FI SV

Hallituksen esitys
Sijoitusten verosääntelyyn muutoksia

Valtiovarainministeriö 13.12.2018 13.49
Tiedote

Ulkomaisia pääomasijoittajia koskevaa verosääntelyä laajennetaan myös rahastojen rahastojen kautta tehtyihin sijoituksiin. Myös sijoitusrahastojen verosääntelyä täsmennetään.

Eri sijoitusmuotojen verokohtelua selvitettiin valtiovarainministeriön työryhmässä, joka julkaisi raporttinsa 4.5.2018. Työryhmä tarkasteli muun muassa kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen ja sijoitusrahastojen verokohtelua. Esitykset pohjautuvat työryhmän suosituksiin.

Ulkomaisia pääomasijoittajia koskeva muutos

Nykyisin tietyt edellytykset täyttävän ulkomaisen pääomasijoittajan suomalaisen kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston kautta tekemä sijoitus suomalaiseen kohdeyritykseen asetetaan verotuksellisesti samaan asemaan kuin suoraan suomalaiseen kohdeyritykseen tehty sijoitus. Nykyinen verosääntely ei kuitenkaan sovellu rahastojen rahasto -rakenteissa. Rahastojen rahasto sijoittaa muihin pääomarahastoihin eikä suoraan kohdeyrityksiin.

Hallitus esittää, että jatkossa verosääntelyä voitaisiin soveltaa myös sellaiseen ulkomaiseen pääomasijoittajaan, joka tekee sijoituksensa rahastojen rahaston kautta. Rahastojen rahaston olisi sijaittava sellaisella alueella, jonka kanssa on sovittu verotietojen vaihdosta. Esityksen tavoitteena on poistaa ulkomaisten pääomien saantiin liittyviä verotuksellisia esteitä ja lisätä alan kilpailukykyä.

Lisäksi nykyiseen verosääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi vaatimus siitä, että suomalainen pääomasijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto.

Sijoitusrahastojen verovapautta koskeva sääntely täsmentyisi

Hallitus esittää sijoitusrahastojen verovapautta koskevan sääntelyn täsmentämistä. Sijoitusrahastoa pidettäisiin edelleen verovapaana yhteisönä, mutta tuloverolaissa säädettäisiin tarkemmin verovapauden edellytyksistä. Lisäksi laissa säädettäisiin erikseen erikoissijoitusrahaston tuloverovapaudesta ja sen edellytyksistä. Alarahastoihin sovellettaisiin mitä sijoitusrahastoista tai erikoissijoitusrahastoista on säädetty. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset kotimaista verovapaata sijoitusrahastoa tai erikoissijoitusrahastoa vastaavalle ulkomaiselle rahastolle maksettujen osinkojen lähdeverovapaudesta.

Esityksen tavoitteena on huomioida sijoitusrahastolainsäädännön muutoksesta aiheutuvat verolainsäädännön muutostarpeet sekä selkiyttää niitä tilanteita, joissa ulkomainen rahasto rinnastuu verotuksessa suomalaiseen verovapaaseen sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon.

Hallitus antoi esitykset torstaina 13. joulukuuta. Esitykset julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Rahastoyhtiöiden kansallinen sääntely kevenee (tiedote 22.11.)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola (ulkomaiset pääomasijoittajat), puh. 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi

Lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen (sijoitusrahastot), puh. 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi