Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asiakasmaksujen uudistamista jatketaan virkatyönä

9.2.2011 10.28
Uutinen N5-57272

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on lisätä asiakasmaksujen oikeudenmukaisuutta ja kannustavuutta sekä parantaa paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien asemaa. Maksu-uudistus koostuu useista osista.

Sosiaaliturvan uudistamista selvittänyt Sata-komitea teki vuoden 2009 lopulla ehdotukset asiakasmaksujen uudistamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä jatketaan virkatyönä valmistelua maksujen rakenteellisista muutoksista. Tavoitteena on valmistella ehdotukset vaiheittain seuraavan hallituksen päätettäväksi.

Päivähoito- ja palveluasumisen maksuja uudistetaan

Lasten päivähoidossa osapäivähoidon ja osa-aikahoidon maksu määritellään kunnan ja palvelun käyttäjän etukäteen sopiman hoitoajan perusteella. Näin ollen vanhempien ei tarvitse maksaa pidemmästä hoitopäivästä kuin he tosiasiassa varaavat lapselleen, ja päiväkodit voivat ennakoida paremmin resurssien tarvetta ja kohdentamista. 

Myös palveluasumisen maksuja uudistetaan. Ensimmäisenä työstetään ikähoivatyöryhmän linjausten pohjalta vanhusten tehostetun palveluasumisen maksuja. Tarkoitus on, että tehostetussa palveluasumisessa turvataan asiakkaalle omaan käyttöön jäävien varojen osuus. Nykyisin vähimmäiskäyttövaroista säädetään vain laitoshoidossa, kuten esimerkiksi vanhainkodeissa, mutta ei palveluasumisessa.

Muutoksia myös terveyskeskusmaksuihin

Rakenneuudistuksessa muutettaisiin myös terveyskeskusmaksuja. Ennaltaehkäisevät palvelut säilyvät edelleen maksuttomina.

Sairaanhoitajan tehtäväkuvan laajentamiseen liittyen on tarkoitus määritellä käyntimaksun periminen sairaanhoitajan sairausvastaanotolta. Lähtökohtana on, ettei käyntimaksu lisäisi potilaan terveyskeskusmaksuja käyntikertaa kohti eikä vuositasolla.

Valmistelussa selvitetään myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöryhmien palvelujen maksullisuutta vastaavanlaisissa tilanteissa.

Tavoitteena terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto

Terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto on tarkoitus toteuttaa Sata-komitean ehdotuksen mukaisesti yhdistämällä kunnallinen terveydenhuollon palvelujen maksukatto ja sairausvakuutuksen lääkekustannusten vuosiomavastuuosuus. Sairausvakuutuksen matkakustannusten katto jäisi yhdistetyn maksukaton ulkopuolelle.

Palvelusetelin omavastuu otettaisiin yhdistetyssä maksukatossa huomioon enintään vastaavan kunnallisen palvelumaksun suuruisena. Maksut ja palvelusetelin omavastuu koskevat kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja. Lääkkeet maksetaan apteekeissa, ja lääkekorvauksia hoitaa Kela. Muutos koskee monia toimijoita ja siihen liittyy myös maksujen ajantasainen seuranta sähköisesti. Siksi maksukattouudistus voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun terveydenhuollon valtakunnalliset sähköiset tietojärjestelmäpalvelut mahdollistavat kattavan tiedonkeruun lääkekustannuksista ja asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Johtaja Eija Koivuranta, p. 09 160 74350