Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.12.2016 14.27
Tiedote 579/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.12.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvosto asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksessa säädetään kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2017. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on yhteensä 8 597 754 000 euroa. Asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa ja ovat yhdenmukaiset valtion talousarvion kanssa. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus muutetaan vastaamaan muutettua opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta. Asetus muutetaan vastaamaan muutettua opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta. Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n nojalla annetaan valtioneuvoston asetus erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta. Asetukseen otetaan säännökset yhtiön laatimasta maksuvalmiutta koskevasta ennusteesta, alijäämän määrittelystä sekä menettelystä alijäämän ilmoittamisessa. Alijäämän kattaminen tehdään lainajärjestelyn muodossa, joka on voimassa 12 kuukautta sitä koskevasta päätöksestä. Päätöksen lainajärjestelystä tekee työ- ja elinkeinoministeriö saatuaan ennen päätöstä valtiovarainministeriön asiasta antaman lausunnon. Yhtiö voi varainhankintaansa varten nostaa lyhytaikaisia, enintään 12 kuukaudessa takaisinmaksettavia lainoja lainajärjestelyn voimassaoloaikana. Lainajärjestely voi sisältää myös pitkäaikaisia, yli 12 kuukaudessa takaisinmaksettavia lainoja. Yhtiö on velvollinen maksamaan sitoumusmaksua valtiolle lainojen nostamiseen varautumisen perusteella aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi yhtiö maksaa lainoista käypää korkoa, joka muodostuu valtion varainhankintakustannuksesta ja siihen lisättävästä marginaalista. Marginaalin suuruus on alle 12 kuukautta takaisinmaksettavista lainoista 0,1 prosenttia lainojen pääomasta ja yli 12 kuukautta takaisinmaksettavien lainojen osalta 0,1 prosenttia kultakin kuuden kuukauden jaksolta, joka ylittää 12 kuukautta. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.  Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua valtioneuvoston asetusta ja vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan. Yritystoiminnan voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurauksena on tarvetta muuttaa suomalaisen intressin sisältöä nykyistä joustavammaksi ja vastaamaan kansainvälistyskehityksen yritystoiminnalle asettamiin haasteisiin. Suomalaisen intressin vaatimus täyttyy vientiluotto- ja korontasaustoiminnassa sekä vientitakuutoiminnassa tilanteessa, että Suomessa rekisteröidyn yhteisön toiminta kokonaisuutena arvostellen hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa. Yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi valtion erityisrahoitusyhtiö, Finnvera Oyj, ja Suomen Vientiluotto Oy voivat pyytää työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon siitä, että yhteisön toiminta hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa. Lisäksi suomalaisen intressin vaatimus vientiluotto- ja korontasaustoiminnassa sekä vientitakuutoiminnassa yhdenmukaistetaan siltä osin, kuin rahoitusvälineen erityisluonteesta ei aiheudu tarvetta erilaiseen sääntelyyn. Soveltamiskäytännössä usein samaan rahoituskokonaisuuteen joudutaan soveltamaan sekä vientiluottoja ja korontasausta että vientitakuita koskevia suomalaisen intressin säännöksiä. Koska vientiluottojen ja korontasauksen suomalaista intressiä koskevat säännökset otetaan valtioneuvoston asetukseen, kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun asetuksen suomalaista intressiä koskevat säännökset tarpeettomina. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen matkakustannusten korvausta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että korvausta voidaan myöntää myös toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tehdyn edestakaisen työhaastattelumatkan kustannuksista samoin edellytyksin kuin Suomessa tehdystä matkasta. Muutos perustuu EU-lainsäädännöstä johtuviin velvoitteisiin. Työnhakumatkojen korvaamisen rajoittaminen ainoastaan kotimaassa tehtäviin matkoihin on EU-oikeuden yhdenvertaisuusperiaatteen ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastaista. Matkaa työsopimuksen tekemiseksi ja matkaa palvelun järjestäjän luo kokeilusta sopimiseksi ei enää korvata. Matkakustannusten omavastuuosuus nostetaan 9 eurosta 12 euroon. Korvausperuste on edelleen matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla, mutta korvaukselle asetetaan 200 euron enimmäismäärä. Asetukseen tehdään lisäksi teknisluonteiset muutokset, jotka johtuvat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012) tehdyistä 1.1.2017 voimaan tulevista säännösmuutoksista (HE 209/2016 vp laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, EV 236/2016 vp). Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Kirsti Haapa-aho 0295 049 082)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 3 § muutetaan koskemaan matka-avustuksena maksettavan työmarkkinatuen hakemisen ja maksamisen sijasta liikkuvuusavustuksen hakemista ja maksamista. Muutos johtuu työttömyysturvalain (1290/2002) muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2017. Asetuksen 3 a § on uusi. Siinä säädetään työstä kieltäytymisen perusteella asetettavan korvauksettoman määräajan alkamispäivästä. Nykyisin kieltäytymispäivästä on ohjeistettu työ- ja elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimistoille antamassa ohjeessa. Säännös vastaa pääosin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.12.2016 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kansanedustaja Olli Rehnille ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä elinkeinoministeri Mika Lintilä talousneuvoston jäseneksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös vahvistaa elinkeinoministeri Lintilän ja oikeus- ja työministeri Lindströmin välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriöissä. Oikeus- ja työministeri Lindström käsittelee työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä ja jäseninä ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, puolustusministeri Jussi Niinistö, elinkeinoministeri Mika Lintilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. EU-ministerivaliokunta: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä ja jäseninä ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, valtiovarainministeri Petteri Orpo, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, elinkeinoministeri Mika Lintilä, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puolustusministeri Jussi Niinistö ja sisäministeri Paula Risikko. Talouspoliittinen ministerivaliokunta: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä ja jäsenininä valtiovarainministeri Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, elinkeinoministeri Mika Lintilä, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja ulkoasiainministeri Timo Soini. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä ministerien sijaiset. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministeri Lintilän sidonnaisuuksista. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.12.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Jari Partanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 29.12.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Berner ja Lintilä toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)