Effektiv kommunikation på människornas språk

3.10.2011 6.31
Nyhet N5-58412

Vid social- och hälsovårdsministeriet har man lärt sig att skapa kommunikation i nätverk och på webben. Samtidigt bör man tänka på den människa för vilken arbetet görs, påminner social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Vid social- och hälsovårdsministeriet är kommunikationen en del av all verksamhet. Den har också inkluderats i den social- och hälsovårdspolitiska strategin. Nu har de strategiska målen för kommunikationen sammanställts som riktlinjer för kommunikationen. Det finns ett tema som särskilt poängteras: kommunikationen ska ha genomslagskraft.

"Genom kommunikationen söker vi genomslagskraft för både vår egen verksamhet och verksamheten inom vårt förvaltningsområde. Vi vill dela med oss av god praxis och skapa gemensam kunskap. Det viktigaste syftet är ändå att skapa förbättringar i medborgarens vardag", sammanfattar Larjomaa.

Mer strategisk kommunikation

Kommunikationen har fått större betydelse genom att information är tillgänglig för alla. Av myndigheterna krävs kommunikationslösningar som följer med sin tid samt mer interaktiv kommunikation.

När man frågar Larjomaa om kommunikationen är en strategisk funktion, blir svaret entydigt."Absolut. Utan kommunikation finns inget ledarskap eller samarbete."

Enligt Larjomaa bör uppmärksamhet fästas vid den kommunikation som stöder verkställigheten, dvs. på vilket sätt nya frågor kan integreras i vardagen. "Det räcker inte att vi här på ministeriet skriver ner en fråga på papper och tänker att de berörda samtidigt har omfattat den. Kommunikationen ska skötas planmässigt, långsiktigt och med större hänsyn till intressentgrupperna."

En djärv vägvisare

I riktlinjerna för kommunikationen konstateras att social- och hälsovårdsministeriet är en djärv vägvisare. "Vi vill att tematiken kring social hållbarhet förblir synlig. I den samhälleliga diskussionen bör det finnas utrymme också för annat än ekonomiska frågor, trots dagens kinkiga situation", konstaterar Larjomaa.

Uppmärksamhet har också fästs vid att kommunikationen ska vara transparent och förståelig. "Vi måste berätta om de frågor som bereds på ett språk som människan förstår. Tydligt tjänstespråk har också antecknats i det nuvarande regeringsprogrammet. Det blir kanske äntligen mera kläm i tjänstemaskineriet."

Transparensen ökar bland annat genom att SHM publicerar förfrågningar om och sammanfattningar av utlåtanden på webben. På webbplatsen finns också delen Under arbete som innehåller en presentation av projekt som ska beredas.

Även om man lyckats med en uppluckring, uppmanar Larjomaa till djärvhet. "Jag tror att vår förvaltning har mycket att lära sig inom detta område. Det som saknas är den sista insikten om att information i dagens värld står till alla människors förfogande och alla producerar information. Det är viktigt att också SHM och dess utmärkta partner får sina röster hörda."

"Vi tävlar med många. Vår uppgift är att ge medborgarna och intressentgrupperna välgrundad information som inte avspeglar attityder eller intressen."

På webben och i nätverk

Också organisationerna inom den offentliga förvaltningen använder idag sociala media och tillämpar nya kommunikationsmetoder. En stor del av människorna söker det de behöver på webben, och påverkan genom information får således en allt större roll. Därför betonas också webbkommunikation i SHM:s riktlinjer.

"Webben har en hisnande potential. Det lönar sig ändå inte att kasta sig över sociala media enbart av den orsaken att alla finns där. Man bör tänka på vilket mervärde det ger och hur man deltar", funderar Larjomaa.

Under de senaste åren har man vid SHM lärt sig att bygga upp kommunikationen i nätverk. "Vi har engagerat hela gänget i planeringen för att vi ska kunna uppnå de viktiga strategiska målen."

Med gänget avser kommunikationsdirektören bland annat de andra ministerierna, SHM:s breda förvaltningsområde och kommunerna. "Samtliga förvaltningsnämnder bär ansvar för målet med hållbar social utveckling. Vi måste få gänget att samspela."

Redaktör: Maija Luotonen

fokus