Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.10.2016 13.45
Tiedote 427/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 6.10.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 174/2016 vp) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Kiinteistöverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädettäisiin 0,93-1,80 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 1,00-4,00 prosentista 2,00-6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattomalle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin olisi oltava vähintään 3,00 prosenttiyksikköä soveltamaansa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 175/2016 vp) eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia sekä tuloverolakia. Perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa painottaen kevennykset ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotettaisiin. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksiä helpotettaisiin alaikäisen perinnönsaajan osalta. Lakiin lisättäisiin säännös siitä, että eräisiin perintätoimiin ei ryhdyttäisi ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila tao muu yritys johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta, hankintamenona pidettäisiin huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa.  Laki liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. Perintö- ja lahjaverolakia sovellettaisiin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Perintöveron perimistä koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.11.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 176/2016 vp) eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan tuloverolakiin otettavaksi säännös niin sanotusta yrittäjävähennyksestä. Tuloverolakia muutettaisiin siten, että elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennettäisiin verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaava vähennys. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)

Hallituksen esitys (HE 177/2016 vp) eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisen peruskoulutuksen 190 miljoonan säästö toteutettaisiin siten, että rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijoiden enimmäismäärä säädettäisiin 12,44 prosenttia koulutuksen järjestämislupien mukaista kokonaisopiskelijamäärää alemmalle tasolle. Kilpailukykysopimuksen mukaista lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus otettaisiin huomioon laskettaessa vuosien 2017 – 2019 lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusta. Työnantajamaksujen alentamisen laskennallinen vaikutus rahoitukseen otettaisiin huomioon osana rahoituslain mukaista arvioitua kustannustason muutosta. Maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta voitaisiin vuonna 2017 rahoittaa valtionavustuksin. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa koskevan nykyisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin. Perusopetukseen valmistavan opetuksen ja muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen rahoitus kytkettäisiin nykyistä tarkemmin toteutuneen opetuksen määrään. Lisäksi uudistettaisiin eräitä perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen rahoitusta koskevia säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 178/2016 vp) eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitetun perusopetuksen rakennetta koskevaa perusopetuslain sääntelyä. Työvoimakoulutuksena järjestettävä luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy vuonna 2018 osaksi oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän mukaista osaamista. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus, nykyinen muiden kuin oppivelvollisten perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus siltä osin kuin sitä on järjestetty oppivelvollisuusiän ylittäneille, yhdistyvät oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseksi. Opetus rakentuisi ehdotuksen mukaan kahdesta vaiheesta, joille säädettäisiin valtioneuvoston asetuksessa tuntijaot. Luku- ja kirjoitustaidon opetus kytkettäisiin osaksi perusopetuksen alkuvaihetta sitä tarvitseville. Laissa säädettäisiin lisäksi nykyistä selkeämmin opintojen henkilökohtaistamisesta ja todetun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä vahvistettaisiin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitystä opintojen kulun ja keston kannalta. Laissa säädettäisiin nykyistä selkeämmin myös mahdollisuudesta sisällyttää perusopetuksen opintoihin työ-elämään tutustumista ja valinnaisia ammatillisia opintoja.  Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kunnan peruspalveluiden valtionosuuslakia siten, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta aiheutuvia käyttökustannuksia ei otettaisi huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa eikä valtionosuusprosentin määrittelyssä. Voimassa olevan rahoitusjärjestelmässä perusopetukseen valmistava opetus ja luku- ja kirjoitustaidon opetus ovat jo valtion kokonaan rahoittamia. Muiden kuin oppivelvollisten perusopetus on sekä valtion että kuntien rahoittamaa. Esityksen mukaan nämä yhdistyvät oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseksi, jolloin myös yhteisestä rahoituslähteestä tulee säätää. Koska suurin osa rahoituksesta on valmiiksi valtion rahoitusta, rahoituksen esitetään jatkossa olevan kokonaan valtion rahoitusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 179/2016 vp) eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan valtion tukeen oikeuttavia vakuutustapahtumien määritelmiä rajattaisiin ja valtiontuen määrää alennettaisiin hallitusohjelman edellyttämien säästöjen toteuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä muutoksia tukiedellytyksiin, jotta lainsäädäntö vastaisi Euroopan komission uudistamia kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukia koskevia suuntaviivoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM kalastusneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 180/2016 vp) eduskunnalle laiksi maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Lisäksi ehdotetaan maatalouden rakennetuista annetun lain ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten lainojen ehtojen muuttamista siten, että lainojen lyhennysten maksuhelpotusvuosien määrää lisättäisiin kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen. Lakiehdotusten tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia maatiloilla. Esityksellä toteutettaisiin maatilojen rahoitusjärjestelyjä valmistelevan työryhmän väliraportin ehdotukset. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 181/2016 vp) laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi rautatieyrityksen turvallisuustodistusta koskevaa rautatielain pykälää ja Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä käytettävien kalustoyksiköiden käyttöönottoa koskevaa rautatielain pykälää uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulon johdosta. Muutoksilla ei muuteta nykytilannetta, ja ne ovat muutoinkin merkitykseltään vähäisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen tultua voimaan. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Hallituksen esitys (HE 182/2016 vp) eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa säädettyjä asiakasmaksuja. Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen lomituksen maksua sekä varallaolon tuntimaksua alennetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2017 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 183/2016 vp) eduskunnalle laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia muutoksia työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annettuun lakiin. Muutokset aiheutuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien asetusten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamista koskevista säännöksistä. Kyseiset asetukset korvaavat henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat direktiivit. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyisi edelleen henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavan arviointielimen toimimaan ilmoitettuna laitoksena, ilmoittaisi hyväksymistään laitoksista Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä valvoisi hyväksymiään laitoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.10.2016 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. (STM neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 184/2016 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on täydentää vuonna 2016 tehtyjä lääkekorvaussäästöjä 134 miljoonalla eurolla siten, että hallitusohjelmassa vaaditut yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lukien saavutetaan. Lääkekorvaussäästöt ehdotetaan toteutettavaksi keinoin, joilla edistettäisiin lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennettäisiin lääkejätettä, edistettäisiin rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistettaisiin erityiskorvausjärjestelmää. Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa säädettäisiin ensimmäisen lääkekorvausjärjestelmään tulevan biosimilaarin tukkuhinnan määräytymisestä sekä vastaavien biologisten alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan kohtuullisuuden uudelleen arvioinnista. Vastaavasti tarkistettaisiin säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleen arvioinnista, kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste. Hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin säilyttäen valmisteet kuitenkin hinnanvahvistuksen piirissä sekä kavennettavaksi lääkelaissa säädettyä hintaputkea. Lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien valmisteiden toimitusväleihin. Esityksessä ehdotetaan, että kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä rajataan yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Peruskorvattavien lääkkeiden osalta edellytettäisiin, että edellinen lääke-erä olisi lähes kokonaan käytetty ennen kuin uusi lääke-erä voidaan toimittaa korvattuna. Tältä osin käyttöön otettava menettely vastaisi erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettua käytäntöä. Erityiskorvausjärjestelmää ehdotetaan tarkistettavaksi siirtämällä diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan. Insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi riskinjakomenettely, jolla mahdollistettaisiin uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto. Riskinjakomallista säädettäisiin sairausvakuutuslaissa ja menettely tulisi osaksi korvattavuus- ja hinnanvahvistusmenettelyä. Menettelyä koskevat säännökset olisivat voimassa määräajan. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 185/2016 vp) eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Laissa ehdotetaan muun muassa säädettäväksi yhtenäisestä eurooppalaisesta koodista ihmisessä käytettäväksi jaeltujen kudosten ja solujen jäljitettävyyden parantamiseksi sekä tuontitodistuksesta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta kudoksia ja soluja Suomeen tuovalle kudoslaitokselle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle ja kudoslaitoksille säädettäisiin ilmoitusvelvoitteita Euroopan komissiolle komission kudoksia ja soluja sekä kudoslaitoksia koskevista luetteloista ja eurooppalaisesta koodista. Direktiiveissä säädetystä voimaantulosääntelystä johtuen laki tulisi vahvistaa ennen 29.10.2016. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 29.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.10.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Puitesopimus on voimassa 1.10.2016 lukien, niin kuin siitä on sovittu. Laki (39/2015) ja asetus tulevat voimaan 7.10.2016. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään televisio-, radio- ja matkaviestinverkkojen lukumäärästä, toimintaan käytettävistä taajuusalueista sekä eräistä teknisluonteisista seikoista Manner-Suomessa. Niin sanottu 700 megahertsin taajuusalue on asetuksen 9 §:n 1 momentilla osoitettu langattoman laajakaistan käyttöön vuoden 2017 alusta lähtien. Taajuudet huutokaupataan vuoden 2016 lopussa. Ennen huutokaupan järjestämistä asetusta muutetaan siten, että huutokaupattavat taajuudet ilmenevät asetuksesta tarkemmalla tasolla. Lisäksi asetusta ajantasaistetaan tekemällä siihen muutamia Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksien sekä maailman radiotaajuuskonferenssin edellyttämiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 10.10.2016. Asetuksen 9 §:n 1 momentti tulee voimaan 1.1.2017. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta. Asetuksella säädetään niin sanotun 700 megahertsin (703-733 ja 758-788 MHz) taajuusalueen huutokaupan eräistä yksityiskohdista. Asetuksella säädetään huutokaupalla myönnettävien taajuuksien määrästä, yritystä kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista, taajuuksien lähtöhinnasta, huutokaupan osallistumismaksun määrästä ja toimilupamaksun maksuaikataulusta. Muilta osin taajuushuutokaupasta säädetään tietoyhteiskuntakaaressa. Asetus tulee voimaan 10.10.2016. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 6.10.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopisteet vuosille 2017 ja 2018. Teema-alueista ja painopisteistä päätetään vuosittain. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella, sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös asettaa paikkatietoasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 10.10.2016-9.10.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: tietohallintojohtaja Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag sisäministeriö, neuvotteleva virkamies Aulikki Pakas puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen valtiovarainministeriö, liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue liikenne- ja viestintäministeriö, erityisasiantuntija Riitta Autere ympäristöministeriö, erityisasiantuntija Kai Karsma työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija Mikko Huovila sosiaali- ja terveysministeriö, professori Alfred Colpaert Itä-Suomen yliopisto, kehittämispäällikkö Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskus, yksikön päällikkö Niina Ahtonen Geologian tutkimuskeskus, kehittämispäällikkö Yrjö Sucksdorff Suomen ympäristökeskus, yksikön päällikkö Tarja Riihisaari Ilmatieteen laitos, yksikön päällikkö Reijo Prokkola Liikennevirasto, kartastopäällikkö Mirja Metsälä Espoon kaupunki ja ratkaisuarkkitehti Kimmo Soukki Terrasolid Oy. Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Päätös asettaa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 6.10.2016-5.10.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiotieteiden maisteri Pietari Jääskeläinen; varapuheenjohtaja: johtaja Tuire Santamäki-Vuori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL; jäsenet: asuntoneuvos Raija Hynynen (yli-insinööri Juha-Pekka Maijala) ympäristöministeriö, asiantuntija Irene Nummela (asiantuntija Katri Suhonen) Kirkkohallitus, toiminnanjohtaja Timo Kokko (sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen) Eläkkeensaajien keskusliitto ry, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi (eläke- ja vanhuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Pirkko Karjalainen) Eläkeliitto ry, varapuheenjohtaja Leena Jääskeläinen (toiminnanjohtaja Matti Niiranen) Kansallinen senioriliitto ry, puheenjohtaja Ole Norrback (toiminnanjohtaja Berit Dahlin) Svenska pensionärsförbundet rf, toiminnanjohtaja Hannu Partanen (varapuheenjohtaja Irmeli Mandell) Eläkeläiset ry, professori Timo Strandberg Helsingin yliopisto (yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopisto), toiminnanjohtaja Satu Helin Vanhustyön keskusliitto (toiminnanjohtaja Marja Tuomi Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry), erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes (johtava lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, hallitussihteeri Milja Tiainen (neuvotteleva virkamies Pekka Humalto) sosiaali- ja terveysministeriö ja neuvotteleva virkamies Satu Karppanen (hallitussihteeri Erkki Papunen) sosiaali- ja terveysministeriö. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.10.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Anu Laamanen ulkoasiainministeriön kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään 7.10.2016-31.8.2020. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Matleena Haapala ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.12.2016 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Valtioneuvosto myönsi Kerstin Stendahlille virkavapautta ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta 8.11.2016-7.11.2018. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Kansainvälisten asiain neuvos, valtiotieteiden maisteri Annika Lindblom ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.11.2016-7.11.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Kerstin Stendahlin virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, päätti ilmoituksen antamisesta ja vahvisti lain hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merilain muuttamisesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta (HE 96/2016 vp). Hylkyjen poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annettava ilmoitus: Hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi ilmoittaa, että se soveltaa yleissopimusta hylkyihin, jotka sijaitsevat sen alueella, mukaan luettuna aluemeri. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki merilain muuttamisesta 1 luvun 1 ja 1 a §:n ja laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta tulevat kuitenkin voimaan 15.11.2016. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa 1.4.2017-31.8.2018 noin 160 sotilaan jääkärikomppanialla operaation ranskalaisessa reservipataljoonassa. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)