Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Terveydenhuoltolain valmistelu etenee sidosryhmäneuvotteluissa

16.4.2010 11.33
Uutinen N5-54798

Sosiaali- ja terveysministeriössä jatketaan edelleen uuden terveydenhuoltolain valmistelua sidosryhmäkuulemisilla. Terveydenhuoltolaista ei ole vielä valmista hallituksen esitystä, vaan luonnosta tarkennetaan sidosryhmäneuvottelujen edetessä.

Terveydenhuoltolakiluonnos perustuu työryhmän kesällä 2008 tekemään esitykseen. Työryhmän esitys oli syksyllä 2008 laajalla lausuntokierroksella, jonka perusteella sitä on tarkistettu.

Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana. Terveydenhuoltolain valmistelua on kevään aikana jatkettu laajoilla sidosryhmäneuvotteluilla. Sidosryhmille on toimitettu uuden lain luonnosmateriaalia, josta on keskusteltu neuvotteluissa. Terveydenhuoltolakiluonnosta on myös muokattu näiden kuulemisten perusteella.

Terveydenhuoltolaki uudistaa terveydenhuollon sisältöä

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tavoitteena ovat muun muassa asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Asiakkaiden valinnanvapaus, potilasturvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelujen laatu ja saatavuus ovat asioita, jotka nousevat uudistuksessa esille. Asiakas voisi valita oman terveysasemansa ja -keskuksensa entistä vapaammin. Potilastietojen liikkuvuutta terveydenhuollon yksiköiden välillä parannettaisiin, mikä sujuvoittaisi hoitoketjuja ja parantaisi potilasturvallisuutta.

Tavoitteena on myös lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon entistä tiiviimpää yhteistyötä ja raja-aitojen madaltamista. Asiakas voisi saada tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja lähellä asuinpaikkansa terveyskeskuksesta. Vaativimmat erikoissairaanhoidon palvelut keskitettäisiin harvempiin yksiköihin, jolloin osaaminen ja potilasturvallisuus paranisivat.

Terveydenhuoltolaissa on tarkoitus säätää terveydenhuollon sisällöistä ja toiminnasta. Terveydenhuollon järjestämisvastuuta ja palvelurakenteita koskevat säännökset jäävät entiselleen kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 09 160 73313
Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, puh. 09 160 73806
Lääkintöneuvos Jukka Mattila, puh. 09 160 74194
Lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh. 09 160 74116

verkkouutiset