Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.11.2016 10.59
Tiedote 504/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 18.11.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 249/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä. Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarvioita ehdotetaan nostettavaksi 157 miljoonalla eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 219 miljoonalla eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 62 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioidaan noin 5,5 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 miljoonaa euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 miljoonan euron lisäbudjettivaraus. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 250/2016 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kuntalakiin lisättäväksi säännökset poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Tavoitteena on säätää menettelystä tilanteessa, jossa kunta itse ei kykene ratkaisemaan hallinnon poikkeuksellisia vaikeuksia. Esityksen mukaan valtiovarainministeriö voisi asettaa kuntaa kuultuaan kunnan hallintoa selvittämään selvityshenkilön tai selvitysryhmän laissa määritetyillä edellytyksillä. Selvityshenkilön tai selvitysryhmän tulisi tehdä ehdotus tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi lainmukaiseksi. Kunnanvaltuuston tulisi käsitellä ehdotus. Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus selvittelymenettelyn jälkeen pidättää kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään, jos kunta ei ole päätöstä tehnyt. Kuntalakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset, jotka turvaavat kunnan puhevallan käytön ja toiminnan jatkuvuuden myös laajoissa esteellisyystilanteissa. Esityksen mukaisia selvityksiä arvioidaan käynnistettävän erittäin harvoin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevia uusia säännöksiä sovellettaisiin vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. (VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 0295 530 079)
Tiedote