Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.10.2016 13.42
Tiedote 437/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.10.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 186/2016 vp) eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Belgian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Hallituksen esitys (HE 187/2016 vp) eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Puolustusvoimista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset puolustusvoimien henkilöstöön kuuluvien, puolustusvoimien vieraana olevan vieraan valtion sotilasjohtoon kuuluvien tai kansainvälistä järjestöä edustavien erityistä suojelua tarvitsevien henkilöiden turvallisuuden sekä puolustusvoimien erityisen omaisuuden kuljetusten suojaamisesta. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi puolustusministeriölle asetuksenantovaltuus säätää maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Hallituksen esitys (HE 188/2016 vp) eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että voidaan varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken. Toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä antaa näille asiantuntijatukea täsmennetään ja laajennetaan. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtäviä uudistetaan ja sääntelyssä korostetaan sähköisten palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lakiin lisätään säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voidaan antaa käyntiasioinnin lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää toimitilaa. Yhteispalvelussa voidaan lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä päivitetään ja lisätään sopimista edellyttävien asioiden luetteloon teknisen käyttöyhteyden käyttöön, salassa pidettävien tietojen käsittelyyn sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat. Esityksessä täsmennetään myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä. Lisäksi ohjausjärjestelmää uudistetaan siten, että valtiovarainministeriön tukena ohjauksessa toimii valtioneuvoston asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä ohjaavien viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta palveluiden ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan. (VM hallitusneuvos Ilkka Turunen 0295 530 097)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 189/2016 vp) eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi kaksi maksuluokkaa Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomessa toimivalle merkittävälle sivuliikkeelle. Lisäksi lakia ehdotetaan tarkistettavaksi korottamalla luottolaitosten suhteellista maksua sekä kaikkien maksuvelvollisten perusmaksua. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)
Uutinen

Hallituksen esitys (HE 190/2016 vp) eduskunnalle laiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Pankin virkamiehistä annettua lakia siten, että ennen 1.1.1992 voimassa ollutta 60 vuoden eläkeikää korotetaan vuosittain vuoden 2018 alusta lukien vastaavalla periaatteella kuin julkisten alojen ammatillista eläkeikää on säädetty korotettavaksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomen Pankin virkamiesten eroamisikä korotetaan asteittain 70 vuoteen vastaamaan yleistä valtion virkamieslaissa säädettyä virkamiesten eroamisikää vuoden 2018 alusta lukien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

Hallituksen esitys (HE 191/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta. Arkistolaitoksen organisaatiota ehdotetaan kehitettäväksi siten, että nykyisestä piirihallintomallista luovuttaisiin. Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta muodostettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimiva valtakunnallinen viranomainen, jonka nimenä olisi Kansallisarkisto. Samalla Kansallisarkiston tehtävät kirjattaisiin lakiin ja niitä täsmennettäisiin. Arkistolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös Kansallisarkiston oikeudesta määrätä pysyvään säilytykseen määräämiensä ja sähköiseen muotoon muutettujen asiakirjojen alkuperäiskappaleiden hävittämisestä sekä säännökset Kansallisarkistoon siirrettyjen viranomaisten asiakirjojen tietojen antamisessa noudatettavista julkisuuslaista poikkeavista antamistavoista ja määräajoista. Hävittäminen olisi mahdollista, kun se voisi tapahtua vaarantamatta asiakirjan tai siihen sisältyvän tiedon säilymistä, eheyttä ja autenttisuuden toteamista sekä heikentämättä asiakirjan kulttuurihistoriallista arvoa tai oikeudellista todistusvoimaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 192/2016 vp) eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta. Laissa täsmennettäisiin EU:n niin sanottuun puitedirektiiviin 2009/128/EY perustuvia säännöksiä, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausaikatauluja ja testauksesta vapauttamista. Lain täsmentäminen mahdollistaisi kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille tehdyn riskien arvioinnin huomioon ottamisen testaustoiminnassa täysimääräisesti. Lisäksi sääntelyä selkeytettäisiin. (MMM lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295 162 127)

