Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.11.2015 13.28
Tiedote 586/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.11.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 108/2015 vp) eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöstä esitetään muutettavaksi siten, että Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen myöhennetään vuoden 2015 lopusta vuoden 2016 loppuun. Markkinatilanne, liiketoimintojen kehittämistilanne, taloushallinnon ja raportointijärjestelmien kehittämistilanne sekä uuden kestävän metsätalouden rahoituksen tukijärjestelmän muutokset eivät tällä hetkellä mahdollista osakeyhtiön perustamista voimassa olevan lain edellyttämässä aikataulussa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

Hallituksen esitys (HE 109/2015 vp) eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Esityksellä pannaan täytäntöön vuonna 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta. Tarkoituksena on varmistaa huviveneiden, vesiskoottereiden, niiden varusteiden ja moottoreiden vaatimustenmukaisuus ihmisten turvallisuuden, terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Lakiehdotuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille asetetaan vaatimustenmukaisuutta ja markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Laki mahdollistaisi edelleen tuotteiden innovatiivisen kehittämisen sekä historiallisten veneiden valmistuksen ja käytön. Esitys tukee hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisessa ja digitalisaation edistämisessä. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 110/2015 vp) eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta. Joukkoliikennelaissa säädetään linja-autoliikenteen toimivaltaisista viranomaisista. Nykyisiä olemassa olevia toimivaltaisia viranomaisia on kannustettu muodostamaan seudullisia kunnallisia viranomaisia, jotta liikennepalveluiden suunnittelu ja toteutus tapahtuisi ihmisten liikkumistarpeita mukaillen seudullisena kokonaisuutena. Esityksessä ehdotetaan kahden uuden seudullisen kunnallisen viranomaisen perustamista Kotkan seudulle ja Meri-Lappiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2016. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

Hallituksen esitys (HE 111/2015 vp) eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat nyt voimassa vuoden 2016 loppuun. Ehdotetulla lailla jatkettaisiin yhteistoimintavelvoitteiden soveltamista vuoden 2018 loppuun saakka, eli siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksen toteuttamiseksi muodostettaville itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta. Lain tarkoituksena on estää nykyisten yhteistoiminta-alueiden purkaminen ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 112/2015 vp) eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lomituspalvelujärjestelmät saatetaan sopusointuun Euroopan Unionin valtiontuen suuntaviivojen kanssa. Lakeja muutettaisiin siten, että jatkossa lomituspalvelun kustannukset korvattaisiin palvelun tarjoajalle, kotieläinyksikkörajaa nostettaisiin 6 kotieläinyksikköön ja palvelumaksuja nostettaisiin. Lisäksi maatalousyrittäjien joukkoa rajattaisiin, lomituksen saamisen edellytyksiä ja sijaisapuoikeutta rajoitettaisiin sekä yrittäjän omavastuuta lisättäisiin maksujen korotuksilla. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016, mutta kuitenkin vasta, kun komissio on hyväksynyt järjestelmän sisämarkkinoille soveltuvaksi. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 113/2015 vp) eduskunnalle laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia. Esityksen mukaan selkeytettäisiin jätehuollon tarkastuksia koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset valvontaviranomaisten velvollisuudesta laatia riskinarviointiin perustuva suunnitelma sellaisten laitosten ja yritysten tarkastuksista, joiden toimintaan liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Suunnittelulla pyrittäisiin tehostamaan jätteen kansainvälisten siirtojen valvontaa ja siihen käytettävien voimavarojen käyttöä. Tarkastettavat laitokset ja yritykset säilyisivät ennallaan nykyisen lain mukaisina. Täsmennetyt valvontatoimet perustuisivat jätteiden siirtoja koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, jossa säädetään yksityiskohtaisesti tarkastuksia koskevan suunnitelman laatimisesta ja jätehuollon tarkastusten toteuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Tarkastuksia koskevat suunnitelmat olisi laadittava viimeistään 1.1.2017. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

