvelulakia sekä Finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Maksulaitoslakiin ja maksupalvelulakiin lisättäisiin selventävät viittaussäännökset asetuksen soveltamisesta korttipohjaisiin maksutapahtumiin. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonta nimettäisiin asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä olisi valvoa asetuksen noudattamista. Maksupalvelulakiin lisättäisiin informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva maksunsaajan ja maksupalveluntarjoajan välinen riita tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä asetusta sovellettaessa esiintyvien riitojen ratkaisemiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)

Hallituksen esitys (HE 116/2015 vp) eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä muutettavaksi tietoyhteiskuntakaarta. Ehdotetulla lainsäädännöllä pantaisiin täytäntöön toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Esityksellä edistettäisiin digitaalisten palveluiden ja toimintojen kehittymistä alentamalla erityisesti nopeiden viestintäverkkojen ja niiden toiminnan edellytyksenä olevien luotettavien sähköverkkojen rakentamiskustannuksia. Ehdotettu lainsäädäntö koskisi yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä verkkoja. Viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen omistajat ja haltijat eli verkkotoimijat velvoitettaisiin suostumaan tietyin edellytyksin toisen verkkotoimijan yhteiskäyttöpyyntöön, joka koskee verkkoihin kuuluvia rakenteita ja rakennelmia. Yhteiskäytöstä maksettaisiin kohtuullinen korvaus. Lisäksi verkkotoimijan olisi tietyin edellytyksin suostuttava rakentamaan verkko yhdessä toisen verkkotoimijan kanssa. Yhteisrakentamisen edellytyksenä olisi, että yhdenkään osapuolen kustannukset eivät lisääntyisi erillisrakentamiseen verrattuna. Ehdotettua lainsäädäntöä sovellettaisiin yhteistoimintaan, jonka vähintään yhtenä osapuolena on viestintäverkko. Viestintävirasto vastaisi yhteistoimintaa koskevasta riidanratkaisusta. Yhteistoimintaa koskevilla ehdotuksilla ei olisi vaikutusta verkkojen rakentamiseen tai käyttöön liittyviin rakentamis-, lupa- tai työturvallisuusmääräyksiin. Verkkotoimijoiden ja viranomaisten tulisi toimittaa hallussaan olevat verkkotiedot sekä kaikkia suunniteltuja verkkohankkeita koskevat tiedot tietoja tarvitsevien saataville erityisen keskitetyn tietopisteen kautta. Keskitettynä tietopisteenä toimisi Viestintävirasto, joka voisi laissa säädetyin perustein rajoittaa tietojen luovutusta esimerkiksi kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön tai rakennuksen sisäinen viestintäverkko tulisi rakentaa uudisrakentamisen tai merkittävämpien peruskorjausten yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.11.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella kumotaan voimassaolevan asetuksen 2 §:ään sisältyvä virheellinen hintavelvoitteen määritelmä ja korvataan se 3-5 §:ssä julkisen palvelun velvoitteesta maksettavan korvauksen käsitteellä. Lisäksi asetuksen 4 §:stä poistetaan suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen myönnettävän valtionavustuksen jakoperuste ja lisätään asetuksen 7 §:ään kokeilut liikkumisen ohjaukseen myönnettävän valtionavustuksen käyttökohteeksi. Asetus tulee voimaan 15.11.2015. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että se vastaa Työterveyslaitoksen uutta strategiaa ja toimintamallia. Asetus tulee voimaan 18.11.2015. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.11.2015 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa kehityspoliittinen toimikunta toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Aila Paloniemi Suomen Keskusta; jäsenet: kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (puheenjohtaja Daniel Lahti Tuhatkunta ry) Kansallinen kokoomus, RKP-nuorten puheenjohtaja Ida Schauman (kansanedustaja Anders Adlercreutz) Ruotsalainen kansanpuolue, (yhteisöpedagogi, toimittaja Abdirahim Hussein Mohamed Suomen Keskusta), kansanedustaja Susanna Huovinen (toiminnanjohtaja Janne Ronkainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Jani Toivola (kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto) Vihreä liitto, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (kolmas varapuheenjohtaja Kalle Hyötynen) Vasemmistoliitto, kansanedustaja Antero Laukkanen (filosofian maisteri Heini Röyskö) Suomen Kristillisdemokraatit, kansanedustaja Kari Kulmala (kansanedustajan avustaja Pia Kopra) Perussuomalaiset, toiminnanjohtaja Timo Lappalainen (kehityspoliittinen asiantuntija Niina Mäki) Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA, pääsihteeri Rilli Lappalainen (vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner) Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen (asiantuntija Tuuli Mäkelä) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kehitysjohtaja Timo Palander (koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen) Suomen yrittäjät, kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto SAK (työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki STTK) palkansaajakeskusjärjestöt AKAVA, STTK, SAK, johtaja Seppo Kallio (asiantuntija Leena Suojala) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, johtaja Jussi Pakkasvirta (projektipäällikkö Katarina Frostell) UNIPID, Tarmo Heikkilä Suomen lähetysseura (ohjelmajohtaja Julia Ojanen Plan Suomi) ulkoministeriön kumppanuusjärjestöt, toiminnanjohtaja Elina Multanen UNWOMEN (1.1.2016-31.12.2017) ja johtava asiantuntija Hilkka Vuorenmaa Väestöliitto (1.1.2018-31.12.2019) (toiminnanjohtaja Helena Laukko YK-liitto) Naiset ja tytöt -painopistealueen edustaja. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 29. yleiskokoukseen Lontoossa 23.11.-2.12.2015. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja varapuheenjohtajat ovat osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä merenkulkujohtaja Tuomas Routa Liikenteen turvallisuusvirastosta ja jäsenet ovat suurlähettiläs Päivi Luostarinen Suomen Lontoon suurlähetystöstä, hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä, liikenneneuvos Risto Murto liikenne- ja viestintäministeriöstä, liikenneneuvos Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriöstä, hallitusneuvos Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen liikenne- ja viestintäministeriöstä, hallitussihteeri Veera Kojo liikenne- ja viestintäministeriöstä, lähetystöneuvos Leena Gardemeister Suomen Lontoon suurlähetystöstä, lähetystöneuvos Marjo Mäki-Leppilampi Suomen Lontoon suurlähetystöstä, erityisasiantuntija Tero Jokilehto Suomen Lontoon suurlähetystöstä, johtava asiantuntija Marko Rahikainen Liikenteen turvallisuusvirastosta sekä komentaja Juha Vuolle Rajavartiolaitoksesta. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)