Hallituksen esitys (HE 193/2016 vp) eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annettua lakia muutettavaksi maatilojen neuvonnan korvauksen osalta siten, että neuvontaa voitaisiin antaa myös maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen saamisen edellytyksiä täsmennettäisiin eläinten hallinnan osalta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin teurastetuista kileistä myönnettävän palkkion saamisedellytysten osalta siten, että palkkion saamisen edellytyksenä olevia teurastetun kilin ikä- ja painorajoja alennettaisiin. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi tukijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi kasvintuotannon pinta-alavalvonnan perusteella määräytyvien valvontaseuraamuksien osalta siten, että ne vastaisivat Euroopan unionin suorien tukien vastaavia valvontaseuraamuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Hallituksen esitys (HE 194/2016 vp) eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta. Ehdotettujen lakimuutosten johdosta luopumistuen ehdot säilyisivät nykyistä vastaavina vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista huolimatta luopumistukijärjestelmän soveltamisen loppuun. Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimassa olevien säännösten mukaan luopumistukea ei myönnetä vuoden 2018 jälkeen tapahtuvien maatalouden harjoittamisesta luopumisten johdosta. Luopumistuen perusmäärä muuttuisi jatkossakin maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi tuensaajan täyttäessä 63 vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen estäisi luopumistuen saamisen ja että luopumistuen saajalle myönnettävä työuraeläke lakkauttaisi luopumistuen täydennysosan. Lait on tarkoitetuttu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Hallituksen esitys (HE 195/2016 vp) eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin esitetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisiin pilottihankkeisiin liittyviä muutoksia, joiden johdosta kehittämishanketukea olisi mahdollista myöntää pilottihankkeisiin liittyviin investointeihin, jotka eivät ole luonteeltaan yleishyödyllisiä. Muutos on maaseutuohjelman mukainen ja pilottihankkeiden käytännön toteutuksen kannalta tärkeä. Pilottihankkeet ovat hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä maa- ja metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä sekä antaa toimijoille mahdollisuus uuden toiminnan tai tuotteen testaamiseen todellisessa toimintaympäristössä. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä merkitykseltään vähäisempiä täsmennyksiä ja korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Hallituksen esitys (HE 196/2016 vp) eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Palkkaturvaa koskeviin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka ovat tarpeen työntekijöiden riittävän oikeusvarmuuden varmistamiseksi, jotta palkkaturvajärjestelmä ei muodostuisi työmarkkinajärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa tarkoitettujen selviytymissopimusten esteeksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia, joiden perusteella palkkaturvaviranomaisella olisi mahdollisuus hyödyntää Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 197/2016 vp) eduskunnalle laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan sisävesiliikenteen työaikadirektiivin täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin. Muutokset koskisivat pääosin sisävesillä tapahtuvaa alusliikennettä. Ylityötä saisi teettää enintään 384 tuntia vuodessa. Alle vuoden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa ylitöiden keskimääräinen enimmäismäärä olisi viikkoa kohden kahdeksan tuntia. Seitsemän päivän jakson aikana työntekijälle olisi annettava vähintään 84 tunnin lepoaika. Työntekijälle, jonka työ- ja vapaa-aikojen määräytymisessä ei noudatettaisi vuorottelujärjestelmää, olisi annettava ylimääräinen 24 tunnin pituinen viikkolepo, jos hän olisi työskennellyt viitenä viikkona kuutena päivänä viikossa. Vuorottelujärjestelmään perustuvien peräkkäisten työpäivien enimmäismäärä olisi 31. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 198/2016 vp) eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2018 loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384

