Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.4.2017 13.40
Tiedote 151/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 6.4.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 29/2017 vp) eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Direktiivi sisältää säännökset todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Esitys sisältää lisäksi direktiivistä johtuvat ehdotukset kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain, omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain, pakkokeinolain sekä vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain muuttamisesta sekä todisteiden luovuttamismääräystä koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 22.5.2017 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)

Hallituksen esitys (HE 30/2017 vp) eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Esityksen mukaan Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Eläkeuudistusta valmisteltaessa oli keskeisenä tavoitteena, että eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä. Myös Puolustusvoimien henkilöstön eroamisikiä on tarpeen korottaa vastaavasti vaiheittain. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala 0295 140 072)

Hallituksen esitys (HE 31/2017 vp) eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Opetushallitus toimisi erillisyksikköjensä hallintovirastona ja järjestäisi näille hallinto- ja tukipalvelut. Erillisyksikköjen riippumattoman tehtävänhoidon varmistamiseksi hallintovirastolla ei olisi toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Henkilöstö siirtyisi erillisyksiköihin valtion virkamieslain 2 luvussa säädetyn mukaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)

Hallituksen esitys (HE 32/2017 vp) eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia siten, että myös Deutsche Internationale Abitur -tutkinto tuottaisi samat oikeudet kuin ylioppilastutkinnon suorittaminen. Deutsche Internationale Abitur -tutkinto on uusi Saksan ulkomaankouluissa järjestettävä tutkinto, joka korvaa Reifeprüfung-tutkinnon keväästä 2019 lukien. Tutkintoa järjestetään Suomessa Helsingin Saksalaisessa koulussa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Hallituksen esitys (HE 33/2017 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta. Autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet ehdotetaan siirrettäväksi liikenne- ja viestintäministeriöltä määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Siirron jälkeen Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi valtuudet antaa kaikkia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset. Keskeisimmistä vaatimuksista säädettäisiin kuitenkin jatkossakin lain tasolla. Lisäksi ajoneuvo- ja tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia ja täydennyksiä erikoiskuljetuksiin liittyen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 kesällä. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Hallituksen esitys (HE 34/2017 vp) eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta. Lailla saatettaisiin voimaan työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännökset, jotka kesäkuussa 2016 voimaan tulleen työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan säädetään tulemaan voimaan erikseen lailla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2017. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)

Hallituksen esitys (HE 35/2017 vp) eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta. Merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyisivät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta päättyneeseen työsopimukseen perustuva takaisinottovelvollisuus koskisi myös luovutuksensaajaa. Lisäksi ehdotetaan, että työntekijällä olisi oikeus irtisanoa työsopimus päättymään luovutuspäivästä lukien riippumatta työsuhteessa muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta. Jos työsopimus päätettäisiin siksi, että työntekijän työehdot heikkenisivät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, työnantajan katsottaisiin olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia täsmennettäisiin siten, että työntekijöiden edustajien irtisanomissuojaa koskevaan säännökseen lisättäisiin viittaus merityösopimuslakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.4.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta. Uusi nuorisolaki (1258/2016) tuli voimaan 1.1.2017 ja se korvasi aiemman nuorisolain vuodelta 2006. Muutoksen johdosta on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta. Asetuksessa säädetään tarkemmin nuorisotyön ja politiikan aluehallinnon tehtävistä ja valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta. Asetuksessa säädetään myös valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan tehtävistä, asettamisesta ja kokoonpanosta. Asetus sisältää tarkempia säännöksiä valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen ja nuorisokeskuksen hyväksymisestä valtionapukelpoiseksi sekä nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksymisestä. Lisäksi asetuksessa säädetään valtionavustusten myöntämisestä edellä mainituille. Asetus tulee voimaan 13.4.2017. (OKM johtaja Georg Henrik Wrede 0295 330 345)

