Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan ennakoinnilla

Valtiovarainministeriö 30.3.2016 14.17
Kolumni

Millaisia ovat kunnat vuonna 2030? Millaiseksi niiden rooli muotoutuu maakuntien perustamisen jälkeen? Millaisia tehtäviä kunnille jää ja mikä niiden asema tulee olemaan?

Näitä kysymyksiä pohditaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä, joka määrittelee vision tulevaisuuden kunnaksi vuonna 2030 sekä kunnan roolin, tehtävät ja aseman suhteessa perustettaviin maakuntiin.

Painopisteinä tarkastelussa ovat kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian vahvistaminen. Työn kuluessa kartoitetaan myös tarvittavat lainsäädännön ja kuntapolitiikan muutostarpeet.

Hiljaisia signaaleja ja megatrendejä

Tulevaisuuden kuntaa piirretään strategisen ennakoinnin avulla. Parlamentaarisen työryhmän tulevaisuustyössä käydään läpi kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, megatrendit ja hiljaiset signaalit. Näin voidaan kartoittaa lähitulevaisuuden hallinnon uudistusten ohella kuntiin ja niiden toimintaan pidemmällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä.

Lopputuloksena syntyy yhdessä tuotettuja ja arvioituja kehityspolkuja sekä tulevaisuuskuvia. Näiden kautta voidaan tehdä tarvittavia linjauksia ja valintoja tulevaisuuden kunnan roolista ja asemasta. Samalla voidaan myös hahmottaa tarvittavat lainsäädäntömuutostarpeet. Ennakointityön pohjalta tehdään väliraportti, joka valmistuu vuoden 2016 lopussa ja lähetetään sen jälkeen laajalle lausuntokierrokselle.

Vuorovaikutusta sekä yhdessä tekemistä

Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Niin ennakointityöstä kuin jatkovalmistelusta kerrotaan avoimesti eri kanavia ja tilaisuuksia hyödyntäen – sosiaalista mediaa ja ota kantaa.fi –palvelua unohtamatta.

Keskustelua käydään useiden eri sidosryhmien kuten kuntien, nuorten, yrittäjien, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa. Näin työhön saadaan mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä siitä, mitä tulevaisuuden kunnalta toivotaan ja odotetaan. Tulevaisuuden kunta -hanke toimii avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on löytää eri sidosryhmien osallistumiseen hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin hyödyntää hallinnon kehittämishankkeissa laajemminkin.

Katse kaukana ja lähellä

Tulevaisuuden kunnan visiota rakennetaan sekä pitkällä perspektiivillä että lähelle kurkottaen. Visio rakennetaan vuoteen 2030. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset tähtäävät vuoteen 2019, jolloin myös maakuntalaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö tulevat voimaan.

Kunnan roolissa tapahtuva muutos on eittämättä mittava. Nyt uudelleen määriteltävän roolin tulisi myös kestää aikaa. Työstä ei siksi puutukaan haasteita.  Toisaalta siirtymä palvelujen järjestäjästä alueen elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi sekä eräänlaiseksi verkostojen solmukohdaksi luo kunnille myös lukuisia uusia mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseksi.  

Millainen on Sinun tulevaisuuden kuntasi?

Inga Nyholm ja Katja Palonen
Parlamentaarisen työryhmän sihteerit

@VMkunta, #kunta2030

Tulevaisuuden kunta -reformi kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin.

Kunta-asiat reformit