Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.1.2017 13.35
Tiedote 23/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 19.1.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 266/2016 vp) eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskevia säännöksiä, poliisilakia ja rikoslakia. Esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupaa voisi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupamenettelyä ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista ei olisi sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativat uudistukset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.12.2018, jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistaminen mahdollistaisi sähköisen asioinnin käytön aselupa-asioissa. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 267/2016 vp) eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön tuotantoeläindirektiivin liitteen 1 kohta eläimistä huolehtivan henkilökunnan pätevyydestä ja riittävyydestä. Lisäksi lakiin otettaisiin säännös sikadirektiiviin ja broileridirektiiviin sisältyvästä vaatimuksesta tuotantoeläimen omistajan tai pitäjän velvollisuudesta antaa eläinten hoitoon osallistuville henkilöille ohjeita ja opastusta eläinten asianmukaisesta hoidosta. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 0295 162 436)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.1.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta. Asetuksella säädetään Kansallisarkistolle toimipaikat, jotka vastaavat nykytilaa. Toimipaikat ovat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa sekä saamelaisarkisto Inarissa. Kansallisarkiston pääjohtajan sijaisen määräämisestä säädetään, että sen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansallisarkiston pääjohtajalla on asetuksen mukaan valtionarkistonhoitajan arvonimi. Asetus liittyy 1.1.2017 voimaan tulleeseen lakiin Kansallisarkistosta, jolla kumottiin arkistolakiin ja arkistolaitoksesta annettuun asetukseen aiemmin sisältyneet arkistolaitoksen organisaatiota koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.2.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena, ja puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden 2017 kansallisten tukien jakoehdotusta loppuvuoden 2016 aikana. Neuvottelijat allekirjoittivat 28.11.2016 jakoehdotuksen. Asetuksen tuki on jakoehdotuksen mukainen. Asetus tulee voimaan 25.1.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuonetuotannon tukena ja varastointitukena. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2017 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Neuvottelijat allekirjoittivat 28.11.2016 jakoehdotuksen. Asetus tulee voimaan 25.1.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2017 maksettavasta kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden 2017 kansallisten tukien jakoehdotusta loppuvuoden 2016 aikana. Neuvottelijat allekirjoittivat 28.11.2016 jakoehdotuksen. Asetuksen tuki on jakoehdotuksen mukainen. Asetus tulee voimaan 25.1.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 4 §:n 3 momenttia muutetaan siten, että jos nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella myönnetyt tukioikeudet ovat käyttämättömyyden takia aikaisemmin palautuneet kansalliseen varantoon, kyseisen maatalousmaan perusteella ei voida myöntää nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle kansallisesta varannosta uusia tukioikeuksia. Asetuksen 10 §:n 1 momentti, jossa säädetään kansallisen varannon käyttämisestä nuoren viljelijän tuen rahoittamiseen, kumotaan. Asetuksen 12 §:ää muutetaan virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämisen osalta siten, että se vastaa nykyistä käytäntöä. Toimivaltaisen viranomaisen on virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi kyseisenä tukivuonna verrattava vuoden 2015 tukioikeuksien määrää ja vuoden 2015 hyväksyttyä pinta-alaa keskenään. Lisäksi asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehdään teknisluonteinen täsmennys. Asetus tulee voimaan 24.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella otetaan huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 Euroopan komissiolle 11.1.2017 esitetyt muutokset, joiden avulla voidaan selkeyttää eläinten hyvinvointikorvauksen täytäntöönpanoa. Asetuksen mukaan nuoret siitossiat otetaan mukaan vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaan toimenpiteeseen sekä emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskeva toimenpide laajennetaan koskemaan kaikkia alle kuuden kuukauden ikäisiä vasikoita pelkästään liharotuisten vasikoiden sijasta. Lisäksi 16-18, 21 ja 30 §:n osalta tarkennetaan toimenpiteen vähimmäistasoa. Asetus tulee voimaan 24.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan toimeen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyjä muutoksia. Asetuksen 8 §:n luetteloon suunnitelmista, joiden laatimiseen voi saada asetuksen mukaista tilaneuvonnan korvausta, lisätään suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Lisäksi asetuksen 7 §:n mukaista neuvonnan korvauksen tilakohtaista enimmäismäärää korotetaan 3 500 eurosta 7 000 euroon ohjelmakauden aikana. Saman pykälän mukaista neuvontakerran määritelmää joustavoitetaan jonkin verran. Asetus tulee voimaan 1.2.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle säädetyt energiatukiin liittyvät tehtävät siirtyvät Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Lisäksi Euroopan unionin valtiontukisääntelyä koskeva säännös päivitetään. Asetus tulee voimaan 23.1.2017. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksessa on määräyksiä sopimuspuolten välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Sopimus, laki (149/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.2.2017. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksessa on määräyksiä sopimuspuolten välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Sopimus, laki (863/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.2.2017. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.1.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2017 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2016 valtiopäivät keskeytetään 21.12.2016 täysistunnon päätyttyä ja että eduskunta kokoontuu vuoden 2017 valtiopäiville 1.2.2017 klo 12.00, jolloin vuoden 2016 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastaja Taru Alanaatu valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Päätös myöntää poliisitarkastaja Pekka Aholle ja poliisiylitarkastaja Keijo Suuripäälle ero arviointikriteerilautakunnasta ja nimittää sisäministeriötä edustavaksi uudeksi jäseneksi poliisijohtaja Sanna Heikinheimo varajäsenenään neuvotteleva virkamies Johanna Kari lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt perustamaan liikelaitoslain (1062/2010) 18 §:n mukainen tytäryhtiö osana sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Osana sote- ja maakuntauudistusta on tarkoitus perustaa tulevien 18 maakunnan omistukseen eräitä keskitetysti tukipalveluja tuottavia valtakunnallisia palvelukeskuksia. Palvelukeskukset on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiömuotoisina. Yhden perustettavista palvelukeskuksista on tarkoitus keskittyä maakuntien tehtävien hoitoon tarvittavien kiinteistöjen hallintaan, tilojen omistamiseen ja ylläpitoon sekä niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan perustamaan täyteen omistukseensa Maakuntien tilakeskus Oy – niminen tytäryhtiön sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen. Yhtiön perustamiseen liittyvä pääoma, arviolta enintään 17 miljoonaa euroa, rahoitetaan Senaatti-kiinteistöjen vuosien 2016-2018 aikana kertyvillä myyntituloilla. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)
Tiedote