Hallituksen esitys (HE 199/2016 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Työnantajien sairausvakuutusmaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,94 prosenttiyksiköllä vuonna 2014, 1,00 prosenttiyksiköllä vuonna 2019 ja 0,58 prosenttiyksiköllä vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että pienituloisten palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksuun tehdään 63 miljoonan euron määräinen kevennys hyvittämään heille kilpailukykysopimuksen mukaisista maksukorotuksista aiheutuvaa nettotulojen alenemaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 200/2016 vp) eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisissa joulukuussa vuonna 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen, joka on Yhdistyneiden kansakuntien ilmastopuitesopimuksen alainen. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään lisääntyviä toimia päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sopimuksen tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi. Osapuolet sitoutuvat saavuttamaan itse määrittelemänsä päästövähennystavoitteet sekä laativat tarvittavat politiikkatoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Pariisin sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Pariisin sopimus koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Pariisin sopimuksen kansainvälinen voimaantulo edellyttää, että sopimukseen on sitoutunut vähintään 55 osapuolta, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasujen päästöistä on vähintään 55 prosenttia. Sopimuksen voimaantulokynnys täyttyi 5.10.2016 ja Pariisin sopimus tulee voimaan 4.11.2016. Esitykseen sisältyy lakiehdotus Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. (YM neuvotteleva virkamies Tuija Talsi 0295 250 285)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.10.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä, valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä, valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta ja valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Tuomioistuinlaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2017. Lakiin on koottu nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Tuomioistuimia koskevan lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on ollut, että tuomioistuimista säädetään vain lailla. Tuomioistuimia koskevasta asetuksentasoisesta sääntelystä pääsääntöisesti luovutaan ja tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annetaan tuomioistuinten työjärjestyksissä. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin alueellisten tuomioistuinten sijainti, tuomiopiirit ja istuntopaikat, niin sanottujen kielituomarin virkojen sijoittaminen, maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta sekä tuomarinvakuutus, joista voidaan antaa tarkempia määräyksiä valtioneuvoston tai oikeusministeriön asetuksilla. Annettavat neljä valtioneuvoston asetusta ovat tarpeen tuomioistuinlain täytäntöön panemiseksi. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta. Hyvityksen enimmäismäärä on rahan arvon muutosta vastaavasti 34 519 euroa. Asetus tulee voimaan 19.10.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Suomi on vuonna 1983 ratifioinut esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Rooman sopimus). Sopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi teki äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä koskevan varauman, jonka mukaan Suomessa sovelletaan vain tallennuskriteeriä. Vuonna 2015 voimaan tulleella tekijänoikeuslain muutoksella (607/2015) Suomessa on otettu käyttöön tallennuskriteerin lisäksi kansallisuuskriteeri, minkä seurauksena Suomen sopimukseen tekemät varaumat ja uusi ilmoitus on mukautettu vastaamaan kansallista sääntelyä. Rooman sopimuksen mukaan sopimuksen tallettajalle tehty ilmoitus tulee voimaan kuusi kuukautta tallettamisen jälkeen. Asetus tulee voimaan 18.10.2016. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Valtioneuvoston asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Suomi on vuonna 1983 ratifioinut esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Rooman sopimus). Rooman sopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi teki äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä koskevan varauman, jonka mukaan Suomessa sovelletaan vain tallennuskriteeriä. Suomi on soveltanut yleissopimukseen tehtyä äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä koskevaa varaumaa myös WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen (jäljempänä WPPT). Vuonna 2015 voimaan tulleella tekijänoikeuslain muutoksella (607/2015) Suomessa on otettu käyttöön tallennuskriteerin lisäksi kansallisuuskriteeri, minkä seurauksena Suomen sopimukseen tekemät varaumat ja uusi ilmoitus on mukautettu vastaamaan kansallista sääntelyä. WPPT:n osalta tehdyssä ilmoituksessa viitataan Rooman sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleeseen, joka mahdollistaa, että sopimusvaltiossa ei tarvitse soveltaa julkaisukriteeriä äänitallenteiden suojan liittymäkriteerinä. WPPT:tä koskeva ilmoitus saa sisältönsä Rooman sopimuksen mukaisesti tehdystä ilmoituksesta, joka tulee voimaan kuusi kuukautta kyseisen ilmoituksen tallettamisen jälkeen. Asetus tulee voimaan 18.10.2016. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että 1 momentista poistetaan maininta eläkehakemuslomakkeen vahvistamisesta, mutta lisätään työuraeläkkeen kaavan vahvistaminen. Asetuksen 2 momenttia muutetaan siten, että korjataan viittaukset sekä merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (80/2016) 7 §:ään että työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ään. Lisäksi asetuksen 3 momentissa viitataan merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 7 momenttiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM lakimies Marko Leimio 0295 163 564)