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta sekä valtioneuvoston asetus kalastuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Ensimmäisellä asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Sopimus tulee voimaan 1.5.2017. Laki ja asetukset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1.5.2017. Toisella asetuksella saatetaan voimaan kalastuslain muuttamisesta annettu laki, johon on tehty Tenon kalastussopimusta koskevat tekniset tarkistukset. Koska säännökset liittyvät Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamiseen, laki ja asetus tulevat voimaan samana päivänä kuin sopimus tulee voimaan eli 1.5.2017. Tenon kalastussopimus koskee erityisesti saamelaisia, minkä vuoksi asetukset, sopimus, sopimuksen voimaansaattamislaki ja laki kalastuslain muuttamisesta julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisinä käännöksinä. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 6 ja 13 §. Muutoksilla suurennetaan silakan ja kilohailin erilliset kalastuskiintiöt sekä suurennetaan sitä saalismäärää (2 tonnista 20 tonniin silakkaa), jota voidaan kaupallista kalastajaa kohti vuodessa kalastaa rysällä, myös ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä. Lisäksi sallitaan, että alle 12 metrin pituisella kalastusaluksella saa ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä kalastaa troolilla enintään 20 tonnia silakkaa tai 10 tonnia kilohailia. Muutosten tarkoituksena on varmistaa pienimuotoisen silakan ja kilohailin kalastuksen edellytykset. Asetus tulee voimaan 8.4.2017 ja on voimassa toistaiseksi. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Vuodelta 2016 maksettavan sokerijuurikkaan kuljetustuen jakoperusteiden ja tukitason määrääminen. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta 2016/2017 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitasoksi säädetään 3,70-15,07 euroa tonnilta. Tuki maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena. Asetus tulee voimaan 12.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2017 noudatettavasta menettelystä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus tulee voimaan 12.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 20 §:n 5 momentin, 21 §:n 3 momentin ja 22 §:n 4 momentin nojalla säädetään valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädetään tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioiden sekä peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklaan. Asetus tulee voimaan 11.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (VAK-laki, 719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusvirasto on allekirjoittanut erillissopimuksen M 304 Suomen osalta 31.3.2017. Sopimus on tullut voimaan allekirjoituspäivänä. Erillissopimus M 304 koskee kuljetusyksikön perävaunujen lukumäärä, kun kuljetetaan vaarallisia aineita ja esineitä. Sopimus M 304 sallii useamman kuin yhden perävaunu, kun sopimuksen ehdot täyttyvät. Erillissopimukseen ei ole sidottu erillistä ainemäärärajoitusta. ADR-määräyksen ainekohtaisia ainemäärärajoituksia on noudatettava. Asetus tulee voimaan 10.4.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy kudosdirektiiviin (2004/23/EY) tehtyjen muutosten (2015/566/EU, tuontidirektiivi) täytäntöönpanoon. Asetusta muutetaan lisäämällä 13 b §:ään tuontidirektiiviä vastaavasti säännös niistä tiedoista ja asiakirjoista, jotka tuontia harjoittavalta kudoslaitokselta edellytetään lupahakemuksessa. Voimassa olevan asetuksen 13 b § siirretään uudeksi 13 c §:ksi ja siihen tehdään teknisluontoisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 29.4.2017. Direktiivissä säädetystä voimaantulosääntelystä johtuen asetus tulee kuitenkin vahvistaa mahdollisimman pian. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:ää. Kyse on teknisistä muutoksista, jotka johtuvat laeista 366/2010, 1220/2014 ja 1344/2016. Asetus tulee voimaan 20.4.2017. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 6.4.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta valtioneuvoston esittelijäksi. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 10.-13.4., ministeri Vehviläinen 12.-13.4., ministeri Rehula 10.-13.4., ministeri Orpo 10.-13.4., ministeri Tiilikainen 12.-13.4., ministeri Niinistö 10.-13.4., ministeri Lindström 10.-13.4. ja ministeri Lintilä 12.-13.4. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa Geenivaraneuvottelukunta toimikaudeksi 6.4.2017-31.3.2022. Neuvottelukunnan kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet sulkeissa); puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Tuula Pehu, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja: hallitussihteeri Eriika Melkas, ympäristöministeriö. Muut jäsenet: kehityspolitiikan neuvonantaja Marjaana Pekkola, ulkoasiainministeriö (tarkastaja Marjaana Kokkonen, ulkoasiainministeriö), lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö), neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Sanna Paanukoski, maa- ja metsätalousministeriö), erityisasiantuntija Marja Savonmäki, maa- ja metsätalousministeriö (ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, hallitussihteeri Eriika Melkaksen varajäsenenä) ylitarkastaja Tarja Hietaranta, Elintarviketurvallisuusvirasto, kasvisektori (prosessin päällikkö Tuula Mäki-Valkama, Elintarviketurvallisuusvirasto, kasvisektori), ylitarkastaja Sanna Varjus, Elintarviketurvallisuusvirasto, eläinsektori, johtaja Eeva-Liisa Ryhänen, Luonnonvarakeskus (tutkimusprofessori Katri Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus), ryhmäpäällikkö Marja Ruohonen-Lehto, Suomen ympäristökeskus (ylitarkastaja Katileena Lohtander-Buckbee, Suomen ympäristökeskus), kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus (palvelupäällikkö Pekka Perttilä, Metsähallitus), naturvårdsintendent Maija Häggblom, Ahvenanmaan maakuntahallitus, professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto (professori Helena Korpelainen, Helsingin yliopisto), vilja-asiamies Max Schulman, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, (metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry), asiamies Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (kasvinviljelyasiamies Bengt Nyman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC), kasvinjalostaja Pertti Pärssinen, Boreal Kasvinjalostus Oy (jalostusjohtaja Merja Veteläinen, Boreal Kasvinjalostus Oy), tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Táuren, FABA osk (kehitysagronomi Terhi Vahlsten, FABA osk), hallituksen varapuheenjohtaja Mauno Liukkonen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, koulutusjohtaja Leena Karjalainen, Kainuun ammattiopisto (opettaja Reetta Karppinen, Kainuun ammattiopisto) ja Timo Rantakaulio, Maatiainen ry (Maija Manninen, Maatiainen ry). (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Päätös asettaa Suomen valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 106. työkonferenssiin 5 -16.6.2017 Genevessä. Valtuuskunnassa ovat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäsenet ovat hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna on asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna johtaja Annika Rönni-Sällinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna on asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Akavasta. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2016 tilinpäätös.  Valtioneuvosto vahvisti valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2016 – 31.12.2016. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 3.444.958,89 euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 8.2.2017 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 1.3.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana 0295 060 133)

