Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Palvelusetelin käyttöönotosta päättää kunta

31.7.2009 8.32
Uutinen N5-50359

Kunnat valitsevat, mihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ne antavat palvelusetelin. Asiakkaat ja potilaat puolestaan valitsevat, ottavatko he palvelusetelin ja miltä kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta he palvelun ostavat.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tulee voimaan elokuun alusta 2009. Laki antaa kunnalle mahdollisuuden tarjota asiakkaalle palvelusetelin kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaan. Seteliä ei kuitenkaan voi antaa palveluihin, joissa asiakas ei voi valita palvelua tai palvelujen tuottajaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireelliset päivystyspalvelut ja tahdosta riippumaton hoito. 

"Kunnat ovat voineet tähänkin asti käyttää palveluseteleitä, mutta lailla selvennetään niiden käyttöä", lakia valmistellut ylitarkastaja Virpi Vuorinen kertoo

Setelillä voidaan purkaa jonoja

Kansanedustajat kävivät kevätkaudella eduskunnassa hallituksen esityksestä perinpohjaisen keskustelun,  jossa  tuotiin esiin palveluseteliin liittyviä pelkoja ja uhkakuvia. Palvelusetelin pelättiin johtavan asiakkaiden eriarvoisuuteen ja terveyserojen kasvuun vastoin hallitusohjelman tavoitteita. Ajateltiin, että varakkaat käyttäisivät palveluseteliä ja pääsisivät nopeasti hoitoon. Vähävaraiset joutuisivat jonottamaan kunnan palveluita.

Vuorisen mukaan ratkaisevaa terveyserojen kaventamisessa on kunnan oma toiminta. Miten kunta pystyy kohdentamaan palvelut niille, jotka palveluja eniten tarvitsevat. Kunta päättää, millä tavalla se järjestää palvelut: tuottaako se ne itse, käyttääkö ostopalveluja vai antaako asiakkaalle palvelusetelin.

Kunta voi käyttää palveluseteliä terveyserojen kaventamiseen esimerkiksi niin, että se antaa palvelusetelin "kevyempää" hoitoa tarvitseville ja kunnan omissa palveluissa keskitytään paljon ja moniammatillista hoitoa tarvitseviin asiakkaisiin.

"Asiakkaan palvelusuunnitelmaa tehtäessä on mietittävä, kenen tuottamat palvelut hänelle parhaiten soveltuvat", Vuorinen sanoo.

"Seteliä voidaan käyttää jonojen purkuun. Jos osa kunnan palveluihin jonottavista ottaa palvelusetelin, niin se nopeuttaa kaikkien palvelujen saantia."

Kunnat määräävät setelin arvon

Kunnat määräävät palvelusetelin arvon. Setelin arvon on kuitenkin oltava kohtuullinen suhteessa asiakkaan maksettavaksi jäävään omavastuuosuuteen ja palveluiden eri järjestämistavoilla kunnalle syntyviin kustannuksiin.

Seteli kattaa ostettavan palvelun joko kokonaan tai osittain. Setelin arvo voi olla tulosidonnainen, jolloin vähävaraisten omavastuu on pienempi kuin varakkaiden.

Kun palvelua tarvitseva hankkii setelillä palveluja, jotka ovat asiakkaalle tai potilaalle kunnan muulla tavoin järjestäminä palveluina maksuttomia, setelin on katettava koko palvelun hinta. Laissa on myös palvelusetelin arvonkorottamispykälä: setelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan toimeentulo tai elatusvelvollisuuden täyttäminen vaarantuu palvelun oston vuoksi.

"Kukaan ei saisi joutua toimeentulotuen tarpeeseen palvelusetelin omavastuuosuuden vuoksi", Virpi Vuorinen selventää.

Palveluntuottajat kilpailuun asiakkaista

Saatuaan setelin asiakas voi ostaa palvelun kunnan ylläpitämässä luettelossa olevalta palveluntuottajalta. Luetteloon hyväksytään palveluntuottajat, jotka täyttävät laissa olevat kriteerit. Luetteloon otettavia palveluntuottajia ei tarvitse kilpailuttaa. Sen sijaan palveluntuottajat voivat  joutua kilpailemaan laadulla ja hinnalla siitä, että palvelusetelin saaneet valitsisivat heidän palvelunsa.

"Ostopalvelusopimukset kilpailutuksineen suosivat usein suuria palveluntuottajia. Palveluseteli on kevyempi vaihtoehto ostaa palveluja myös yksittäisiltä pieniltä palveluntuottajilta. Tosin kunta ei voi taata, että luetteloon hyväksytyn yksittäisen tuottajan palveluja ostetaan. Valinta on asiakkaan", Virpi Vuorinen toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on tulossa ohjeita palvelusetelin käytöstä. Virpi Vuorinen tähdentää, että kunnat voivat ottaa palvelusetelit käyttöön tarpeen mukaan vähitellen. Jos kunnan omat palvelut riittävät, ei palvelusetelille kunnassa ehkä tässä vaiheessa ole tarvetta lainkaan.

"Asiakkailla ei ole subjektiivista oikeutta saada palveluseteliä sosiaali- ja terveyspalveluihin lain voimaantultua. Palvelusetelin käyttöönotosta päättää kunta."

Merja Moilanen