Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.2.2016 13.24
Tiedote 43/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 4.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2016 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Päiväsakkojen rahamäärät korotettaisiin noin kaksinkertaisiksi, pienin rahamäärä kuitenkin puolitoistakertaiseksi. Ulkomailla verotettavien tulojen asemaa selvennettäisiin. Tarkoituksena on korottaa rikesakkoja erikseen esiteltävällä valtioneuvoston asetuksella noin 25 prosenttia, minkä vuoksi rikesakon lakisääteinen suurin rahamäärä korotettaisiin 200 eurosta 400 euroon. Yhteisösakon asteikko korotettaisiin noin kolminkertaiseksi, pienin rahamäärä 2 500 euroon ja enimmäismäärä 2 500 000 euroon. Rikesakkoja koskevien muutosten johdosta pysäköinninvalvonnasta annetusta laista poistettaisiin säännös joutokäyntirikkomuksesta määrättävän pysäköintivirhemaksun enimmäismäärästä. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 2/2016 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain kansainvälisen suojelun antamista koskevia säännöksiä. Lakia muutettaisiin siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumottaisiin. Oleskelulupaa ei olisi enää mahdollista myöntää tällä perusteella. Lainmuutoksella tehostettaisiin myös kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiantoa. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 3/2016 vp) eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Sijoitusrahastolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ja muutettavaksi säilytysyhteisöä ja säilytystoimintaa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista. Hallinnollisen seuraamusmaksun käyttöalaa laajennettaisiin nykyistä useampaan sijoitusrahastolain vastaiseen tekoon ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädettäisiin nykyistä huomattavasti korkeammasta seuraamusmaksun enimmäismäärästä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 0295 530 054)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.2.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) koskevan sopimuksen seitsemäs muutos. IMF:n hallintoneuvosto on hyväksynyt 15.12.2010 päätöslauselman nro 66-2, joka koskee sekä neljättätoista jäsenosuustarkistusta että IMF:n seitsemättä artiklojen muutosta. Seitsemäs artiklamuutos koskee IMF:n johtokuntauudistusta. Muutoksen kansainvälinen voimaantulo edellytti sitä, että kolme viidesosaa jäsenvaltioista, joilla on 85 prosentin määräenemmistö rahaston koko äänimäärästä, ilmoittaa rahastolle hyväksyvänsä sopimusmuutoksen. Muutos tuli kansainvälisesti voimaan 26.1.2016. Asetus tulee voimaan 8.2.2016. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 2 §:n määritelmiä, 5 §, 5 a § ja liitettä muutetaan. Tarkoituksena on lähinnä muuttaa siipikarjatalouden laskentaa paremmin alan luonteen huomioon ottavaksi ja lisäksi tehdään tarkennus luonnonmukaisen tuotannon eläinlaskentaperusteisiin sekä eräitä muita tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia määritelmiin ja liitetaulukkoon. Asetus tulee voimaan 10.2.2016. Sitä sovelletaan kuitenkin maatalouden tukiin tukivuodesta 2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädetään tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioiden sekä peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklaan. Asetus tulee voimaan 9.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Asetuksen 12 §:ään tehdään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos, jolla luonnonhaittakorvausta kohdennetaan maataloustuotannossa olevalle peltoalalle. Asetuksen 12 §:ssä tarkoitettuun 25 prosentin enimmäisalaan maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta, josta luonnonhaittakorvausta maksetaan, luetaan mukaan myös suojavyöhykkeet. Asetus tulee voimaan 9.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään mahdollisuus poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi poiketa viimeisestä kylvöpäivästä. Hoidetun viljelemättömän pellon kasvipeitteisyyttä koskevaa säännöstä täsmennetään. Lisäksi ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavan lohkon pientareelle on kylvettävä nurmikasvillisuus, jos pientareella ei ole aikaisempaa kasvillisuutta. Asetuksen 12 §:ään lisätään vaatimus riittävän siemenmäärän käytöstä kylvössä ja rikkakasvien leviämisen estämisestä. Kasveihin, joilta ei vaadita esikasvia, lisätään kyssäkaali ja nauris. Asetus tulee voimaan 9.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.2.2016 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen kehityspolitiikasta. Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä ohjaa YK:ssa yhteisesti hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Sen pohjalta kehityspolitiikassa panostetaan erityisesti hallitusohjelmaan valittuihin painopistealueisiin, joita ovat tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistuminen, kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi; yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyvyn vahvistuminen sekä ruokaturvan, veden ja energian saatavuuden parantuminen sekä luonnonvarojen kestävyys. Suomi toimii kehityspolitiikassaan johdonmukaisesti siten, että hallitusohjelman eri politiikkatavoitteet tukevat kestävän kehityksen saavuttamista. (UM alivaltiosihteeri Elina Kalkku 0295 350 556)
Tiedote

