Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.11.2016 13.50
Tiedote 500/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.11.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 244/2016 vp) eduskunnalle verontilityslain 13 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kuntien yhteisöveron metsävero-osuuden jakamista yksittäisille kunnille koskevaan säännökseen tehtäisiin Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja metsäntutkimuslaitoksen organisaatiouudistuksista johtuvat muutokset. Lisäksi ehdotetaan, että Suomen Kuntaliitto ry saisi tiedot yhteisöille maksuunpannusta verosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskennassa ja tilityksissä yksittäisille kunnille. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Hallituksen esitys (HE 245/2016 vp) eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä. Esitystä täydennetään siten, että esitykseen sisältyvästä ehdotuksesta laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta poistettaisiin maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan perintö- ja lahjaverolain 55 §:ään lisättäväksi ehdotettu uusi 9 momentti. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Hallituksen esitys (HE 246/2016 vp) eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Portugalin kanssa 7.11.2016 tehty verosopimus ja pöytäkirja, joilla kumotaan Portugalin kanssa vuonna 1970 tehty verosopimus ja joiden tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Suomesta Portugaliin maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä voidaan uuden sopimuksen perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen soveltamisen alkamisesta laskettavan kolmen vuoden ajan kuluttua. Suomen verottamisoikeus laajenee myös Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman vuokratulon ja luovutusvoiton osalta. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen ja pöytäkirjan kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Hallituksen esitys (HE 247/2016 vp) eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annettua lakia ja ortodoksisesta kirkosta annettua lakia. Esityksen mukaan laeissa tarkoitetun rahoituksen ja määrärahan indeksikorotukset jäädytetään vuosien 2017-2019 osalta osana valtiontalouden sopeutustoimia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 248/2016 vp) eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annettua lakia. Esityksen mukaan Tekes hoitaisi myös elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä.  Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.11.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Puolustusministeriön organisaatiota koskevaa asetuksen sääntelyä muutetaan siten, että kansliapäällikön alaisuudessa olevien erillisten toimintayksikköjen määrää vähennetään. Lisäksi puolustusministeriön joidenkin virkojen erityisiä kelpoisuusvaatimuksia ja sotilasvirassa palvelevien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 0295 140 602)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden verotettavaksi puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 5,83 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2017, ja sitä sovelletaan vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016. Tukea maksetaan poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1613 1 ja 2 artiklan perusteella markkinahäiriöistä maidontuottajille aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi. Asetuksella säädetään poikkeuksellisen mukautustuen ja sen lisätuen määrästä sekä tarkemmista myöntöperusteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.1.2017. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017. Valtioneuvoston vahvistaa ennen 23.11. vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2017 vakuutettujen rahoitusosuus on kilpailukykysopimuksessa sovittujen vakuutusmaksumuutosten jälkeen 22 prosenttia ja valtion osuus 78 prosenttia sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 92 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret päivärahamaksussa ja työnantajan sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien perusteella vuoden 2017 maksut ovat seuraavat: vakuutetun sairaanhoitomaksu 0,00 prosenttia, maksu eläke- ja etuustulosta 1,45 prosenttia, palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu: vuotuisten palkka- ja työtulojen yhteismäärän ollessa vähintään 14 000 euroa 1,58 prosenttia, vuotuisten palkka- ja työtulojen yhteismäärän ollessa alle 14 000 euroa 0,00 prosenttia, YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,06 prosenttia ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,08 prosenttia. Valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen menoista kasvaa 738 miljoonalla eurolla ja vanhempainpäivärahamenoista 33 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta. Asetuksella säädetään naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ns. Istanbulin sopimuksessa tarkoitettuna yhteensovittamiselimenä. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.11.2016 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2016/1613 perusteella maidontuottajille maksettavasta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta Suomessa. Markkinahäiriöistä aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi maidontuottajille maksetaan Euroopan unionin varoista kokonaan rahoitettavaa poikkeuksellista mukautustukea, jonka määrä Suomelle on poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1613 liitteen mukaisesti enintään 7 521 715 euroa. Lisäksi maidontuottajille maksetaan Euroopan unionin rahoituksen täydennyksenä enintään 7,5 miljoonaa euroa kansallisesti rahoitettavaa lisätukea. Tuen maksun perusteena Suomessa on maidontuotannon vähentäminen. Tukiohjelma kannustaa poikkeuksellisena markkinatoimenpiteenä maidontuotannon väliaikaiseen vähentämiseen. Siten ohjelmalla helpotetaan vaikeaa markkinatilannetta ja parannetaan ensisijaisesti tuotantoaan jatkavien ja kehittävien maitotilojen taloudellista asemaa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Päätös asettaa vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta 16.11.2019 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Tomi Lounema (neuvotteleva virkamies Harri Roudasmaa) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Risto Suominen (johtava asiantuntija Varpu Rantanen) FINAS-Akkreditointipalvelu; jäsenet: neuvotteleva virkamies Jere Lumme valtionvarainministeriö (kaupallinen neuvos Heli Siikaluoma ulkoasiainministeriö), neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi sisäministeriö), vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko (vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö, lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen maa- ja metsätalousministeriö), tutkimusyksikön johtaja, professori Janne Nieminen (ylitarkastaja Taija Rissanen) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar (ylitarkastaja Jari Knuuttila) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, laatupäällikkö Eeva-Liisa Hartikainen (johtava asiantuntija Jyrki Laitinen) Suomen ympäristökeskus SYKE, johtava asiantuntija Marja-Leena Järvinen (laboratorionjohtaja Tommi Toivonen) Säteilyturvakeskus STUK, tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling (laatupäällikkö Sara Heilimo) Tulli, johtaja Tuiri Kerttula (ryhmäpäällikkö Hannu Mattila) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen Viestintävirasto (ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes), yksikönpäällikkö Ville Räisänen (kehityspäällikkö Tom Wilenius) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, kehittämispäällikkö Tarja Sarjakoski Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (erityisasiantuntija Anna Ruhala Työterveyslaitos), Vice President, Services Matti Lanu VTT Expert Services Oy (laatupäällikkö Simo Taitto Inspecta Tarkastus Oy), apulaisylikemisti Solveig Linko HUSLAB (johtava metrologi, dosentti Teemu Näykki Finntesting ry), asiantuntija Veli Sinda Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Arto Kivirinta Teknologiateollisuus ry), johtaja Heikki Ojanperä Kaupan liitto (toimitusjohtaja Sari Karjomaa Teknokemian yhdistys ry), asiantuntija Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (johtava lakimies Tuula Sario Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry) ja toimitusjohtaja Lauri Pyökäri Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry STL (asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa PTY). (TEM kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 0295 063 518)