Päätös myöntää toimiluvat Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun Anvia Oyj:lle, kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C DNA Welho Oy:lle, kanavanippuihin A ja F Digita Oy:lle sekä kanavanippuihin B, C ja D Norkring As:lle. Myönnettävien toimilupien tavoitteena on muun muassa edistää laadukkaiden ja monipuolisten sisältöjen tarjontaa kattavasti ja edullisesti koko maassa, edistää kilpailua antennitelevision lähetysmarkkinalla sekä edistää maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa teräväpiirtolähetysten tarjontaa. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Tiedote

Päätös myöntää Posiva Oy:lle lupa rakentaa Eurajoen kunnan Olkiluotoon Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos ja edellä mainitun laitoksen toiminnasta syntyvälle käyttö- ja käytöstäpoistojätteelle loppusijoitustila. Ydinenergialaissa (990/1987) säädetyt edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät. Valtioneuvosto on tehnyt laitoksen rakentamista koskevat periaatepäätökset 21.12.2000 ja 17.1.2002. Eduskunta jätti periaatepäätökset voimaan 18.5.2001 ja 24.5.2002. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)
Tiedote

Päätös myöntää Katja Veirtolle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen yhteiskuntatieteen maisteri Sinikka Näätsaari 24.11.2015 lukien lautakunnan 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.11.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2015 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (arvopaperistaminen). Euroopan komissio antoi 30.9.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle. Yhtä aikaa edellä mainitun ehdotuksen kanssa komissio antoi ehdotuksen vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Näitä ehdotuksia käsitellään kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Ehdotukset ovat osa komission pääomamarkkinaunionia koskevaa toimenpidesuunnitelmaa (KOM(2015) 468 lopullinen). Ehdotuksessa määritellään arvopaperistamista koskevat yhteiset säännökset ja luodaan säännökset yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle. Arvopaperistamisella tarkoitetaan rahoitusmekanismia, jolla tuleviin kassavirtoihin oikeuttavia saatavia muunnetaan sijoittajille myytäviksi arvopapereiksi, yleensä joukkovelkakirjoiksi. Ehdotuksen tarkoituksena on erottaa toisistaan monimutkaiset, läpinäkymättömät ja riskipitoiset sekä yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut arvopaperistamiset. Asetusehdotuksella tavoitellaan arvopaperistamismarkkinan uudelleenkäynnistymistä sekä tehokasta ja riittävää riskinjakoa rahoitusmarkkinoilla. (VM neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää 0295 530 485)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2015 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (vakavaraisuusasetus). Euroopan komissio antoi 30.9.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Komissio antoi yhtä aikaa edellä mainitun ehdotuksen kanssa ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle (STS). Näitä ehdotuksia käsitellään kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Ehdotukset ovat osa komission pääomamarkkinaunionia koskevaa toimenpidesuunnitelmaa (KOM(2015) 468 lopullinen). Ehdotuksen tavoitteena on uudistaa vakavaraisuuslaskennan säännöt ja vakavaraisuusvaatimukset sellaisiksi, että yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu arvopaperistamismarkkina saadaan jälleen toimivaksi Euroopassa, koska nykyisellään markkina on käytännössä kuihtunut suhteessa esimerkiksi Yhdysvaltoihin. (VM vanhempi finanssissihteeri Jussi Lindgren 0295 530 019)
Tiedote