Päätös määrätä erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös asettaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston, molemmat toimikaudeksi 16.4.2017 - 15.4.2021. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan kokoonpano (varajäsenet suluissa); puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Tuija Brax, Suomen Sydänliitto ja varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö. Jäsenet (varajäsenet suluissa): toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto  (toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, Hengitysliitto), toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (toiminnanjohtaja Mikaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland), pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto (järjestövastuujohtaja Eero Pirttijärvi, SOVATEK-säätiö), pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto), toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto (toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja läheiset ry), toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Tunne Rintasi ry (toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto), erityisasiantuntija Juha Guttorm, Sami Soster ry (järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry), toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami (järjestöjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto), toimitusjohtaja Juha Pantzar, Takuusäätiö (toimitusjohtaja Hilkka Halonen, Meriva-säätiö/Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys), YTL Pirkko Karjalainen (järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti), toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (ylitarkastaja Marita Uusitalo), OTT Kaijus Ervasti (toiminnanjohtaja Jussi Saramo, Solaris-lomat ry). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto; puheenjohtaja:  valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka ja varapuheenjohtaja: partneri Pia Pohja. Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos (professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto), dosentti Jorma Niemelä (erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto), professori Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto (VTT Nelli Hankonen, Tampereen yliopisto), kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (dosentti Reijo Väärälä, Lapin yliopisto) ja professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto (kaupunkineuvos Hannes Manninen). (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 0295 163 199)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Rautavalle palkatonta virkavapautta ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta ajaksi 1.6.2017-31.12.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Lähetystöneuvos Hannu Ripatti ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtiotieteiden maisteri Olli Ruutu puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuustaso 16) edelleen ajalle 1.8.2017-31.7.2018, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Pentti Olinille palkatonta virkavapautta puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.8.2017-14.8.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Arviointiasiantuntija, valtiotieteiden maisteri Matti Kajaste opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.5.2017 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Oikeustieteen kandidaatti Matleena Kurki-Suutarinen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.5.2017 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Lääketieteen tohtori Markus Henriksson Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan virkaan 1.5.2017 alkaen 31.12.2018 päättyväksi määräajaksi. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

