Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.2.2017 11.35
Tiedote 48/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 2.2.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2017 vp) eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta. Elintarvikelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi torjunta-aineen jäämän kansallista väliaikaista enimmäismäärää koskeva kohta. Elintarviketurvallisuusvirasto voi asettaa torjunta-ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 4 kohdan mukaisen kansallisen väliaikaisen enimmäismäärän. Enimmäismäärän asettaminen mahdollistaisi väliaikaisen luvan hakemisen kasvinsuojeluaineelle, jolloin kasvukauden aikainen kasvinviljely voidaan turvata. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Hallituksen esitys (HE 2/2017 vp) eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettua lakia sekä laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksen tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. (LVM liikenneneuvos Ari-Pekka Manninen 0295 342 626)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 3/2017 vp) eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin useilla eri Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn päätöslauselmilla tehdyt muutokset sekä lait muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että merenkulun ympäristönsuojelulakia muutettaisiin yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten edellyttämällä tavalla. Esityksessä esitetään myös eräitä Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämiä muutoksia merenkulun ympäristönsuojelulakiin. Mainittuun lakiin lisättäisiin myös säännökset hyväksyttyjen luokituslaitosten toimivallasta antaa aluksille todistuskirjoja sekä eräitä hyväksyntöjä. Esityksen keskeisiä muutoksia ovat vuonna 2011 hyväksytyt muutokset käymäläjätevesiä koskevaan yleissopimuksen IV liitteeseen, jossa Itämeri nimetään käymäläjätevesipäästöjen erityisvalvonta-alueeksi, sekä kiinteitä jätteitä koskevan V liitteen kokonaisuudistus. Esitys sisältää myös yleissopimuksen I liitteen muutokset öljysäiliöalusten lastinsiirtoja koskevista määräyksistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 aikana. Lakien voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.2.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (1534/2016) ja asetus tulevat voimaan 8.2.2017. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (1162/2016) ja asetus tulevat voimaan 10.2.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:n säännöksiä muutetaan siten, että asetuksesta ilmenevän kiinteän määrän sijaan takausmaksun taso määritetään tapauskohtaisesti. Asetuksen 3 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että kertamaksun määrä on jatkossa vähintään nykyistä kertamaksua vastaava määrä eli 0,25 prosenttia. Lisäksi 3 §:n 1 momentista poistetaan sen toisen virkkeen säännös, jonka mukaan kertamaksu peritään enintään 1,50 prosenttiyksiköllä korotettuna, jos takaukseen liittyvä tappionvaara on poikkeuksellisen suuri. Erityissäännös kiinteästä maksun kiinteästä korotuksesta poikkeuksellisen tappionvaaran vuoksi on tarpeeton, koska takauksen riskillisyys tulee joka tapauksessa ottaa huomioon tapauskohtaisessa harkinnassa. Asetuksen 3 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että vuotuismaksun määrä on jatkossa vähintään nykyistä vuotuismaksua vastaava määrä eli 0,50 prosenttia. Takausmaksu peritään jatkossakin kertamaksuna ja vuotuismaksuna. Asetus tulee voimaan 6.2.2017. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 2.2.2017 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 hyväksyttiin syyskuussa 2015 YK:ssa valtionpäämiestasolla. Selonteko kertoo hallituksen lähestymistavan globaaliohjelman toimeenpanoon. Hallitus nostaa toimeenpanon kärjiksi kaksi painopistealuetta sekä kolme läpileikkaavaa politiikkaperiaatetta. Selonteko sisältää myös seuranta- ja arviointijärjestelmän kuvauksen. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Selonteko
Tiedote

Päätös myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa 1.1.-31.12.2017 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (49 edustajaa) 7 260 575 euroa, Perussuomalaiset r.p. (38 edustajaa) 5 630 650 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (37 edustajaa) 5 482 475 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (34 edustajaa) 5 037 950 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 2 222 625 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (12 edustajaa) 1 778 100 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 1 333 575 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5 edustajaa) 740 875 euroa ja Ahvenanmaan maakuntahallitus 148 175 euroa eli yhteensä 29 635 000 euroa. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)