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:n sanamuotoa muutetaan siten, että pykälässä käytetään muualla työeläkelainsäädännössä käytettävää ilmaisua vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja. Asetuksen 3 §:ään korjataan viittaussäännöksiä sekä viitattavan lain nimi. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM lakimies Marko Leimio 0295 163 564)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkistetaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa. Arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistetaan vastaamaan vuosien hintatilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 784 euroa. Uusi arvo on 863 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2016. (YM ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 0295 250 094)

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaiset toimenpiteet, jotka on hyväksytty Etelämannersopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa Santiago de Chilessä 1.6.2016. Toimenpiteet ovat voimassa 30.8.2016 lukien. Asetus tulee voimaan 17.10.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.10.2016 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 68. istuntoon 31.10.-3.11.2016 Kööpenhaminassa seuraavasti: valtioneuvoston kanslia: erityisavustaja Anna-Kaisa Heikkinen, viestintäpäällikkö Anne Sjöholm ja turvamies Juha Jokiranta; ulkoasiainministeriö: valtiosihteeri Samuli Virtanen, osastopäällikkö Jukka Salovaara, diplomaattiavustaja Matti Nissinen, diplomaattiavustaja Marja Koskela, apulaisosastopäällikkö Juha Ottman, ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto, yksikönpäällikkö Kalle Kankaanpää, ulkoasiainneuvos Johan Schalin, lähetystöneuvos Christina Lehtinen, lähetystöneuvos Katja Luopajärvi, lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, tiedottaja Benita Lindström, suurlähettiläs Ann-Mari Nyroos ja turvamies Markus Koskinen; opetus- ja kulttuuriministeriö: erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund, neuvotteleva virkamies Anne Mattero, ylitarkastaja Mirva Mattila, projektisuunnittelija Sini Keinonen ja projektisihteeri Petteri Pulli; sosiaali- ja terveysministeriö: erityisavustaja Eeva Salmenpohja, neuvotteleva virkamies Maria Waltari, neuvotteleva virkamies Annamari Asikainen, projektisuunnittelija Mia Mäkinen, projektikoordinaattori Heidi Haggrén ja asiantuntija Carita Peltonen; työ- ja elinkeinoministeriö: hallitusneuvos Lippe Koivuneva ja erityisavustaja Juha Halttunen; ympäristöministeriö: kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen, kansainvälisten asiain neuvos Marina von Weissenberg, ylitarkastaja Kati Suomalainen ja erityisasiantuntija Merja Laitinen; Suomen edustaja Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostossa: Risto E. J. Penttilä. (UM lähetystöneuvos Päivi Laivola de Rosière 0295 350 668)

Päätös asettaa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 15.10.2016-14.10.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä; jäsenet: Panu Artemjeff oikeusministeriö, Maria Kaisa Aula Väestöliitto ry, Tapio Bergholm Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Juha Beurling Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Anas Hajjar Suomen Islamilainen Neuvosto SINE ry, Laura Heinonen Allianssi ry, Eeva Holopainen Suomen Punainen Risti, Anna Hyvärinen Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Paula Ilveskivi Akava ry, Markku Jokinen Kuurojen liitto ry, Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Kerttu Tarjamo Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry, Anja Lahermaa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Laura Maria Latikka USKOT-foorumi ry, Katja Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto, Johanna Lindholm Folktinget, Eila Linnanmäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Stanislav Marinets Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, Sinikka Mikola Kuntaliitto, Abdule Mohamed Somaliliitto ry, Liisa Murto Kynnys ry, Leena Nissilä Opetushallitus, Pia Oksanen Amnesty International ry, Pentti Pieski Saamelaiskäräjät, Miia Pitkänen Lastensuojelun keskusliitto ry, Ilari Rantakari Moniheli ry, Daniel Shaul Helsingin juutalainen seurakunta, Aki Siltaniemi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Jenni Tuominen Monika-Naiset liitto ry, Amu Urhonen Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE, Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriö, Marjut Vuorela Vanhustyön keskusliitto ry, Esa Ylikoski Vapaa-ajattelijain liitto ry, Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystys RIKU ja Harri Martikainen sisäministeriö. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)
Tiedote