Master of Laws Maija Iles sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.5.2017 alkaen. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Master of Philosophy, projektipäällikkö Saija Vuola ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2017 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Jussi Soramäelle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta ajalle 1.6. - 30.6.2017. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Oikeustieteen maisteri, ylitarkastaja Ella Särkkä ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.5.2017 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta (HE 11/2017 vp). Lakia muutetaan niin, että kiinniottamis- ja luovuttamispyynnön vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten tekee syyttäjä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä. Lisäksi vain syyttäjä voi pyytää toiselta jäsenvaltiolta lupaa panna täytäntöön tuomittu vankeusrangaistus, joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka johdosta henkilö on luovutettu Suomeen. Laki tulee voimaan 11.4.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 258/2016 vp). Rikoslakia muutetaan siten, että oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan törkeään kirjanpitorikokseen. Tällä edistetään rikosvastuun asianmukaista kohdentumista siten, että yksilöllisen vastuun ohella myös oikeushenkilö voi joutua toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta rangaistusvastuuseen. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)

Laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (HE 4/2017 vp). EU-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yksikkönä toimii keskusrikospoliisi ja kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Lisäksi annetaan säännökset toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin välisistä yhteyksistä. Lailla kumotaan Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annettu laki. Laki tulee voimaan 1.5.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 14 §:n muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähdeteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 3 ja 128 a §:n muuttamisesta ja laki terveydensuojelulain 7 a §:n muuttamisesta (HE 187/2016 vp). Puolustusvoimista annettuun lakiin lisätään säännökset puolustusvoimien henkilöstöön kuuluvien, puolustusvoimien vieraana olevan vieraan valtion sotilasjohtoon kuuluvien tai kansainvälistä järjestöä edustavien erityistä suojelua tarvitsevien henkilöiden turvallisuuden sekä puolustusvoimien erityisen omaisuuden kuljetusten suojaamisesta. Lisäksi lakiin lisätään puolustusministeriölle asetuksenantovaltuus säätää maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista. Lait tulevat voimaan 17.4.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö ja sisäministeriö antavat eduskunnalle selvityksen puolustusvoimien ja poliisin työnjaosta turvaamistehtävien hoidossa vuoden 2018 loppuun mennessä. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 6/2017 vp). Laissa annetaan valtuus valtioneuvoston asetuksella säätää nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukeen liittyvien töiden toteutusajasta. Lisäksi selkeytetään tuensaajaa koskevaa säännöstä. Tuki kohdistetaan yksityisille maanomistajille. Myös korotetun nuoren metsän hoidon pinta-alatuen myöntämisen edellytyksiä tarkistetaan. Laki tulee voimaan 20.4.2017. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Laki eläinsuojelulain muuttamisesta (HE 267/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön tuotantoeläindirektiivin liitteen 1 kohta eläimistä huolehtivan henkilökunnan pätevyydestä ja riittävyydestä. Lisäksi lakiin otetaan säännös sikadirektiiviin ja broileridirektiiviin sisältyvästä vaatimuksesta tuotantoeläimen omistajan tai pitäjän velvollisuudesta antaa eläinten hoitoon osallistuville henkilöille ohjeita ja opastusta eläinten asianmukaisesta hoidosta. Laki tulee voimaan 12.4.2017. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 0295 162 436)