Tiedote

Päätös ratkaista Matti Juhani Tolppasen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastajat Johanna Tuohino ja Maija Rönkä valtioneuvoston esittelijöiksi. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös peruuttaa Love FM Oy:n ohjelmistotoimilupa siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla. Love FM on 12.12.2016 saapuneella hakemuksellaan hakenut tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 §:n mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Erkki Johan Bäckman on hakemuksen mukaan aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM Oy:n osakkeista. Love FM Oy harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa Viestintäviraston myöntämän ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuudella Nokia 95,3 MHz. Ohjelmistotoimilupa on voimassa 6.11.2015-31.12.2019. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan ohjelmistotoimilupaa ei saa siirtää muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yritykselle ja toimilupaviranomainen voi siirtotilanteessa peruuttaa toimiluvan. Toimiluvan peruuttaminen on viranomaisen harkinnassa ja toimilupa voidaan tietyissä tilanteissa jättää peruuttamatta. Sellainen erityisen painava peruste kuin kansallinen turvallisuus ja sen ilmeinen vaarantuminen tulee ottaa huomioon, kun käytetään toimiluvan peruuttamista koskevaa harkintavaltaa. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Päätös nimetä Seinäjoen Lentoasema Oy ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Seinäjoen lentoaseman lentotiedotusvyöhykkeellä. Nykyisin ilmaliikennepalvelua Seinäjoen lentoaseman lentotiedotusvyöhykkeellä tarjoaa Rengonharju-säätiö, joka on ilmoittanut luopuvansa yksinoikeudestaan ja päättävänsä toimintansa ilmaliikennepalvelujen tarjoajana välittömästi, kun valtioneuvosto on nimennyt Seinäjoen Lentoasema Oy:n ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi. (LVM liikenneneuvos Jari Gröhn 0295 342 501)

Päätös hyväksyä Euroopan unionin komissiolle toimitettavaksi Suomen kansallinen ohjelma liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) velvoittaa kaikki jäsenmaat laatimaan kansalliset toimintakehykset liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Kansallisissa ohjelmissa tulee direktiivin mukaan esittää sekä liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia koskevat tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 että toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. (LVM liikenneneuvos Saara Jääskeläinen 0295 342 560)
Tiedote

Päätös alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellisesta jaosta vuodelle 2017. Maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisina aluekehittämisviranomaisina, jaetaan yhteensä 11 000 000 euroa seuraavasti: Uudenmaan liitto 2 219 000 euroa, Hämeen liitto 226 000 euroa, Päijät-Hämeen liitto 322 000 euroa, Kymenlaakson liitto 261 000 euroa, Etelä-Karjalan liitto 722 000 euroa, Varsinais-Suomen liitto 1 032 000 euroa, Satakuntaliitto 334 000 euroa, Pirkanmaan liitto 1 110 000 euroa, Keski-Suomen liitto 347 000 euroa, Pohjanmaan liitto 953 000 euroa, Etelä-Pohjanmaan liitto 429 000 euroa, Keski-Pohjanmaan liitto 225 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaan liitto 840 000 euroa, Lapin liitto 307 000 euroa, Kainuun liitto 254 000 euroa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 920 000 euroa, Etelä-Savon maakuntaliitto 257 000 euroa ja Pohjois-Savon liitto 242 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2017. Päätöksellä jaetaan vuoden 2017 talousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 345 865 000 euroa välittäville toimielimille. Päätöksellä jaetaan vuoden 2017 varsinaiset valtuudet maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesitysten mukaisesti sekä ESR:n valtakunnallisten teemojen osalta aiemmin ministeriöiden ja alueiden kesken sovitun koko ohjelmakautta koskevan jaon mukaisesti. Alueellisesti päätettävissä olevaa myöntämisvaltuutta jaetaan maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesityksen mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille, maakuntien liitoille sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet jaetaan rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisävaltuudet jaetaan seurantakomiteassa 15.12.2016 käsitellyn mukaisesti painottaen pk-yritysten kansainvälistymistä, kotouttamista ja nuorten työllistymisen edistämistä. Lisävaltuudet jaetaan Uudenmaan liitolle, rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan jakamaan Maaseutuvirastolle Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 (FEAD) EU:n ja valtion rahoitusosuudet, yhteensä 3 786 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.2.