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön maaseutuekonomisti Saara Meurasalo valtioneuvoston esittelijäksi. (MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)

Päätös myöntää ero Euroopan metsäinstituutin (EFI) neuvoston Suomen edustajan tehtävästä metsäneuvos Heikki Granholmille ja varaedustajan tehtävästä ylimetsänhoitaja Matti Heikuraiselle ja Tapio Rauvalalle sekä määrätä neuvotteleva virkamies Taina Veltheim Euroopan metsäinstituutin neuvostoon Suomen edustajaksi ja ylitarkastaja Tatu Torniainen varaedustajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Päätös määrätä 31.12.2018 päättyväksi kaksivuotiskaudeksi Liikenneturvan hallituksen jäseneksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Jukka Lehtinen henkilökohtaisena varajäsenenään opetusneuvos Heli Nederström sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä jäseneksi johtaja Hannu Ijäs henkilökohtaisena varajäsenenään neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsund sekä 31.12.2017 päättyväksi kaudeksi Liikennevirastosta ylijohtaja Rami Metsäpelto henkilökohtaisena varajäsenenään ylijohtaja Mirja Noukka. (LVM yli-insinööri Marcus Merin 0295 342 374)

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Group Oy:n osakkeita ja korottamaan Terrafame Group Oy:n omaa pääomaa 77 500 000 eurolla. Oman pääoman korottaminen maksetaan vuoden 2017 talousarviossa momentille 32.01.89 (Osakehankinnat) myönnetyllä 100 000 000 euron määrärahalla. Lisäpääoma mahdollistaa kaivostoiminnan jatkamisen. Terrafame Group Oy voi hyödyntää esitettävää lisäpääomitukseen varattavaa määrärahaa ja osallistua kanssasijoittajana Terrafame Oy:n toiminnan jatkorahoitukseen, kun neuvottelut yksityisten, valtiosta riippumattomien rahoittaja- ja sijoittajatahojen kanssa etenevät. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
Tiedote

Päätös julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jaosta vuonna 2017. Vuoden 2017 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 365 093 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 58 660 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan lisäksi momentin 32.30.51 työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 90 690 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 37 110 000 euron käytöstä. ELY-keskuksille jaetaan vuoden 2017 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus ansiopäivärahasta) määrärahaa 51 200 000 euroa, momentin 33.20.51 (Valtionosuus peruspäivärahasta) määrärahaa 22 100 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) määrärahaa 174 220 000 euroa. Päätöksellä varataan sosiaali- ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin 5 000 000 euroa momentilta 33.20.50, 1 000 000 euroa momentilta 33.20.51 ja 3 180 000 euroa momentilta 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295 048 942)
Tiedote

Periaatepäätös Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä. Periaatepäätöksen kehittämis-linjaukset antavat kehyksen ja suunnan pitkällä ajanjaksolla toteutettaville toimenpiteille. Linjauksissa on huomioitu työelämän ja työn muuttuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistus, kuntoutusuudistus ja olemassa oleva lainsäädäntö. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163 325)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.1.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Markku Keinänen ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määräajaksi 1.2.2017-31.8.2021. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Johanna Hakala sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2017–31.7.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Johanna Hakalalle myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta sisäministeriössä. (SM kehittämisneuvos Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)

Oikeustieteen maisteri Marko Meriniemi sisäministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.2.2017 lukien. (SM erityisasiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Kauppatieteiden maisteri Marko Pukkinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan 1.2.2017-31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Tiedote

Terveystieteiden tohtori Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan 1.2.2017-31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Tiedote

Projektisuunnittelija, filosofian maisteri Sini Keinonen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 6.2.2017-5.2.2019, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Annika Söderlundin virkavapauden ajaksi. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Lääketieteen tohtori, filosofian maisteri Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2017 - 30.9.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Valtioneuvosto myönsi Ismo Tiaiselle virkavapautta ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain neuvoksen virasta 14.2.2017-14.2.2019. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Filosofian maisteri Tuulia Toikka ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.2.2017-14.2.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Ismo Tiaisen virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 133/2016 vp). Laki sisältää säännökset asumisvelvollisuutta ja lapsen asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista. Lailla säädetään kansainvälistä suojelua hakeviin kohdistettavista turvaamistoimista turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamisen varmistamiseksi sekä säilöön ottamisen vähentämiseksi. Turvapaikkamenettelyn sujuvuutta edesauttavilla lain muutoksilla varaudutaan myös mahdolliseen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun. Laki tulee voimaan 1.2.2017. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 0295 488 618)
Tiedote