Hallituksen esitys (HE 114/2015 vp) eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitsisi enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vahvistamismenettelyn poistumisen johdosta tarkistettaisiin myös säännöksiä maakuntakaavoja koskevasta tiedottamisesta, muutoksenhausta ja täytäntöönpanosta. Esityksen tarkoituksena on korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa sekä lyhentää maakuntakaavoitukseen ja kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen liittyvää päätös- ja muutoksenhakuprosessia. Tavoitteena on samalla selkiyttää kaavan laatimiseen liittyvää toimivallanjakoa yleispiirteisessä suunnittelussa valtion ja maakuntien välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)
Tiedote

Valtioneuvosto peruutti hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp). Lakiehdotus sisälsi niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.11.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 4, 5 ja 9 §:ää muutetaan. Muutokset koskevat virkanimikkeitä, kelpoisuusvaatimuksia ja eriävän mielipiteen merkitsemistä ratkaisuun. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus ampumaradoista. Uusi ampumaratalaki (763/2015) ja muutokset ampuma-aselakiin (764/2015) tulevat voimaan 1.12.2015. Ampuma-aselain säilyttämistä, tehokkaita ilma-aseita ja asealan elinkeinoa koskevat muutokset aiheuttavat muutostarpeita ampuma-aseasetukseen ja asetusta muutetaan niin, että se vastaa muutettua ampuma-aselakia. Ampuma-aselain terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta ja -velvollisuutta koskevaa 114 §:ää on lainmuutoksella tarkennettu ja asetusta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa muutetaan siten, että se vastaa lakia. Ampumarata-asetuksella annetaan ampumaratalain nojalla tarkempia säädöksiä ampumaratahakemuksen ja -ilmoituksen sisällöstä, lupahakemuksen ja ilmoituksen liiteasiakirjoista, järjestyssäännön sisällöstä ja esilläpidosta ampumaradalla ja ratavastaavan valvontatehtävästä. Asetukset tulevat voimaan 1.12.2015. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2016. Asetuksella säädetään lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat. Vuoden 2016 keskimääräisiä yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on käytetty vuoden 2013 toteutuneita käyttökustannuksia. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon eduskunnalle 22.10.2015 annettu hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella toteutetaan tutkimusjohtajan viran siirto Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta sen keskushallintoon. Muutoksella tehostetaan Maanmittauslaitoksessa harjoitetun tutkimustoiminnan koordinointia. Jatkossa tutkimusjohtajan virkaan sovelletaan, mitä keskushallinnosta ja siihen sijoitetuista viroista säädetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015. Lihan kuljetusavustukset ovat 39,41-157,84 euroa tonnilta riippuen tuotantopaikasta. Maidon kuljetusavustus on 2,03-42,43 euroa 1 000 litraa kohti riippuen alueesta, jolla se on tuotettu. Asetus tulee voimaan 11.11.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (930/2014) liitteissä 2 ja 3 määriteltyjä koordinaatteja korjataan ja perustetaan uusia rajoitus- ja tilapäisiä erillisvarausalueita (R- ja TSA-alueita). Lisäksi täsmennetään asetuksen 4 §:n 1 momentin sanamuotoa. Asetukseen tehdään tarvittavat tarkistukset niin, että rajoitus- ja tilapäiset erillisvarausalueet ilmenevät valtioneuvoston asetuksessa ja Suomen ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP) mahdollisimman yhtenäisellä ja johdonmukaisella tavalla. Asetuksella vahvistetaan uusia rajoitus- ja tilapäisiä erillisvarausalueita. Muutoksella täydennetään Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluetarpeita (R-alueet), jotka tulevat lähinnä ampumatoiminnan ja miehittämättömien ilma-alusten harjoitustoiminnan edellytysten varmistamiseksi. Lisäksi optimoidaan ilmatilan tehokasta käyttöä parantamalla Ilmavoimien alueiden käyttöä (TSA:t) huomioiden liikennevirrat ja muu ilmatilan käyttö. Asetus tulee voimaan 12.11.2015. (LVM yksikön johtaja Risto Murto 0295 342 639)

