Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laitoshoidon asiakasmaksujen korotus liittyy avo- ja laitoshoidon etuuksien yhtenäistämiseen

14.10.2009 10.37
Uutinen N5-55891

Viime viikolla annetun hallituksen esityksen tavoitteena on yhtenäistää avo- ja laitoshoidon etuusjärjestelmää. Jatkossa myös laitoshoidolla olevalla asiakkaalla voisi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen tai vammaistukeen. Laitoshoidon asiakasmaksun korottaminen liittyy kyseisten etuuksien maksamiseen laitoshoidossa oleville. Korotuksesta aiheutuvat kustannukset katettaisiin asiakkaalle maksettaviksi ehdotetuilla hoitotuilla tai vammaistuilla. Etenkin pienituloisille maksettavaksi ehdotetut etuudet lisäisivät heidän käteen jääviä käyttövarojaan.

Uudessa järjestelmässä asiakkaille annettava palvelu määräytyisi selkeämmin asiakkaan hoidon tarpeen perusteella. Tarkoituksena on selkeyttää kuntien palvelujen järjestämistä ja etuusjärjestelmää poistamalla avohoidon ja laitoshoidon erilaisen rahoituksen ohjausvaikutuksia kuntien palvelutarjonnan rakenteeseen ja asiakkaan hoitopaikan valintaan.

Myöskään laitoshoidon jatkuvuudella ei olisi enää merkitystä etuuksien maksamisen kannalta. Tämä helpottaisi intervallihoidossa olevien asiakkaiden tilannetta, kun koti- ja laitospäivillä ei enää olisi merkitystä etuuden maksamisen kannalta.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa arvioidaan olevan noin 30 000 henkilöä, jotka olisivat oikeutettuja eläkkeen saajan hoitotukeen.

Ylimmän hoitotuen saajalla käteen jäävät tulot kasvaisivat, jos hänen saamansa nettokuukausitulot eivät ylitä noin 1500 euroa kuukaudessa. Pienituloisten käteen jäävät tulot kasvaisivat eniten, noin 28-30 euroa kuukaudessa. Korotetun hoitotuen saajan käteen jäävät tulot kasvaisivat noin 4-6 euroa kuukaudessa, jos hän saa täyttä kansaneläkettä.

 Tukea alettaisiin lain voimaantullessa maksamaan sentasoisena kuin se oli ennen pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä. Tuen tasoa voidaan tarkistaa saajan toimintakykyä vastaavaksi, jolloin valtaosalla perushoitotukea saaneista tuen taso nousee, sillä suurin osa laitoshoidossa olevista tarvitsee lähes jatkuvaa tai ympärivuorokautista hoitoa.

Lisätietoja

lakimies Markku Litola, puh. 09 160 74205
vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. 09 160 73866

verkkouutiset