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2017) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rahanpesurikokset). Ehdotettu direktiivi (KOM(2016) 826 lopullinen) sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Ehdotetussa direktiivissä säädettäisiin muun muassa rahanpesun esirikoksina pidettävistä rikoksista, teoista, joiden tulee olla rangaistavia rahanpesurikoksina, yllytyksestä ja avunannosta rahanpesurikoksiin, rangaistuksista, raskauttavista asianhaaroista, oikeushenkilön rangaistusvastuusta, rikosoikeudellisesta toimivallasta ja yleisesti rikostutkintakeinoista. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (jäädyttämis- ja konfiskaatiopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen). Ehdotetussa asetuksessa (KOM(2016) 819 lopullinen) laajennettaisiin nykyisestä jäsenvaltioiden velvoitteita panna täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa annettuja menettämisseuraamus- ja jäädyttämispäätöksiä. Ehdotetun asetuksen perusteella jäsenvaltioiden tulisi rikosprosessuaalisessa yhteistyössä asetusehdotuksen edellyttämissä tilanteissa tunnustaa ja panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa tehdyt päätökset. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS). Ehdotuksella pyrittäisiin parantamaan viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisten tarkastuksia mahdollistamalla turvallisuusuhkiin, laittomaan maahanmuuttoon ja kansanterveydellisiin uhkiin liittyvää tiedon keräämistä ennakolta. (SM rajaturvallisuusasiantuntija Mikko Simola 0295 421 133)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismista. Komission ehdotuksen COM(2016) 811 mukaan jäsenvaltio voisi tietyin edellytyksin ottaa käyttöön yleisen käännetyn verovelvollisuuden. Siinä veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa sellaisia tavaroiden luovutuksia ja palveluiden suorituksia, jotka ylittävät 10 000 euron kynnysarvon laskua kohden. Menettelyn käyttöönotto edellyttäisi komission lupaa. Jäsenvaltion, joka haluaisi ottaa käyttöön yleisen käännetyn verovelvollisuuden, olisi täytettävä seuraavat edellytykset: a) jäsenvaltion alv-vaje alv-kertymästä on vähintään 5 prosenttiyksikköä yhteisön alv-vajeen mediaania suurempi, b) jäsenvaltiossa tehtävien karusellipetosten osuus on suurempi kuin 25 prosenttia sen alv-vajeen kokonaismäärästä, c) jäsenvaltio osoittaa, että muut valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä karusellipetosten torjumiseksi sen alueella. Myös menettelyn soveltamiseen luvan saaneiden jäsenvaltioiden naapurivaltiot voisivat tietyin edellytyksin siirtyä ehdotettuun järjestelmään, jos petosten siirtymisestä niiden alueelle olisi vakava riski. Menettely olisi väliaikainen. Komissio voisi varotoimenpiteenä kumota antamansa luvat, mikäli ehdotetulla mekanismilla olisi odottamattomia vaikutuksia sisämarkkinoihin petosten siirtyessä jäsenvaltiosta toiseen. (VM erityisasiantuntija Tuula Karjalainen 0295 530 553)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2017 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on panna toimeen Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 sopima tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus Euroopan unionissa vähintään 27 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuonna 2030 sekä luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030. Ehdotukseen sisältyy kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineiden ja liikenteessä käytettävän biokaasun sekä bionesteiden lisäksi kiinteiden ja kaasumaisten biomassojen käytölle sähkön- ja lämmöntuotannossa. Direktiivi kumoaa ja korvaa nykyisen uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EC) 1.1.2021 alkaen. (TEM hallitusneuvos Päivi Janka 0295 064 833)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä. Ehdotus on osa komission puhtaan energian pakettia, johon kuuluu kahdeksan lainsäädäntöehdotusta. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa sähkömarkkinoiden joustavaa toimintaa ja saattaa asiakas sähkömarkkinoiden keskiöön. (TEM teollisuusneuvos Petteri Kuuva 0295 064 819)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista. Ehdotus on osa komission puhtaan energian pakettia, johon kuuluu kahdeksan lainsäädäntöehdotusta. Asetusehdotuksen tavoitteena on parantaa sähkömarkkinoiden joustavaa toimintaa ja saattaa asiakas sähkömarkkinoiden keskiöön. (TEM teollisuusneuvos Petteri Kuuva 0295 064 819)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista. Asetusehdotuksella energiaunionin hallintomallista luodaan uusi menettely jäsenvaltioiden ja komission välille EU:n energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumisen seurannalle. Asetusehdotuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan integroitu kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma komissiolle kymmenen vuoden välein ja raportoimaan sen toimeenpanon edistymisestä joka toinen vuosi. Kansallisessa suunnitelmassa jäsenmaat ilmoittavat mm. kansalliset kontribuutionsa EU:n yhteisiin uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteisiin vuodella 2030. Asetuksella myös koottaisiin yhteen merkittävimmät jäsenvaltioita koskevat energia- ja ilmastopolitiikan seuranta- ja raportointivelvoitteet, minkä seurauksena useita vastaavia, jo olemassa olevia velvoitteita voitaisiin kumota. Jäsenvaltion ja komission välillä käydään iteratiivinen prosessi kansallisesta suunnitelmasta ja raportoinnista ja komissiolla on mahdollisuus antaa jäsenvaltiolle suosituksia, mikäli se katsoo, ettei EU olisi pääsemässä yhteisiin tavoitteisiin tai mikäli jäsenvaltio ei etenisi asettamansa suunnitelman toimeenpanossa. (TEM neuvotteleva virkamies Maria Kekki 0295 064 794)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta. Euroopan komissio antoi 30.11. asetusehdotuksen sähkösektorin riskeihin varautumisesta osana ns. puhtaan energian pakettia. Ehdotuksen tavoitteena on asettaa säännöt jäsenvaltioiden yhteistyölle, jota tehdään sähkön kriisitilanteiden estämiseksi, niihin varautumiseksi ja niistä selviytymiseksi. Sähkön kriisitilanteella tarkoitetaan joko ilmeistä tai toteutunutta suurimittaista sähköpulaa tai tilannetta jossa sähkön toimitus loppukuluttajille on estynyt. Asetus kumoaa ja korvaa sähkön toimitusvarmuusdirektiivin (2005/89/EY), jolla on ollut vain vähän toiminnallista arvoa. (TEM neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen 0295 064 792)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta. Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelun taustalla on tarve luoda energiatehokkuutta koskevat oikeudelliset puitteet vuoden 2020 jälkeen. Energiatehokkuusdirektiivin sisältämiä energiatehokkuusvaatimuksia päivitettäisiin jatkumaan kaudeksi 2021-2030. Ehdotus on osa komission puhtaan energian pakettia, johon kuuluu kahdeksan lainsäädäntöehdotusta. (TEM neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka 0295 064 813)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (ACER-asetus). Ehdotus on osa komission puhtaan energian pakettia, johon kuuluu kahdeksan lainsäädäntöehdotusta. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa lisäämällä yhteistyöviraston valtuuksia koordinoitua alueellista päätöstä edellyttävissä rajat ylittävissä asioissa. Kansalliset sääntelyviranomaiset pysyisivät mukana prosessissa päättäessään asioista yhteistyövirastossa enemmistöpäätöksillä. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen). Ehdotus on osa laajaa komission niin kutsuttua puhtaan energian pakettia. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulisi laatia rakennuskannan pitkän aikavälin peruskorjausstrategia. Strategia sisältäisi muun muassa suunnitelman toimenpiteineen ja tavoitteineen rakennuskannan vähähiilisyyden saavuttamiseksi vuonna 2050 ja välitavoitteet vuodelle 2030. Direktiiviehdotuksessa on ehdotettu uusia säännöksiä koskien sähköisten ajoneuvojen latauspisteiden infrastruktuuria. (YM lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 050 432 7320)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Maiju Tuominen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2017-31.12.2018. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Johtaja, varatuomari Jukka Maarianvaara tasa-arvovaltuutetun virkaan 18.4.2017-17.4.2022. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Tiedote

Pääjohtaja, filosofian tohtori Heikki Mannila Suomen Akatemian pääjohtajan virkaan 1.3.2017-28.2.2022. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Sirpa Terhikki Sillstén työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2017 lukien. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)