Periaatepäätös säädösvalmistelun kuulemisohjeesta. Ohjeen tavoitteena on luoda raamit kuulemiseen säädösvalmistelussa. Ohjetta sovelletaan sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiseen lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelussa. Päätös sisältää ohjeet kuulemisen suunnitteluun, ajoitukseen, menetelmiin, kirjallisiin lausuntoihin, monijäsenisiin valmisteluelimiin ja palautteen käsittelyyn. Ohjeella korvataan vuonna 2010 valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettu ohje kuulemisesta säädösvalmistelussa. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2014 johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön ja lähettänyt sen kirjelmällään valtioneuvostolle tiedoksi. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Päätös asettaa yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunta toimikaudeksi 4.2.2016-4.2.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Jorma Waldén opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Kati Jussila valtiovarainministeriö, lakimies Hertta Hartikainen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, innovaatiotoiminnan ja ennakoinnin vanhempi asiantuntija Turo Pekari Teosto ry, tilitys- ja tutkimuspäällikkö Rainer Vallius Kopiosto ry, hallintopäällikkö Sanna Lahovaara Tuotos ry, asiantuntija Riikka Tähtivuori Elinkeinoelämän Keskusliitto, lakimies Jussi Mäkinen Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, tilastotieteen professori Seppo Laaksonen ja erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen. (OKM hallitusneuvos Anna Vuopala 0295 330 331)
Tiedote

Päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimeenpanoa varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan 127 800 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2016. Myöntämisvaltuudesta 30 800 000 euroa on Leader-ryhmien rahoituskiintiöitä varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). Maaseutuvirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvostossa käsitellyn päätöksen puitteissa. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Eeva Ovaska valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös myöntää kansliapäällikkö Jukka Juustille sekä filosofian tohtori Juhani Damskille ero Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi sekä liikenneneuvos Sabina Lindström Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäseniksi 30.6.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Päätös myöntää kenraaliluutnantti evp Arto Rädylle sekä ylijohtaja Raimo Jyväsjärvelle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää kansliapäällikkö Jukka Juusti sekä sotatalouspäällikkö Kyösti Halonen Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Päätös myöntää lääketieteen tohtori, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kristiina Mukalalle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen tohtori, kirurgian ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mickael Parviainen 4.2.2015 lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.2.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos). Ehdotuksen mukaan vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvien henkilöiden maahantulon ja maastalähdön yhteydessä tehtäviin rajatarkastuksiin kuuluisi pakollisena henkilöiden ja heidän matkustusasiakirjojensa tarkastaminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS), Interpolin varastettujen ja kadonneiden passien rekisteristä ja vastaavista kansallisista rekistereistä. Maa- ja merirajoilla voitaisiin tietyin edellytyksin tehdä riskianalyysin perusteella kohdistettuja tarkastuksia, jos systemaattiset tarkastukset aiheuttaisivat suhteettoman suuren vaikutuksen rajanylitysliikenteen sujuvuuteen. Lisäksi ehdotuksen mukaan kolmansien maiden kansalaisten maastalähtötarkastuksiin sisällytettäisiin pakolliset rekisteritarkastukset. (SM yksikön päällikkö Mika Rytkönen 0295 421 131)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmä). Asetuksilla perustettaisiin Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmä, määritettäisiin Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus, vahvennettaisiin ja nimettäisiin uudelleen EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex ja tiivistettäisiin rannikkovartiostoyhteistyötä. (SM yksikön päällikkö Mika Rytkönen 0295 421 131)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus). Ehdotus liittyy komission toimintasuunnitelmaan maarajoitusten (ns. geoblokkauksen) kieltämiseksi sekä kuluttajien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat, jotka ovat tilanneet tai hankkineet sisältöä asuinmaassaan, voivat käyttää sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295 330 297)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto asetti edelleen valtiovarainministeriön ICT-johtajan virkaan nimitetyn Timo Vallin valtioneuvoston käytettäväksi suorittamaan valtiovarainministeriön määräämiä tehtäviä 14.3.-30.6.2016. Samalla valtioneuvosto myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi palkallista virkavapautta virastaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen edelleen valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.3.-30.6.2016, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Karjalaiselle myönnettiin vastaavaksi ajaksi virkavapautta valtiovarainministeriön johtajan virasta. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Hallintotieteiden maisteri Jukka Nummikoski maa- ja metsätalousministeriön talousjohtajan virkaan  1.3.2016 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)