Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Somlan käsittelyajat saadaan lyhenemään

17.3.2010 13.31
Uutinen N5-54399

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut tuhdin toimenpidepaketin, jolla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan Somlaan lähetettyjen muutoksenhakujen käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää. Nykyisin etuuspäätöksiin muutosta hakeneet Kelan asiakkaat saavat odottaa Somlan ratkaisua keskimäärin 16 kuukautta.
Vakuutusosaston uusi osastopäällikkö Outi Antila uskoo, että seuraavien vuosien aikana käsittelyajat saadaan lyhennettyä alle kahdeksaan kuukauteen.

Muutoksenhakuasiat ovat varatuomari Outi Antilalle tuttuja. Hän tuli sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäälliköksi helmikuun alusta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta Telk:sta.

Telk ja Somla ovat kaksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan kuuluvista neljästä muutoksenhakulautakunnasta. Muut kaksi ovat Työttömyysturvan ja Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnat.

Telk:ssa muutoksenhakujen käsittelyaika on noin neljä kuukautta. Antilan mukaan alle kolmen kuukauden käsittelyaikoihin ei ole mahdollista päästä, koska muutoksenhakujen käsittelyyn osallistuu useita ihmisiä ja prosessi vie oman aikansa.

Voitaisiinko Somlassa ottaa oppia Telk:n työtavoista?

"Telk:n ja Somlan tilanteet ovat erilaiset", Antila painottaa. Somlan ruuhkaan on osasyynä se, että viiden lakkautetun alueellisen sosiaalivakuutuslautakunnan ratkaisemattomat valitukset siirtyivät "pesämunaksi" Somlaan sen aloittaessa toimintansa vuoden 2007 alusta.

Toinen ero on, että Telk:n resurssit ovat suhteessa ratkaisujen määrään. Telk perii kustannuksensa veronluonteisina oikeushallintomaksuina työeläkelaitoksilta niiden vakuuttamien palkkasummien suhteessa. Kun eläkelaitosten palkkasummat kasvavat, myös muutoksenhakujen määrä kasvaa, ja samalla kasvavat myös Telk:n resurssit ratkaista muutoksenhakuja. Somlalla ei tällaista automaattia ole.

"Somlan ruuhkat pystytään purkamaan vain ihmistyövoimalla. Valtion tuottavuusohjelmasta huolimatta Somlaan on saatava lisää työntekijöitä. Jotta saadaan riittävästi työvoimaa, on saatava riittävästi rahaa", Outi Antila toteaa.

STM on esittämässä lisää resursseja ruuhkan purkamiseen ja kattamaan muutoksenhakumäärien kasvun kustannukset. Kun Kelan tehtävät lisääntyvät, myös muutoksenhaut lisääntyvät. Kelan hoidettavaksi siirretyt elatustuet ja tulkkauspalvelut kasvattavat osaltaan muutoksenhakuja.

Lisähenkilöstön lisäksi myös Somlan työprosesseja arvioidaan vielä kerran. Katsotaan, voisiko päätöksentekokokoonpanoja keventää ja asioiden käsittelyä nopeuttaa sähköisellä asianhallintajärjestelmällä ja sähköisillä yhteyksillä Kelan päätöksiin. Nykyisin muutoshakemukset tulevat paljolti paperilla ja ne pitää kirjoittaa sähköiseen järjestelmään.

Muutoksenhaun tarvetta yritetään vähentää

Samaan aikaan kuin Somlan ratkaisukykyä lisätään, mietitään myös toimia Somlaan tulevien muutoksenhaun määrien vähentämiseksi.

STM:ssä selvitetään, voitaisiinko ruuhkaa purkaa siirtämällä kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat valitusasiat Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Siirron arvioidaan vähentävän Somlaan tulevia muutoksenhakuja 3000:lla vuodessa. Näistä muutoksenhauista noin puolessa on vireillä valitus myös Telk:ssa, joten valitusten käsittely yhdessä toisi synergiaetuja.

STM:n toimenpidepakettiin sisältyy Kelan päätösten oikaisumenettelyjen laajentaminen. Tällä arvioidaan vähennettävän noin 800 muutoksenhakua vuodessa.

Outi Antilan mukaan näillä toimilla ja lisähenkilöstöllä saadaan tuloksia suhteellisen nopeasti. Toimenpidepakettiin sisältyvät sosiaaliturvaa koskevien lakien perhe- ja tulokäsitteiden selkeyttäminen tuottavat tuloksia vasta pidemmän ajan kuluttua. Niiden vaikutusta on myös vaikeampi arvioida.

Kelan etuuksista eniten muutoksenhakuja tuottavat sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläkkeet ja asumistuki. Sata-komitea ehdotti asumistuen yksinkertaistamista. Antila arvelee, että myös Kelan oikaisumenettelyn laajentaminen voi vähentää juuri asumistuen muutoksenhakuja.

Somlaan lähetetyistä päätöksistä 14 prosenttia muuttuu

Kela tekee vuodessa noin 13 miljoonaa päätöstä. Muutosta haetaan noin 22 000 päätökseen. Somlan ratkaistavaksi tulevista päätöksistä muuttuu noin 14 prosenttia. Muutosten osuus on sama myös muissa muutoksenhakulautakunnissa. Eli pääosin Kelan päätökset ovat lainmukaisesti oikein.

Antila toteaa, että päätöksiä voi aina yrittää perustella asiakkaille paremmin. Kelassa kyllä tälläkin hetkellä selitetään päätösten perusteet asiakkaille, mutta muutoksenhakijaa ei aina tyydytä voimassa oleva laki. Esimerkiksi monen muutoksenhakijan mielestä on väärin, ettei korvauksen perusteena ole hänen maksamansa todellinen lääkärinpalkkio vaan Kelan määrittelemä taksa. Siihen ei Somlastakaan saa muutosta.

Merja Moilanen