Päätös hyväksyä vuoden 2017 alustava talousarviosuunnitelma. Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat 15. lokakuuta mennessä tulevaa vuotta koskevat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle. Alustavat talousarviosuunnitelmat kuuluvat syksyisin toteutettavaan koordinoituun valvontamenettelyyn. Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta. Alustava talousarviosuunnitelma pitää sisällään tiedot makrotalouden ennusteista ja oletuksista, julkisen talouden tavoitteista, tulo- ja menoennusteista politiikan pysyessä muuttumattomana, tulo- ja menotavoitteista, talousarvioesitykseen sisältyvistä päätösperäisistä toimenpiteistä, unionin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteista ja maakohtaisista suosituksista ja viimeisimmän vakausohjelman ja alustavan talousarviosuunnitelman vertailusta sekä menetelmiä koskevan liitteen. Vuoden 2017 alustavan talousarviosuunnitelman pohjana vuoden 2017 talousarvioesitys, joka perustuu pitkälti kevään 2016 kehyspäätökseen, vuoden 2016 lisätalousarvioihin sekä kuntatalousohjelmaan vuodelle 2017. (VM neuvotteleva virkamies Jussi Huopaniemi 0295 530 257)
Uutinen

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakkapuitesopimuksen (FCTC) seitsemänteen osapuolikokoukseen Delhissä 7.-12.11.2016. Valtuuskunnan johtaja on johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Pasi Mustonen Brysselin pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) vesi- ja terveyspöytäkirjan osapuolikokoukseen 14.-16.11.2016 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, valtuuskunnan varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Raili Venäläinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, ministerineuvos Kari Puurunen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, erityisasiantuntija Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, neuvotteleva virkamies Antton Keto ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, vesiylitarkastaja Katri Vasama maa- ja metsätalousministeriöstä, lähetystösihteeri Laila Clyne Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja projektipäällikkö Saija Vuola Suomen ympäristökeskuksesta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 22. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 12. kokoukseen 7.-18.11.2016 Marrakechissa Marokossa ja oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ulkoasiainministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Paula Perälä ympäristöministeriöstä, hallitussihteeri Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin ulkoasiainministeriöstä. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.10.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä strateginen kumppanuussopimus). Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä laaja-alaisesti, ja siinä käsitellään useita yhteistyöaloja suhteellisen yleisellä tasolla. Sopimuksessa vahvistetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin sekä niistä käytävään vuoropuheluun, koordinaatioon ja yhteistyöhön. Kumppanuussopimusneuvotteluja käydään samanaikaisesti EU:n ja Japanin välisten vapaakauppaneuvottelujen rinnalla. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.10.2016 seuraavat nimitysasiat:

