Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Miesten syrjäytyminen on tasa-arvokysymys

11.11.2014 11.38
Uutinen N5-65341
Lokakuussa raporttinsa jättäneen miestyöryhmän mukaan syrjäytymiskeskustelussa ei voida sivuuttaa sukupuolinäkökulmaa. "Valtaosa syrjäytyneistä on miehiä. Siksi myös ratkaisuja pitää etsiä heidän elämänvaiheistaan", sanoo ryhmän puheenjohtajana toiminut Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki.

Välimäki sanoo syrjäytymisen liittyvän ainakin osaksi asenteisiin, joiden vaikutukset näkyvät lapsuudesta lähtien. "Pojille ei aseteta samoja vaateita kuin tytöille, joiden odotetaan huolehtivan tehtävistään ja ottavan muut huomioon. Ehkä juuri siksi osa miehistä ei koe tarpeelliseksi kantaa vastuuta myöhemminkään."

Tulkinta haastaa käsityksen, jonka mukaan pojille sallittu vapaus on etuoikeus. Välimäki muistuttaa, että sen hintana ovat heikommat sosiaaliset taidot ja vaikeus toimia ryhmässä. Poikien irtiotot ovat omiaan lisäämään ulkopuolisuutta ja heikentämään oppimistuloksia.

Eroja voidaan purkaa ottamalla tasa-arvon edistäminen vahvemmin huomioon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Myös oppimistuloksia pitää seurata systemaattisemmin sen varmistamiseksi, että koulun päättyessä niin pojilla kuin tytöillä todella on hallussaan tarvittavat perustaidot.

Suomalaisen tasa-arvopolitiikan koko sisältöä arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa miesnäkökulmasta. Tuloksena oli kahdeksan kohdan lista asioista, joissa politiikan tavoitteiden onnistuminen vaatii miesten tilanteen parantamista.

Isät mukaanYksi miesten ongelmalliseksi kokema asia liittyy isänä olemiseen.

"Monissa lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa on tapana ottaa huomioon vain äiti. Näin on tapahtunut erityisesti erotilanteissa. Tällä saralla on onneksi edetty hieman, kun isyyden asema on vahvistunut tuomioistuinkäytännöissä", Välimäki sanoo.

Miesryhmän mukaan lähtökohdan tulee aina olla lapsen oikeus molempiin vanhempiin. Siksi isyyden tunnustamisen pitää olla helpompaa ja vanhempainetuuksien jakautumisen tasaisempaa. Jotta lapsi ei eron jälkeen vieraantuisi muualla asuvasta vanhemmastaan, huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjä päätöksiä on noudatettava nykyistä paremmin. Lisäksi tarvitaan toimivia käytäntöjä vuoroasumiselle ja valvotuille tapaamille.

Isien edellytyksiä olla läsnä lastensa elämässä halutaan parantaa turvaamalla heille samat mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen kuin äideillä jo on. Nykyiset etuuksia ja vapaita koskevat lait ja työehtosopimukset eivät johda tasa-arvoiseen vanhemmuuteen.

Erottelevia käytäntöjä

Poikien ja tyttöjen erilainen kohtelu ei ole ainoa sukupuolten eroja ylläpitävä tekijä. Asevelvollisuuden kohdalla asia on helppo hahmottaa, mutta Välimäen mukaan oppilaitosten pääsykokeetkin voivat tukea segregaatiota.

"Monilla aloilla pääsykokeet painottavat enemmän teoreettista tietoa kuin käytännön suoriutumista, mikä karsii miehiä opiskelijoiden joukosta."

Jako miesten ja naisten töihin joutaisi työryhmän mielestä jäädä kokonaan historiaan. Miehiä tarvitaan enemmän opettajiksi ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja naisia ATK-töihin ja rakennuksille. Näin murretaan perinteisiä käsityksiä siitä, mitä miehen tai naisen kuuluu tai on sopivaa tehdä.

Sukupuolittunut ammattijakauma voi toimia erottelevasti muutenkin kuin tukemalla vanhentuneita käsityksiä. Välimäen esimerkki koskee terveydenhuoltoa.

"Miehet käyttävät terveydenhuollon palveluja naisia vähemmän. Meidän mielestämme olisi tärkeää selvittää sen syyt. Kuinka paljon vaikuttaa käsitys, että miehet eivät valita tai pyydä apua? Ja kuinka paljon merkitystä on sillä, naisvaltaisissa palveluissa puhutaan ja toimitaan monille miehille vieraalla tavalla? "

Leimaaminen kyllästyttää

Miesten syrjäytyminen tai vähäisempi osallistuminen lasten kasvatukseen ja hoivatehtäviin eivät johdu sukupuolesta, vaan siihen liittyvistä rakenteista ja asenteista. Miehen rooli kantaa historiallista painolastia, jonka keventäminen on miesryhmän mukaan saatava tasa-arvopolitiikan asialistalle.

Raporttiin kirjatuilla toimenpiteillä moninaisuudelle luodaan enemmän tilaa. Mukaan on otettu myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä etnisiin ryhmiin kuuluvien miesten hyvinvoinnin parantaminen.

Työryhmässä nousi Välimäen mukaan vahvasti esiin kyllästyminen miesten leimaamiseen. Vaikka esimerkiksi väkivaltaa käyttävien enemmistö on miehiä, suurin osa miehistä ei ole väkivaltaisia.

"Miehisyyttä ei voi eikä tule kategorisoida ongelmakäyttäytymiseksi."


Teksti: Paula Mannonen

Näkökulmat