Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansalaiskysely vahvisti Kaste-ohjelman suuntaa

19.12.2011 10.50
Uutinen N5-58873

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa (Kaste) on valmisteltu ministeriössä koko syksy. Uutta ohjelmaa vuosille 2012-2015 on työstetty hyvin avoimesti. Myös kansalaiset on otettu valmisteluun mukaan.

"Halusimme kuulla muidenkin kuin alan ammattilaisten ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, mitkä tekijät uhkaavat hyvinvointia ja missä palveluissa olisi parannettavaa", toteaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin.  

Tavallisten ihmisten näkemysten selvittämiseksi verkossa toteutettiin kysely, johon kuka tahansa saattoi vastata. "Näin laajan suosion saanutta kansalaiskyselyä emme ole aiemmin ministeriössä tehneet."

Kaste-kyselyyn vastasi loka-marraskuussa liki 2 000 kansalaista. Kyselyssä selvitettiin, mitkä asiat suomalaisten mielestä uhkaavat hyvinvointia yhteiskunnassamme ja millä keinoilla hyvinvointia voisi lisätä. Kansalaisilta kysyttiin myös, mitkä julkiset palvelut kaipaavat eniten parantamista ja millä keinoilla palvelut saataisiin toimimaan.

Tärkeä tsekkauspiste

Hyvinvointia uhkaavista tekijöistä esiin nousivat mielenterveysongelmat, työttömyys ja alkoholin liikakäyttö sekä liikunnan puute. Hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi nähtiin työnteko, koulutus, riittävä toimeentulo ja se, että vaikeuksiin puututaan nopeasti.

Pikaisinta korjausta tarvitaan terveyskeskus-, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä vanhusten asumis- ja kotipalveluihin. Vastanneiden mielestä palveluja voidaan parhaiten parantaa lisäämällä palveluissa henkilökuntaa ja toiminnan rahoitusta sekä vähentämällä palvelujen byrokraattisuutta.

Kansalaiskysely vahvisti ohjelman valmistelijoille, että Kaste-ohjelmassa on nyt oikeita asioita. "Tämä oli meille tärkeä tsekkauspiste", Kallinen-Kräkin toteaa. "Kansalaisten ja alan ammattilaisten esiin nostamat asiat eivät kuitenkaan juuri eronneet toisistaan."

Joitakin painotuseroja silti löytyi. "Kansalaiset olivat hyvin huolissaan mielenterveyteen liittyvistä asioista. Se sai meidät nostamaan mielenterveyspalvelujen kehittämisen Kaste-ohjelman kärkeen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistaminen on ollut painopisteenä jo nyt päättyvällä Kaste-ohjelmakaudella ja sitä edeltäneissä ohjelmissa."

Ei tieteellinen tutkimus

Kansalaisille suunnatulla verkkokyselyllä on oma merkityksensä osallisuuden lisäämisessä, johon myös hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota. Se on kansalaisille tärkeä tapa vaikuttaa päätöksentekoon.

Kallinen-Kräkinin mukaan pitää kuitenkin muistaa, ettei kyse ole tieteellisestä tutkimuksesta. "Kansalaiskysely saattaa kertoa ongelmien laajuuden sijaan siitä, mitkä asiat ovat julkisuudessa olleet viimeaikoina esillä. Tiedotusvälineissä toistetut asiat voivat siis saada kyselyssä suuremman painoarvon kuin muut."

Kaste-ohjelma 2012-2015 vahvistetaan valtioneuvostossa tammikuun lopussa. Silloin kyselyyn vastanneet voivat tarkistaa, onko heidän tärkeiksi kokemiaan asioita nostettu esille.

Toimittaja: Maija Luotonen