Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaste-ohjelma etenee vastuiden jakamisella ja käytännön teoilla

12.10.2012 10.45
Uutinen N5-61346

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on saanut lihaa luittensa ympärille toimeenpanosuunnitelman myötä. Siinä kuvataan, mitä sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alaiset laitokset tekevät yhteistyössä muiden ministeriöiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen kanssa Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää sekä valtakunnallisen että alueelliset suunnitelmat.

Kaste-ohjelma on jaettu kuuteen toisiaan tukevaan osaohjelmaan. Toimeenpanosuunnitelmassa osaohjelmien sisältö on avattu ja määritelty kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Osaohjelmittain on kerrottu eri toimijoiden välisestä työnjaosta, sekä yhteistyöstä heidän ja hankerahoittajien kesken. Alueelliset toimeenpanosuunnitelmat ovat keskeinen osa valtakunnallista suunnitelmaa. Viiden Kaste-alueen aluejohtoryhmien valmistelemissa suunnitelmissa on kuvattu alueiden kehittämistyön jatkumoa, määritelty kehittämisen prioriteetit sekä alueiden erityispiirteitä.

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysalan pitkäaikainen muutos-, modernisointi-, ja innovaatioprosessi. Ohjelman tavoitteena on että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja rakenteet on järjestetty asiakaslähtöisesti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 0295 163 290

apulaisosastopäällikkö Olli Kerola p. 0295 163 322