Laki työsopimuslain muuttamisesta, laki merityösopimuslain muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 ja 37 a §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta, laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 257/2016 vp). Eräitä työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteita kevennetään. Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin perustuvista työnantajan velvollisuuksista ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuudesta tiedottaa julkisista työvoimapalveluista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille luovutaan. Lisäksi mainituista laeista sekä valtion virkamieslaista poistetaan työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden lomauttamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin ja työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettuun lakiin tehdään tekninen muutos. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laista poistetaan viittaukset kumottaviin säännöksiin. Lait tulevat voimaan 1.5.2017. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 273/2016 vp). Ympäristönsuojelulakiin lisätään säännökset Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämän kylmäalan pätevyysrekisterin tietoihin perustuvasta internetin kautta toimivasta kaikille avoimesta julkisesta tietopalvelusta. Samalla otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa ympäristönsuojelulain sääntelyä täsmennetään sisällöltään ja terminologialtaan vastaamaan fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sääntelyä. Kylmäalan pätevyysvaatimuksia laajennetaan kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksiköiden ja kaikkien sähköisten kytkinlaitteiden käsittelyyn EU-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi Suomen ympäristökeskukselle säädetty fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden käyttöön liittyvä pätevyyskokeiden järjestämistä koskeva hyväksyntätehtävä siirretään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä ja vahvistaisi lain yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 255/2016 vp). Suomen ja Saudi-Arabian välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 8.9.2015. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja säännellä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Suomen ja Saudi-Arabian välillä. Sopimuksella luodaan oikeudelliset puitteet suomalaisten ja saudi-arabialaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle rauhanomaisen ydinenergian käytön alalla. Sopimuksessa sovitaan ydinenergian käytön aloista, joilla osapuolet tekevät yhteistyötä sekä yhteistyön muodoista. Sopimuksen sisältämät velvoitteet ovat yhdenmukaisia niiden velvoitteiden kanssa, joihin sekä Suomi että Saudi-Arabia osaltaan ovat jo sitoutuneet kansainvälisten yleissopimusten kautta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM ylitarkastaja Netta Skön 0295 047 059)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNDOF-operaatiossa Golanilla 5.6.2017 alkaen yhden vuoden ajan enintään kolmella sotilaalla. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Tullin pääjohtaja Antti Hartikaisen tai hänen estyneenä ollessaan varapääjohtaja Jarkko Saksan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Iranin islamilaisen tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa. Sopimuksen mukaan sopimusosapuolet antaisivat tulliviranomaistensa välityksellä sopimuksen määräysten mukaisesti toisilleen apua tullilakien asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi sekä tullilakien vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi sekä niitä koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi. Sopimuksen mukaan toimenpiteet tehdään pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen toimivallan ja käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Sopimus sisältää myös määräykset sopimuksen nojalla saatujen tietojen ja asiakirjojen käytöstä sekä henkilötietojen suojaamisesta ja käytöstä. Koska Iran ei ole yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelystä tehdyn yleissopimuksen (SopS 36/1992) eli ns. Euroopan neuvoston tietosuojayleissopimuksen sopimuspuoli, sopimukseen on otettu erillinen liite, joka koskee tietosuojan perusperiaatteita henkilötietojen käsittelyn osalta. Liite on erottamaton osa sopimusta ja sen määräykset perustuvat Euroopan neuvoston tietosuojayleissopimuksen 5 – 11 artikloihin. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Siten sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset tulee saattaa voimaan lailla. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bernin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jari Luodon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017, Hanoin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017, Kabulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Meskasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017 ja Madridin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Roberto Tanzi-Albin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Zagrebin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Timo Rajakangas Bernissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien, ulkoasiainneuvos Hannu Ripatti Kabulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien ja ulkoasiainneuvos Tiina Jortikka-Laitinen Madridissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ateenan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Juha Pyykön sivuakkreditointi Albaniaan ja Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kari Alangon sivuakkreditointi Botswanaan ja Mauritiukselle. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Käräjätuomari Kristina Pia Johanna Oinonen Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, käräjätuomari Heli Marita Leinonen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, käräjätuomari Tero Juhani Uitto Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, käräjätuomari Kirsti Marianne Avola Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien ja käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2017 lukien. Käräjätuomari Atso Pekka Sinervo Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2017 lukien ja käräjätuomari Anna Nora Maria Viikari Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Helena Marianne Lastikka Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Virpi Anneli Ikkelä Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Taina Hilkka Hillevi Hakkarainen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Laura Pirita Pesonen Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2017 lukien ja hallinto-oikeustuomari Klaus Markus Järvinen Helsingin hallinto-oikeuden viidenneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2017 lukien. Hallinto-oikeustuomari Riitta Helena Eskola Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2017 lukien ja hallinto-oikeustuomari Elina Annariikka Ranz Itä-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2017 lukien. Määräaikainen markkinaoikeustuomari, hovioikeuden esittelijä Saini Johanna Siitarinen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.7.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan eversti Antti Lehtisalo 1.6.2017-31.5.2020 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)