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Risto Artjoki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 15.10.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen ja Risikko toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Valtiotieteiden maisteri Timo Moilanen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-31.12.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Risto Artjoelle virkavapautta osastopäällikön virasta 15.10.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun hän toimii ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen ja Risikko toimikauden ajaksi nimitettynä valtiosihteerinä. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä, laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 45 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 31 §:n muuttamisesta ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 77/2016 vp). Kuluttajansuojalakiin lisätään asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskeva uusi luku. Lisäksi kaikkia kuluttajaluottoja koskeviin säännöksiin tehdään eräitä muutoksia muun muassa kytkykaupan kieltämiseksi ja koron ja maksujen muuttamista koskevien säännösten selkeyttämiseksi.  Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen ja vertaislainojen välitys säädetään rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien osalta rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta ja vertaislainanvälittäjien osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2016 vp). Sopimuksessa määrätään työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi pääministeri Juha Sipilän, ministeri Timo Soinin, ministeri Kai Mykkäsen, ministeri Jari Lindströmin, ministeri Sanni Grahn-Laasosen, ministeri Kimmo Tiilikaisen, ministeri Anne Bernerin ja ministeri Juha Rehulan hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 68. istuntoon Kööpenhaminassa 31.10.-3.11.2016. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 27.10.2016 Brysselissä järjestettävän EU:n ja Kanadan välisen huippukokouksen yhteydessä. Samalla osapuolet antaisivat yhteisjulistuksen, joka sisältää osapuolten yhteisen tulkinnan sopimuksen tietyistä kohdista. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti unionin toimivaltaan kuuluvilta osin unionin ja Kanadan välillä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin hyväksyntä on saatu. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehty strateginen kumppanuussopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Kanadan yhteistyötä laaja-alaisesti ja siinä käsitellään useita yhteistyösektoreita suhteellisen yleisellä tasolla. Sopimus heijastelee EU:n ja Kanadan yhteisiä arvoja ja pyrkii luomaan raamit yhteistyölle mm. ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä, kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, kestävää kehitystä, oikeudellista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua koskien. Sopimus mahdollistaa entistä laajemman dialogin Kanadan kanssa. Sopimus sisältää vastaavissa EU:n kumppanuussopimuksissa olevat vakiolausekkeet. Sopimus vahvistaa EU:n ja Kanadan olevan strategisia kumppaneita, jotka kehittävät määrätietoisesti suhteitaan vuoropuhelun pohjalta yhteisten etujen ja arvojen edistämiseksi. Vuoropuhelua tullaan käymään olemassa olevien kanavien kuten huippukokousten, ulkoministerikokousten, virkamiesneuvottelujen ja valtuuskuntavaihdon kautta sekä perustamalla ministeritason sekakomitea ja virkamiestason yhteistyösekakomitea. Sisällöltään sopimus vastaa pitkälti EU:n aiemmin tekemiä kumppanuussopimuksia. Sopimus muodostaa pohjan kaikille alakohtaisille sopimuksille ja luo pohjan EU:n ja Kanadan suhteille vakaan oikeudellisen pohjan, jota ei tähän mennessä ole ollut. Sopimus on sekasopimus eli sen osapuolina ovat sekä unioni että jäsenvaltiot. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen kansallinen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. Sopimukselle tarvitaan EU:n jäsenvaltioiden hyväksynnän lisäksi Euroopan parlamentin hyväksyntä. Sopimusta on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti unionin toimivaltaan kuuluvilta osilta unionin ja Kanadan välillä. (UM lähetystöneuvos Soili Kangaskorpi 0295 350 008)

Valtiosihteeri Samuli Virtasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Ari Mäen valtuuttaminen allekirjoittamaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksessa määritellään säätiön tavoitteet ja vahvistetaan yleiset säännöt ja suuntaviivat, joilla säännellään sen tehtäviä, rakennetta ja toimintaa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Santo Domingossa, Dominikaanisessa tasavallassa 25.-26.10.2016 järjestettävän EU-CELAC ulkoministerikokouksen yhteydessä. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Valtiosihteeri Samuli Virtasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Ari Mäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Dominikaanisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Santo Domingossa 26.10.2016. Suomi on neuvotellut Dominikaanisen tasavallan kanssa lentoliikennesopimuksesta Antalyassa, Turkissa 21.10.2015. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksella pyritään vapauttamaan markkinoiden toimintaa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2015 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasianvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Pietarin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Liivalan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2016. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Dominicassa sekä Trinidad ja Tobagossa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Buenos Airesin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Teemu Turusen sivuakkreditointi Paraguayhin ja Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Uuteen-Seelantiin ja Vanuatuun. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Laura Pirita Pesonen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Minna Pauliina Ruuskanen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Mervi Anitta Hietanen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Minna Kristiina Immonen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja asianvalvoja Jouni Juhani Pakarinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Jari Juhani Kostilainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien, hallinto-oikeustuomari Pirjo Elina Joutsenlahti Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Monica Helena Gullans Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Jaana Maija Hemminki Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Outi Siimes Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)