Päätös oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama STUK International Oy-niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 1 000 000 euroa. Yhtiön toimialana on tarjota ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluita sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti. (STM lääkintöneuvos Mikko Paunio 0295 163 312)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.11.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja Tero Varjorannalle virkavapautta Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan virasta 1.9.2017-31.1.2019. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

Diplomi-insinööri Petteri Tiippana Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2017-31.1.2019, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

Lääketieteen lisensiaatti Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virkaan 19.12.2016 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtiotieteiden maisteri Antti Väisänen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.12.2016 lukien. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa (HE 87/2016 vp). Laki mahdollistaa yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaoston perustamisen Suomeen. Paikallisjaosto sijaitsee Helsingissä ja toimii samoissa tiloissa kuin markkinaoikeus. Paikallisjaostossa käytettävät oikeudenkäyntikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 44 §:n muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki jätelain 147 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta, laki ajokorttilain 32 ja 93 §:n muuttamisesta, laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta, laki alkoholilain 50 a §:n muuttamisesta, laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki siviilipalveluslain 80 §:n muuttamisesta ja laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 115/2016 vp). Lailla tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta saatetaan voimaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyt korvaava sakon ja rikesakon määräämisestä vuonna 2010 annetussa laissa säädetty menettely. Lisäksi lailla pannaan voimaan muut uudistukseen liittyvät lait, joiden mukaan niiden voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Osaa uudistukseen liittyvistä laeista ei myöhempien lainsäädäntömuutosten vuoksi panna voimaan, vaan ne kumotaan uudistukseen liittyvän lainsäädännön tarkistamiseksi annettavilla laeilla. Lait tulevat voimaan 1.12.2016. Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 500)
Tiedote

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 174/2016 vp). Kiinteistöverolakia muutetaan siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädetään 0,93-1,80 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee1,00-4,00 prosentista 2,00-6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattomalle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin on oltava vähintään 3,00 prosenttiyksikköä soveltamaansa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Laki tulee voimaan 19.11.2016. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Laki tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (HE 102/2016 vp). Tekijöille teoskappaleiden lainaamisesta yleisölle maksettavan korvauksen piiriin otetaan yleisten kirjastojen lisäksi tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2016 vp). Vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,45 prosenttiyksikköä. Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta muutetaan vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita vuodesta 2018 alkaen. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria korotetaan vuosiksi 2017 - 2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Tämä nostaa suhdannepuskurin enimmäismäärän 1 609 miljoonasta eurosta 2 252 miljoonaan euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Lain 9 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2018. Lain 3 §:n 1 momentti on voimassa vuoden 2019 loppuun. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ja laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 150/2016 vp). Lakeja muutetaan siten, että uusi työuraeläke on maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin lisätään paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)
Tiedote

Laki sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta (HE 154/2016 vp). Sotilasvammalakia muutetaan siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan niille vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Muutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Sotilasvammalakia muutetaan myös siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939-1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voidaan korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Erkki Papunen 0295 163 298)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta ja lain poronhoitolain muuttamisesta (HE 143/2016 vp). Eduskunta on hyväksynyt poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa Karasjoella 9.12.2014 tehdyn sopimuksen. Voimaansaattamislaissa täsmennetään poroaidan ylläpitämistä koskevia säännöksiä ja säädetään toimeenpanosta vastaavasta viranomaisesta. Poronhoitolakia muutetaan valtakunnan rajalle rakennettavien aitojen osalta. Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta ja laki poronhoitolain muuttamisesta julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (MMM ylijohtaja Pentti Lähteenoja 0295 162 485)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti ratifioisi pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan ja vahvistaisi lain pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 69/2016 vp). Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous hyväksyi kesäkuussa 2014 pakollista työtä koskevaan vuoden 1930 yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan. Pöytäkirjan avulla pyritään torjumaan pakkotyöhön liittyvää ihmiskauppaa sekä parantamaan uhrien asemaa. Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, esiintyykö sellaista ihmiskaupan kaltaista pakkotyötä tai vastaavaa työperäistä hyväksikäyttöä, joiden uhrit eivät saa suojaa, koska rikokset eivät täytä ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistöä rikosoikeudellisessa mielessä, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 tasoitusta koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Guyanassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo ja käräjätuomari Lena Engstrand Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin 1.1.2017 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Korkeimman oikeuden tiedote