Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.10.2015 13.30
Tiedote 548/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Ehdotetut muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon. Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.10.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 65/2015 vp) eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia. Ehdotetut muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon. Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistettaisiin edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 66/2015 vp) eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskeva direktiivi. Esityksessä ehdotetaan, että esitutkintalain säännöksiä täydennettäisiin asianomistajalle tehtävien ilmoitusten osalta. Säännöksiä vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamisesta tarkistettaisiin. Esitutkintalakiin lisättäisiin säännökset asianomistajalle tehtävästä henkilökohtaisesta arvioinnista. Asianomistajan oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 67/2015 vp) eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. ICOS ERIC kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään 45 päivää sen jälkeen, kun komission ICOS ERIC:in perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Hallituksen esitys (HE 68/2015 vp) eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta. Eläintautilakiin tehtäisiin maatalousalaa ja vesiviljelyalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöistä johtuvat muutokset. Laissa säädettäisiin muun muassa rajauksista, joilla tarvittavilta osin suljettaisiin eläintaudeista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä muut kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Eläinten sperman varastointilaitosten hyväksymiseen sekä porojen kuljetukseen liittyviä vaatimuksia muutettaisiin hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lisäksi tehtäisiin vähäisiä muutoksia säännöksiin, jotka koskevat aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin välistä toimivallanjakoa, vesieläinten kuljetusta sekä vientitodistusmaksujen perintää. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Hallituksen esitys (HE 69/2015 vp) eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmailulakia niin, että poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla sekä tasapainoisen lähestymistavan mukaisten meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamisesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten mukaiset viranomaisvelvoitteet ja kansallista sääntelyä edellyttävät järjestelyt pantaisiin kansallisesti täytäntöön. Liikenteen turvallisuusvirasto olisi molempien EU-asetusten mukainen toimivaltainen viranomainen. Asetusten johdosta voimassa olevan ilmailulain täytäntöönpanosäännöksiä karsittaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Hallituksen esitys (HE 70/2015 vp) eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälakia poistamalla lapsilisän indeksisidonnaisuus 1.1.2016 alkaen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälakia ja elatustukilakia myös siten, että Kansaneläkelaitokselle asetettua määräaikaa toimittaa lapsilisää ja elatustukia koskeva veloituslaskelma sosiaali- ja terveysministeriöön ennen etuuden maksupäivää pidennettäisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lapsilisälain 21 §:n kumoamista koskevan lain ehdotetaan kuitenkin tulevan voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.10.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Kuljettajaopetuksen toteutuksen vaihtoehtoja lisätään, rajoituksia poistetaan ja sääntelyä kevennetään. Simulaattorin käyttömahdollisuutta ajo-opetuksessa lisätään, virtuaalista opetusympäristöä voidaan hyödyntää teoriaopetukseen osallistumisessa ja kouluttajalle annetaan enemmän harkintavaltaa toteutuksessa. Asetukseen sisältyy myös EU:n lainsäädännön toimeenpanoon liittyvä muutos automaattivaihteistoa koskevasta ehdosta ajokortissa. Asetus tulee voimaan 1.11.2015. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ajoneuvolain muuttamisesta annetulla lailla (176/2015) laajennettiin sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Rekisteröintitodistuksen I osaa ei enää edellytetä pidettäväksi mukana ajoneuvossa kotimaan liikenteessä, eikä todistuksen I osaa anneta automaattisesti rekisteri-ilmoituksen yhteydessä, vaan pyynnöstä. Lain voimaantulon jälkeen liikenteen valvonnasta vastaavat viranomaiset tarkistavat rekisterin tiedot sähköisistä tietojärjestelmistä. Raskaan liikenteen osalta velvollisuudesta pitää I osaa mukana kotimaan liikenteessä luovutaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2017. Asetus muutetaan vastaamaan lainsäädännön muuttumista näiltä osin. Asetus tulee voimaan 16.11.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Ministeriön nykyiset liikennepolitiikan osasto, viestintäpolitiikan osasto sekä yleinen osasto lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan neljä uutta osastoa: konserniohjausosasto, palveluosasto, tieto-osasto ja verkko-osasto. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävistä poistetaan asetuksen 1 §:n 1 momentin 13 kohdasta sanomalehdistön tukeminen. Sanomalehdistön tuki siirretään vuoden 2016 talousarviossa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (LVM hallitusneuvos Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käsittely- ja varastointivaatimuksia sekä mahdollistetaan lannan levitys marraskuussa poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta syystä. Asetus tulee voimaan 16.10.2015. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 0295 250 291)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.10.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopisteet vuodelle 2016. Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosittain ja päätöksellään ohjaa korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta tunnistamalla yhteiskunnan merkittävimmät haasteet. Strateginen tutkimus on ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Tutkimus palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja. Teemat ovat luonteeltaan monialaisia, monitieteisiä ja elinkaareltaan pitkäjänteisiä. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella, sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Stubb 16.10., ministeri Rehula 16.10 ja 19.10., ministeri Orpo 16.10., ministeri Grahn-Laasonen 30.10.-2.11., ministeri Lindström 28.-30.10. ja ministeri Mäntylä 16.10., 30.10. ja 2.11. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös asettaa valtuuskunta UNESCO:n 38. yleiskokoukseen 3.-18.11.2015 Pariisissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä ja UNESCOssa Okko-Pekka Salmimies, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä lähetystöneuvos Henna Knuuttila ulkoasiainministeriöstä sekä jäsenet ovat kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen pysyvän Unesco-edustajan sijainen, erityisasiantuntija Piia Immonen-Seuguenot, pääjohtaja Jussi Nuorteva Arkistolaitoksesta (Suomen Unesco-toimikunta), yksikön päällikkö Jyrki Pulkkinen ulkoasiainministeriöstä sekä erityisasiantuntija Hannu Vainonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Emmi Oikari 0295 351 735)

Päätös hakea hätärahoitusta Suomelle EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Suomen hakemuksessa esitetään hätärahoitusta Maahanmuuttoviraston vastaanottokustannuksiin, mukaan lukien järjestelykeskus, noin 120 miljoonaa euroa. AMIFin perustamisasetuksessa (EU) N:o 516/2014 säädetään komission jäsenvaltioille kiireellisiin erityistarpeisiin myönnettävästä hätäavusta. Rahaston perustamisasetuksen mukaan hätätilanteella tarkoitetaan tilannetta, joka johtuu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitsevasta voimakkaasta muuttopaineesta, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia. Hätäavun määrä voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista menoista. Hätäapua voidaan myöntää myös menoihin, jotka ovat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää. Hätäapua myönnetään pääsääntöisesti enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Hätäapu myönnetään toimintatukena hakemuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen. (SM neuvotteleva virkamies Maarit Nikander 0295 488 255)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 19/2015 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2015 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 14.10.2015 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Tero Meltti valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Päätös julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan valtion vuoden 2015 kolmannen lisätalousarvion momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa 20 000 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 1 600 000 euron käytöstä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään 8 000 000 euron työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden käytöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295 048 942)
Tiedote