Valtioneuvoston asetus sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisuuden ylijäämälämmön kustannus-hyötyanalyysistä. Kyseessä on energiatehokkuuslain (1429/2014) nojalla annettavasta asetuksesta. Energiatehokkuuslaissa säädetään (27-29 §), milloin toiminnanharjoittajien on tehtävä ns. kustannushyöty-analyysi ja milloin sellainen voidaan jättää tekemättä. Asetuksessa säädetään kansallisista vapautusperusteista, joiden nojalla kustannushyöty-analyysiä ei tarvitse tehdä. Vapautusperusteet ilmenevät asetustekstiin liitetystä kahdesta taulukosta. Jos toiminnanharjoittaja joutuu tekemään kustannushyöty-analyysin, asetuksessa määritetään ilmoituksen vaatimussisältö pääpiirteittäin. Kustannushyöty-analyyseistä tehtävät ilmoitukset vastaanottaa Energiavirasto, joka voi tarvittaessa ohjeistaa toiminnanharjoittajia kustannushyöty-analyysin ja siitä tehtävän ilmoituksen teossa. Kysymyksessä on käytännössä harvoin sovellettavasta asetuksesta. Nykytiedon mukaan odotetaan nollasta kahteen ilmoitusta vuositasolla. Asetus tulee voimaan 9.11.2015. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 0295 060 09)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Kolmen asetuksen muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/39/EU direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta (ympäristönlaatudirektiivi). Valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista sisältyvää 33 prioriteettiaineen luetteloa tarkistetaan lisäämällä siihen 12 uutta prioriteettiainetta. Prioriteettiaineista uusista kuusi ja vanhoista kaksi luokitellaan vaarallisiksi aineiksi, seitsemän vanhan prioriteettiaineen ympäristönlaatunormeja tiukennetaan sekä kolmen vanhan ja viiden uuden prioriteettiaineen ympäristönlaatunormi asetetaan eliöstölle. Muiden aineiden ympäristönlaatunormit asetetaan vedelle. Ympäristönlaatudirektiivi mahdollistaa vaihtoehtoisten kansallisten ympäristönlaatunormien asettamisen ja käyttöönoton direktiivissä ensisijaisiksi määriteltyjen joko vesi tai eliöstönormien sijaan sekä myös vaihtoehdon joko eliöstönä käytetään kalaa, nilviäistä tai äyriäistä. Vaihtoehtoiset menettelyt eivät sisälly valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muutokseen. Vaihtoehtojen karsinnalla voidaan vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailu- ja seurantakustannukset vähentää ja pitää kustannustehokkaina. Ympäristönlaatudirektiivi liittyy kiinteästi direktiiviin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista (vesipuitedirektiivi) ja direktiiviin 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi). Ympäristönlaatudirektiivillä on siten vaikutusta myös vesienhoidon ja merenhoidon suunnitteluun. Tästä syytä myös valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä ja valtioneuvoston asetusta merenhoidon järjestämisestä muutetaan. Asetukset tulevat voimaan 22.12.2015. (YM ympäristöneuvos Airi Karvonen 0295 250 344)

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ään lisätään uusi momentti, jossa selvennetään jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksessa toteutettavassa lämpökäsittelyssä syntyvän puhdistetun kaasun kemialliselle koostumukselle asetettavia vaatimuksia sen tuotteeksi määrittelyn kannalta. Asetus tulee voimaan 1.12.2015. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi pykälä, jossa säädetään tarkemmin ympäristölupaan sisällytettävistä lupamääräyksistä silloin, kun kysymys on jätteenpolton sääntelystä rajattavasta jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksesta ja siinä syntyvän puhdistetun kaasun polttamista koskevasta toiminnasta. Lisäksi säädetään, että tällaisen toiminnan lupa-asiat ratkaisee valtion lupaviranomainen. Asetus tulee voimaan 1.12.2015. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.11.2015 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista pöytäkirjaan. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös määrätä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden sivutoimiseksi asiantuntijajäseneksi ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Elina Maria Väisänen ja sivutoimisen asiantuntijajäsenen varajäseneksi osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Anne-Marie Sara Ilana Maariala käsittelemään asioita, joissa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta 9.11.2015-31.10.2017. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös asettaa maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Heli Jantunen Oulun yliopisto; varapuheenjohtaja: professori Markku Löytönen Helsingin yliopisto; tieteenalat: jäsenet: professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopisto, professori Jarkko Koskinen Maanmittauslaitos, professori Mervi Paulasto-Kröckel Aalto-yliopisto, professori Kirsti Virrantaus Aalto-yliopisto, professori Erkki Tukiainen Helsingin yliopisto, professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopisto, professori Kaisa Herne Tampereen yliopisto ja professori Sirkka Heinonen Turun yliopisto; varajäsenet: professori Tuomas Aura Aalto-yliopisto, professori Paula Vanninen Helsingin yliopisto, tekniikan lisensiaatti Markku Jenu Teknologian tutkimuskeskus VTT, professori Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto, professori Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopisto, lääketieteen tohtori Tiina Santonen Työterveyslaitos, valtiotieteiden tohtori Hanna Smith Helsingin yliopisto ja dosentti Pekka Aula Helsingin yliopisto; viranomaiset: jäsenet: insinöörieversti Jyri Kosola Pääesikunta, eversti Kaarle Lagerstam Puolustusvoimien Tutkimuslaitos, professori Hannu Kari Maanpuolustuskorkeakoulu, johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Huoltovarmuuskeskus, kehittämisneuvos Harri Martikainen sisäministeriö, liikenneneuvos Juhani Damski liikenne- ja viestintäministeriö ja ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriö; varajäsenet: everstiluutnantti Arto Hirvelä Pääesikunta, professori Rauno Kuusisto Puolustusvoimien Tutkimuslaitos, sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulu, johtaja Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT, erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen sisäministeriö, johtaja Kirsi Karlamaa Viestintävirasto ja johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (PLM neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen 0295 140 351)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ylimääräisestä tuloutuksesta yliopistokiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynnin johdosta. Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2014 oli 625,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 137,2 miljonaa euroa. Liikelaitoksen tulos muodostui vuokraustoiminnan tuloksesta 105,2 miljoonaa euroa, myyntitoiminnan tuloksesta 23,8 miljoonaa euroa, palvelutoiminnan tuloksesta 0,8 miljoonaa euroa sekä yliopistokiinteistöyhtiöiltä saaduista osinkotuotoista 7,4 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päätti 16.4.2015 vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt konsernin tilinpäätöksen, sekä siirtää valtion talousarvioon yhteensä 150 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vahvistamisen ja tuloutuspäätöksen jälkeen Senaatti-kiinteistöt on myynyt kaikki valtion omistamat osakkeet Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:ssä yhteensä 400 000 kappaletta 89,6 miljoonan euron kauppahinnalla Aalto-korkeakoulusäätiölle ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:lle sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kappaletta 127,6 miljoonan euron kauppahinnalla Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Yliopistokiinteistöosakeyhtiöiden osakekaupan perusteella valtion talousarvioon tuloutetaan koko osakkeiden kauppahinta korkotuottoineen, yhteensä 220 miljoonaa euroa. Nämä myynnistä saadut varat tuloutetaan valtiolle edellisten vuosien voittovaroja vastaan. Tämä laskee Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2015 lopun ennustettua omavaraisuusastetta noin kahdella prosenttiyksiköllä 63 prosentista 61 prosenttiin. Ylimääräisessä tuloutuksessa on huomioitu myös Senaatti-kiinteistöjen rahoituksen osittainen siirtyminen Valtiokonttoriin ja tätä kautta alentuneet rahoituskustannukset. Vuoden 2015 talousarvion Senaatti-kiinteistöjen tuloutusarviota nostetaan 210 miljoonasta eurosta 370 miljoonaan euroon. Valtioneuvoston 16.4.2015 tekemän päätöksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 tuloksen perusteella vuonna 2015 tuloutetaan 150 miljoonaa euroa aiemmin arvioidun 210 miljoonan euron sijaan. Nyt esitettävän yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntiin perustuvan ylimääräisen tuloutuksen jälkeen tuloutusarvion kokonaismäärä nousee 370 miljoonaan euroon. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)