Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lagen om äldreservice stärker ställningen för äldre personer

18.6.2012 5.47
Nyhet N5-60771

Lagen om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer har varit på en omfattande remissrunda, och en majoritet av utlåtandena har inlämnats. Lagen ska beredas till sin slutliga form på basis av feedbacken. Regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under hösten 2012.

Lagutkastet bereddes i en styrgrupp tillsatt av omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, till vilken ministern hade inbjudit ledande experter inom området. Samtliga centrala intressentgrupper som saken gäller var företrädda i gruppen. Regeringsrådet Riitta Kuusisto var styrgruppens andra sekreterare.

Enligt Riitta Kuusisto var beredningsunderlaget ett utkast från ifjol våras, som hela tiden ändrade form under beredningen. Slutresultatet i form av ett nytt lagutkast avviker väsentligt från sin föregångare.

"En första anblick på feedbacken på utlåtanderundan visar att det allmänt anses att ändringarna går i rätt riktning, men att det kunde bli bättre. I vissa frågor tycks remissinstansernas syn gå isär. För närvarande går vi igenom utlåtandena noggrant. Därefter är det dags att fatta politiska beslut om ändringsbehoven ."

Funktionsförmågan hos en åldrande befolkning stöds

Målet att stödja funktionsförmågan hos och ett självständigt liv för en åldrande befolkning framhävs starkt i lagutkastet. 

"Tjänster som främjar välfärd och tidigt stöd förbättrar livskvaliteten och skjuter upp behovet av tjänster dygnet runt.  I fråga om människovärdigt liv är det viktigt att funktionsförmågan stöds också i det skede då en äldre människa redan har övergått till vård dygnet runt", säger Kuusisto.

Individuell servicehelhet enligt äldre personers behov

Funktionsförmågan hos och behovet av tjänster för en äldre person ska enligt lagutkastet utredas övergripande, mångsidigt och skyndsamt. På det sättet får man en bild av vilken slags servicehelhet bäst stöder funktionsförmågan hos en äldre människa och tillgodoser hans eller hennes individuella behov. Att utreda hela situationen kräver multiprofessionellt kunnande. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att skaffa sig detta i tillräcklig omfattning.

En äldre person behöver också ofta hjälp för att få de olika tjänster personen behöver. Tillgången till socialtjänster underlättas när man i fortsättningen kan lämna in en ansökan även muntligt.  

Besluten om beviljande av socialtjänster ska fattas och tjänsterna genomföras snabbare än i dag. En ansvarig arbetstagare som utses för en äldre person ser till att klienten får de tjänster som han eller hon har rätt till.

Äldre människors röst ska höras

Syftet med lagen är att äldre människors röst både som individer och befolkningsgrupp ska höras bättre än i dag.

"Utgångspunkten är en äldre människas egen uppfattning då man begrundar vilka tjänster han eller hon behöver och hur dessa ska genomföras. Man ska lyssna på den äldre människan och förhandla med honom eller henne om olika alternativ ", säger Kuusisto.

Äldreråd ser till att den åldrande befolkningens röst gör sig gällande. Ett äldreråd ska tillsättas i varje kommun, och det ska delta i allt sådant kommunalt beslutsfattande som inverkar på levnadsförhållandena och tjänsterna för en åldrande befolkning.