Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Viides näyttämö: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

8.3.2011 10.08
Uutinen N5-57445

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hanke (Taiku) on osa Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Hankkeessa toteutetaan laajaa toimintaohjelmaa, jossa on 18 toimenpide-ehdotusta hyvinvoinnin lisäämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. "On riittävästi tutkimusnäyttöä siitä, että taiteella ja taidelähtöisillä menetelmillä voidaan saada hyviä tuloksia aikaan tiettyjen sairauksien hoidossa, kuntoutuksessa, sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä ja ylipäätään ihmisten voimaannuttamisessa", ohjelmajohtaja Maija Perho kertoo Taiku-hankkeen lähtökohdista.

Jo hallitusohjelmassa yhdeksi politiikkaohjelman tavoitteeksi määriteltiin kulttuurin merkityksen nostaminen yhtenä hyvinvoinnin osana. Taiku-hankkeen painopisteet kytkeytyvät ajankohtaisiin haasteisiin­ - syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen ja työssä jaksamiseen.

Taide-elämyksistä nauttiminen katsojana tai kuulijana, taiteen tekeminen itse tai taidelähtöisten hoito- tai kuntoutusmenetelmien käyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia.

"Taidelähtöinen työ esimerkiksi muistisairaiden parissa on palkinnut koko työyhteisön. Siellähän on tapahtunut lähes ihmeitä, esimerkiksi asiakkaiden autettavuus on vähentynyt. On esimerkkejä myös siitä, että lääkitystä on voitu vähentää. Näin taidelähtöisten menetelmien käyttö voi maksaa itsensä takaisin, helpottaa sitä arkea", kuvaa Perho, joka on päässyt tutustumaan asiaan myös käytännössä.

Terveyden edistäminen kulttuurin keinoin halutaan seuraavaan hallitusohjelmaan

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010-2014 valmisteltiin laajana eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Sen konkreettisesta kokoamisesta vastasi tohtori Hanna-Liisa Liikanen. Toimintaohjelma luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM).

Käytännön toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ja mukana on paljon kumppaneita, muun muassa neljä ministeriötä, Museovirasto, Taiteen keskustoimikunta, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Suomen Kuntaliitto.

"Tälle hankkeelle on selvästi ollut sosiaalinen tilaus. Eri puolilta Suomea on koottu paljon hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin edistämisestä taiteen ja kulttuurin keinoin. Nyt on menossa hankkeen positiivinen tartuntavaihe", iloitsee Perho. Nykyisiä ja tulevia hyviä käytäntöjä on tarkoitus myöhemmin koota Innokylä-hankkeen verkkosivuille, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on mainittu uuden terveydenhuoltolain terveyden edistämistä koskevan pykälän perusteluissa. Tavoitteena on samanlainen maininta uudistettavan sosiaalihuoltolain perusteluihin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin esitetään kirjattavaksi myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

Vaikka taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on jo selkeää tutkimusnäyttöä, tutkimustietoa tarvitaan edelleen lisää. THL toimii yhteistyössä muun muassa Suomen Akatemian ja STM:n osaksi rahoittaman Turun Yliopiston kulttuurisen hyvinvointitutkimusohjelman kanssa. Terveyttä kulttuurista on myös yksi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden teemoista.

Viides näyttämö

"Kunnan kulttuuritoimella on tärkeä rooli yleisöyhteistyössä eli siinä, mitä kulttuuritoimi tarjoaa esimerkiksi vanhainkodeille, lastensuojelulle tai maahanmuuttajille", toteaa Perho.

"Esimerkiksi palvelutalojen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin tulisi kirjata myös asukkaiden kulttuuriset tarpeet ja toimenpiteet niihin vastaamiseksi. Todella iso kysymys on tietysti se, että näiden laitosten budjetteihin tulisi varata määrärahoja kulttuuripalveluiden ostamiseen", Maija Perho pohtii.

Perhon mielestä kunnissa yhä yleistyvät palvelu- tai tulossopimukset voivat olla yksi ratkaisu asiaan. On tärkeää, että kulttuurin hyvinvointia ja terveyttä edistävät tavoitteet sisältyvät kuntastrategiaan. Esimerkiksi Turun kulttuuritoimen toiminta-ajatus sisältää näkemyksen kulttuurista hyvinvoinnin tuottajana.

Strategiaan liittyen kunnan eri hallinnonalat tekevät kunnan keskushallinnon kanssa palvelusopimuksen. Julkista tukea saavien kulttuurin tuottajien - museoiden, teattereiden, orkestereiden - palvelusopimukset voivat sisältää tietyn määrän niin sanotun "viidennen näyttämön" toimintaa. Viidennellä näyttämöllä tarkoitetaan toimintaa yksikön oman toimitilan ulkopuolella, taiteen ja kulttuurin viemistä sinne, missä ihmiset ovat. Käsite "viides näyttämö" on peräisin Kansallisteatterin yleisöyhteistyöstä. Teatterilla on neljä näyttämöä, viides näyttämö vie taidetta ihmisten luo.

Kaiken tavoitteena on se, että kulttuuripalveluja tarjoavat ja niitä kuluttavat ihmiset kohtaavat. Taidelähtöisiä menetelmiä hallitsevat yhteisöt voivat tehdä pitkäjänteistä työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi myös kouluissa ja työpaikoilla. Keskeistä on yhteistyö luovien alojen, sosiaali- ja terveysalan sekä muiden hallinnonalojen välillä.

Toimittaja Ritva Kosonen

Muualla verkossa

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014 (OKM) 

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma (THL)