Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n teemavuonna nostetaan esiin tietoa köyhyydestä ja syrjäytymisestä

8.2.2010 14.03
Uutinen N5-53968

EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuonna 2010 kasvatetaan ihmisten tietoisuutta köyhyydestä, köyhyydessä elävistä ja syrjäytyneistä. "Maailmanlaajuisesti katsoen Euroopassa on vähän köyhiä ja Euroopan laajuisesti katsoen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa köyhien osuus väestöstä on suhteellisen pieni. Silti myös meillä riittää tehtävää teemavuoden tavoitteiden toteuttamisessa", sanoo sosiaalineuvos Aune Turpeinen. Hän toimii sosiaali- ja terveysministeriössä teemavuoden Suomen kansallisen toimeenpanoryhmän puheenjohtajana.

Tietoisuuden kasvua köyhyydestä ja syrjäytymisestä tavoitellaan eri puolilla maata järjestettävillä tapahtumilla ja seminaareilla. Ne on tarkoitettu kaikille kansalaisille. Tilaisuuksien järjestelyistä ja teemavuoden käytännön toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Järjestelyihin on saatu EU:lta jonkin verran rahaa ja lisäksi järjestelyjä tuetaan kansallisesti. Teemavuotta on kritisoitu muun muassa sillä, että köyhyyttä ei poisteta seminaareissa istumalla ja sirkushuveja järjestämällä. Aune Turpeinen on samaa mieltä siitä, että köyhyyttä ei poisteta yhden vuoden aikana eikä seminaareissa istumalla. Seminaareissa ja tilaisuuksissa pohditaan kuitenkin köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttavia syy- ja seuraussuhteita ja sitä, miten eri tavoin niihin voisi puuttua. Vaikutukset näkyvät vasta pitemmällä tähtäimellä.

Tutkimustietoa käyttöön

Tutkijat nostavat vuoden aikana esiin köyhyyttä ja syrjäytymistä koskevia tutkimustuloksia.

"Meillä on paljon tutkimustietoa köyhistä. Tutkimustietoa pitäisi osata soveltaa myös käytäntöön. Tutkimustiedon tunnetuksi tekeminen on tässä uusi askel", Aune Turpeinen sanoo.

Vuoden aikana THL:ssä jäsennellään ja tarkennetaan, ketkä ovat köyhiä tai syrjäytyneitä. Köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä tarkastellaan väestöryhmittäin, elämäntilanteen, tulojen, toimeentulotuen tarpeen ja tarpeen keston mukaan. Esimerkiksi toimeentulotuen käytön mukaan katsottuna yksinasuvat miehet ja lapsiperheet, erityisesti yksinhuoltajaperheet ovat Suomessa köyhiä.

"Pysyvästi pienituloisia ja köyhyysrajan alapuolella olevia ovat sellaiset nuorena sairastuneet ja vammautuneet, joiden pääasiallisena toimeentulona on kansaneläke. Takuueläke parantaa näiden ihmisten toimeentuloa, sitten kun se tulee voimaan", Turpeinen huomauttaa.

Perus- ja ammatillisesta koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen tuovat helposti mukanaan pienet tulot. Lapselle kasvaminen perheessä, jossa on pitkäaikaisia taloudellisia ja siihen liittyviä vaikeuksia, voi olla riski syrjäytyä koulutuksesta ja sitä kautta myös työelämästä.

"Köyhyys tai pienet tulot eivät kuitenkaan ole ainoita tekijöitä, jotka vievät työelämästä syrjäytymisen kierteeseen. Monet syrjäytymistä selvittävät tutkimukset korostavat, miten tärkeä merkitys lasten elämässä selviytymiselle on, että heistä välitetään. Välittämisen puute lisää myös hyvin toimeentulevien perheiden lasten riskiä joutua myöhemmin vaikeuksiin", Turpeinen muistuttaa.

Yksin eläjällä on parisuhteessa elävään verrattuna suurempi riski syrjäytyä ja sairastua. Pienituloiselle yksin asuminen voi olla myös köyhyysriski, koska hän joutuu maksamaan yksin kaikki asumisesta ja taloudenpidosta aiheutuvat kulut.

Toimivat palvelut helpottavat elämää

Kun pienituloinen sairastaa tai hänellä on muita jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen vaikuttavia ongelmia, hän on erityisen riippuvainen julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista. Köyhän ihmisen elämää parantaa jo se, että hän saisi tarvitsemansa palvelut ja hänelle päätetyt tuet ajallaan.

"Vaikka emme viettäisikään erityistä teemavuotta, on tarkoitus, että terveydenhuollon hoitotakuu ja toimeentulotuen käsittelytakuu toimivat myös käytännössä. Pienituloiselle tai syrjäytymisriskissä elävälle toimivat palvelut ovat tosi tärkeitä", Turpeinen sanoo.

Hän muistuttaa, että köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen on koko yhteiskunnan asia, ei vain sosiaali- ja terveysasioista vastaavien. Vuoden aikana korostetaan sekä yhteistä että ihmisten itsensä vastuuta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.

"Ihmiset voivat myös omilla ratkaisuillaan torjua köyhyyttä tai ehkäistä köyhtymistään. Esimerkiksi päihteiden käyttö voi altistaa monella tavalla köyhyydelle: seurauksena voi olla työpaikanmenetys, terveys- ja perheongelmia, jotka heijastuvat seuraavaan sukupolveen."

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden Suomen  avajaistilaisuus pidettiin Kemin LumiLinnassa 18. helmikuuta. Vuoden tapahtumista kerrotaan teemavuoden verkkosivuilla www.stopkoyhyys.fi

Merja Moilanen

Näkökulmat
EU