Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.2.2017 13.25
Tiedote 75/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.2.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 5/2017 vp) eduskunnalle laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että järjestyksenvalvojaksi hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttävät henkilöt voisivat toimia edelleen laissa tarkoitettuina turvatarkastuksen suorittajina. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)

Hallituksen esitys (HE 6/2017 vp) eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta. Rahoituslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa annettaisiin valtuus valtioneuvoston asetuksella säätää nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukeen liittyvien töiden toteutusajasta. Kyseisten töiden toteutusaika olisi tarkoituksenmukaista määritellä nykyistä joustavammin. Lisäksi selkeytettäisiin tuensaajaa koskevaa säännöstä. Tuki kohdistettaisiin yksityisille maanomistajille. Myös korotetun nuoren metsän hoidon pinta-alatuen myöntämisen edellytyksiä tarkistettaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2017. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 7/2017 vp) eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta. Vuonna 1921 annettu laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta (47/1921) ehdotetaan kumottavaksi, sillä se on kaikilta osin vanhentunut eikä sitä enää sovelleta. Lain kumoaminen poistaisi tarpeetonta sääntelyä ja selkeyttäisi oikeustilaa. Poronhoitolakia (848/1990) ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä tilusten rauhoittamista koskevaan lakiin kohdistuva viittaussäännös. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Hallituksen esitys (HE 8/2017 vp) eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ympäristölupamenettelyä ehdotetaan kevennettäväksi kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Lisäksi rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennettaisiin. Keskeisimpänä tähän liittyvänä muutoksena ehdotetaan, että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirrettäisiin rekisteröintimenettelyyn. Tällöin näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi ehdotetaan joidenkin haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen liuottimien kulutukseen perustuvan luvanvaraisuuskynnyksen nostamista ja toimintojen siirtämistä rekisteröintimenettelyyn. Edelleen ehdotetaan eräiden toimintojen päällekkäisten luvanvaraisuuksien karsimista. Samalla eläinsuojien luvanvaraisuuteen ehdotetaan eräitä täsmennyksiä. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.2.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että se vastaa sanamuodoiltaan tapahtuneita organisaatiomuutoksia. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ei tarvitse olla enää yhteydessä eduskunnan tarkistustoimintaan, koska ruotsinkieliset tarkastajat kuuluvat eduskunnan ruotsin kielen toimistoon. Valtioneuvoston kanslian hallinto- ja palveluosaston valtioneuvoston käännöstoimisto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimet muutetaan vastaamaan niiden nykyisiä nimiä eli valtioneuvoston hallintoyksikön ruotsin kielen yksikköä ja Kotimaisten kielten keskusta. Lisäksi asetukseen tehdään muita teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)

