Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä valmistelee säännöksiä itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta vuoden 2013 loppuun asti

25.9.2012 8.48
Uutinen N5-61189

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta pohtiva työryhmä on saanut jatkoaikaa valmistella säännökset itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta. Työ jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeessa valmisteltava lainsäädäntö on pääosin tarkoitus antaa budjettilakiesityksenä syksyllä 2013. Samalla valmistellaan toimeenpano-ohjelmaa.

Työryhmän perustamat viisi alaryhmää ovat käsitelleet itsemääräämisoikeuden eri osa-alueita. Yksi alatyöryhmistä on valmistellut säännöksiä rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisystä ja käytöstä vanhusten ja vammaisten hoidossa. Alatyöryhmä on saanut lausuntoja kevään 2012 kuulemistilaisuuksissa esittämistään säännösluonnoksista ja on koonnut ne yhteenvedoksi.

Lausunnonantajilta saatiin myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla voidaan ehkäistä rajoitustoimenpiteisiin turvautumista.

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lainsäädännön päämääräksi

Sosiaalihuoltoa ja terveyden- tai sairaanhoitoa on toteutettava yhteisymmärryksessä asiakkaan tai potilaan kanssa. Useimmat lausunnonantajat kannattivat itsemääräämisoikeutta ja sen rajoittamista koskevan lainsäädännön valmistelua nimenomaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen näkökulmasta. Lisäksi painotettiin rajoitustoimenpiteiden viimesijaisuutta ja käsitteiden huolellista määrittelyä.

Alatyöryhmän lakiluonnoksen mukaan rajoitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä sovellettaisiin tietyissä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa henkilölle, jonka kognitiivinen toimintakyky on pysyvästi tai pitkäaikaisesti alentunut niin, ettei hän kykene ymmärtämään tekojensa seurauksia. Lisäksi säännösten soveltamisen edellytyksenä olisi, että henkilön käyttäytyminen uhkaa vaarantaa vakavasti hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.

Rajoitustoimenpiteitä voisi käyttää vain joissain palveluissa

Lausuntopyynnössä kysyttiin lausunnonantajien kantaa säännösten soveltamiseen laitoshoidossa, asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa, kotipalveluissa ja kotisairaanhoidossa.

Vain yksi lausunnonantaja katsoi, ettei rajoitustoimenpiteistä tulisi säätää uudessa laissa ollenkaan. Muut lausunnonantajat olivat valmiita hyväksymään laissa säädettyjen itsemääräämisoikeuden rajoitusten käytön ainakin laitoshoidossa. Joidenkin mielestä säännöksiä tulisi soveltaa asumispalveluissa vain tietyn rajoituksin.

Lausuntoyhteenveto on kokonaisuudessaan luettavissa STM:n verkkosivuilla.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Mika Paavilainen, p. 0295 163 374 (työryhmän sihteeri)
sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 0295 163 286 (vanhukset ja vammaiset -alatyöryhmän puheenjohtaja)

verkkouutiset