Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Neuvottelukunta: Vuoden varoaika ministerien siirtyessä työhön valtionhallinnon ulkopuolelle

Valtiovarainministeriö 3.10.2014 11.12
Tiedote -

Valtioneuvoston asettama valtion virkamieseettinen neuvottelukunta suosittaa sitoutumista ilmoittamisvelvollisuuteen ja esittää vuoden varoaikaa tapauksiin, joissa ministeri siirtyy toimikautensa jälkeen työhön valtionhallinnon ulkopuolelle oman toimialansa tehtäviin. Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta luovutti laatimansa suositukset liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle 3.10.2014.

Neuvottelukunnan keskeiset suositukset seuraavalle hallitukselle ovat seuraavat:

Ministereitä koskien:

* Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan neuvottelukunnalle harkitessaan ministerin tehtävän jälkeisiä muita tehtäviä.
* Antaessaan sitoumuksen ministeri hyväksyy neuvottelukunnan suositteleman mahdollisen karenssiajan.
* Käytännön perusteella arvioidaan uuden lainsäädännön tarvetta.

Valtiosihteereitä ja erityisavustajia koskien:

* Ministeriön poliittinen ja ylin virkamiesjohto käyvät virkakauden alussa ja sen aikana säännöllisesti keskusteluja eettisistä toimintatavoista
* Jo virkasuhteen alussa sovitaan toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvästä mahdollisesta karenssiajasta

– Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta suosittaa ministerin toimikauden jälkeiseen aikaan kahdentoista kuukauden varoaikaa, jos ministeri on siirtymässä oman toimialansa tehtäviin valtionhallinnon ulkopuolelle. Tavoitteena on varmistaa, ettei eturistiriitaa koeta syntyvän myöskään ministerin tehtävän päätyttyä. Suosittelemamme menettely olisi perimmältään itsesääntelyä, sanoi virkamieseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teuvo Metsäpelto luovuttaessaan suositusmuistion ministeri Risikolle.

Mahdollinen eturistiriita hyvä selvittää etukäteen

Neuvottelukunta esittää, että seuraavan hallituksen ministerit sitoutuisivat tarkistamaan, ettei eturistiriitoja synny. Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion, voiko siirtymisessä työskentelemään valtionhallinnon ulkopuolelle olla eturistiriidan mahdollisuus. Lisäksi neuvottelukunta esittää, että seuraava hallitus arvioisi ministerien siirtymistä koskevan lainsäädännön tarvetta.

Poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtymiseen neuvottelukunta suosittaa samoja menettelyjä kuin muiden valtion virkamiesten siirtymisissäkin sovelletaan.

Eturistiriitojen näkyväksi tekeminen on tärkeää

– On erittäin hyvä, että sidonnaisuuskeskustelua ja eettisiä pohdintoja käydään. Nyt valmistellut virkamieseettiset suositukset ovat hyvä lisä tähän keskusteluun. Sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta luottamus poliittisen päätöksenteon riippumattomuuteen säilyy, arvioi ministeri Risikko vastaanottaessaan neuvottelukunnan suositukset.

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan pysyviä tehtäviä ovat yleisten suositusten antaminen virkamiesetiikasta ja lausuntojen antaminen tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta. Neuvottelukunnan toimeksiantona oli tehdä esitys valtiovarainministeriölle siitä, mitä virkamiesten siirtymisiin rinnasteisia menettelyjä tulisi noudattaa ministerien, poliittisten valtiosihteerien ja erityisavustajien suorassa siirtymisessä valtionhallinnon ulkopuolelle, kun eturistiriita edellisen tehtävän kanssa on ilmeinen.

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositukset
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan kokoonpano                                       

Lisätietoja:

OTL Teuvo Metsäpelto, puh. 050 559 0259
Työmarkkina-asiantuntija, neuvottelukunnan sihteeri Kati Orkola, puh. 02955 30128
Erityisavustaja Antti Häkkänen, puh. 040 705 7134