Valtioneuvoston asetus Alankomaiden liittymisestä eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä tehtyyn yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja on voimassa 23.7.2016 lukien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 21.2.2017. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Poliisimiesvirkojen ja eräiden muiden poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutetaan osana poliisihallinnon säädettyjen virkojen kelpoisuusvaatimusten kokonaisuudistusta. Muutoksissa otetaan huomioon uudet tutkintonimikkeet ja muutokset valtiohallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksissa ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet. Kelpoisuusvaatimukset säädetään myös poliisilaitoksen vartijan ja ylivartijan virkoihin. Poliisihallitus nimittää jatkossa poliisilaitoksen päällikön enintään vuodeksi ja myöntää poliisilaitoksen päällikölle enintään vuoden virkavapauden sekä myöntää sivutoimiluvan. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksia muutetaan osana poliisihallinnon säädettyjen virkojen kelpoisuusvaatimusten kokonaisuudistusta. Rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus ja perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan. Rehtorin virkaan voidaan edelleen myös nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Sisäministeriön poliisijohtajan, poliisiylitarkastajan, poliisilakimiehen ja poliisitarkastajan virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutetaan osana poliisihallinnon säädettyjen virkojen kelpoisuusvaatimusten kokonaisuudistusta. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta. Asetuksen liitteenä 1 olevaan taulukkoon, jossa luetellaan maataloustukien täydentävinä ehtoina noudatettavat kansalliset ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskevat säännökset, tehdään vähäisiä täsmennyksiä. Niillä täydentävät ehdot ulotetaan tarvittavalla tavalla kattamaan myös eräät valtion omistamia luonnonsuojelualueita koskevat luonnonsuojelulain (1096/1996) säännökset, sillä täydentävien ehtojen valvonnan piiriin kuuluvaa maatalousmaata saattaa sijaita myös näillä alueilla. Vähäisiä täsmennyksiä tehdään myös asetuksen liitteeseen 2, jossa luetellaan maataloustukien täydentävinä ehtoina noudatettavat kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevat kansalliset säännökset. Muutoksella yksinkertaistetaan alkutuotannon elintarvikehygienian kirjanpitoon liittyviä täydentävien ehtojen vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 21.2.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Asetuksella korvataan voimassa oleva samanniminen asetus (164/2007). Asetuksella ei muuteta voimassa olevassa asetuksessa säädettyjä ilmanlaadulle asetettuja tavoitearvoja ja asiasisältö vastaa muutoinkin keskeisiltä osin voimassa olevaa sääntelyä. Sääntelyyn tehdään kuitenkin ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) ja metallidirektiivin (2004/107/EY) useiden liitteiden muuttamisesta annetun komission direktiivin ((EU) 2015/1480) täytäntöön panemiseksi tarvittavat muutokset. Ne koskevat ilmanlaadun arvioinnissa käytettyjä vertailumenetelmiä ja eräitä seurannan laatutavoitteisiin liittyviä säännöksiä. Samalla metallidirektiivin täytäntöönpanoa täydennetään lisäämällä asetukseen ilmanlaadun ylläpitoa koskeva säännös. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (YM neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen 0295 250 149)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.2.2017 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women CSW) 61. istuntoon 13.-24.3.2017 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ulkoasiainneuvos Anne Lammila ulkoasiainministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, henkilöstösuunnittelupäällikkö Jyri Järviaho ulkoasiainministeriöstä, yksikönpäällikkö Nina Nordström ulkoasiainministeriöstä, yksikönpäällikkö Krista Oinonen ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude ulkoasiainministeriöstä, ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Katja Koskela ulkoasiainministeriöstä, kehityspolitiikan neuvonantaja Leena Akatama ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Verna Adkins Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, erityisavustaja Tiina Ullven-Putkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, hallitussihteeri Johanna Hautakorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääsihteeri Milla Sandt sosiaali- ja terveysministeriöstä (tasa-arvoasiainneuvottelukunta), varapuheenjohtaja Kirsi Marttinen sosiaali- ja terveysministeriöstä (tasa-arvoasiainneuvottelukunta), kansanedustaja Heli Järvinen eduskunnasta (työelämä- ja tasa-arvovaliokunta) ja puheenjohtaja Mari Rantanen Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:stä. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Periaatepäätös demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017-2019. Toimintaohjelman tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin haasteisiin sekä edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti. Toimintaohjelman 37 toimenpidekokonaisuuden painopistealueina ovat yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja uudet osallistumistavat, kunta- ja aluedemokratia, avoin hallinto ja kuuleminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset, demokratiakasvatus sekä yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri. Toimenpiteet jakautuvat eri ministeriöiden hallinnonaloille. (OM johtaja Johanna Suurpää 0295 150 534)
Tiedote

Periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2017-2019. Toimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Toimintaohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio. Toimintaohjelma sisältää yhteensä 43 hanketta, jotka jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille. (OM neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman 0295 150 293)
Tiedote

Päätös antaa eduskunnalle puolustusselonteko. Selonteko antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa turvallisuusympäristön vaatimuksiin. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Heikki Välivehmas 0295 140 330)
Tiedote

Päätös nimetä Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen talous- ja rahoituskomitean jäseneksi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkaraisen tilalle 16.2.2017 lukien. (VM finanssineuvos Marketta Henriksson 0295 530 441)

Päätös nimittää teollisoikeusasiamieslautakuntaan hallitussihteeri Mika Kotala varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen hallitusneuvos Liisa Huhtala sekä lakimies Sara Henriksson vanhempi lakimies Olli Teerikankaan varajäseneksi lautakunnan 30.6.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Samalla johtaja Antti Riivari ja lakimies Anne Kemppi vapautetaan lautakunnan varajäsenen tehtävistä. (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 0295 064 689)

Päätös myöntää LähiTuuli Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kajaanin kaupungissa ja Vaalan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Metsälamminkangas-Vuolijoki). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.2.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta. Asetusehdotuksella suojattaisiin viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityiselämän suojaa sähköisessä viestinnässä. Ehdotuksella uudistettaisiin sääntelyä vastaamaan nykyajan tarpeita siten, että sähköisen viestinnän tietosuojasääntely on yhdenmukainen Euroopan unionin yleisten tietosuojasäännösten kanssa ja niitä täydentävää. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa sähköisen viestinnän tietojen vapaa liikkuvuus unionin alueella. (LVM ylitarkastaja Johanna Tuohino 0295 342 018)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Juha Luomala sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvoksen virkaan 20.3.2017 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)