Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Verkostotyötä lasten hyväksi

28.10.2013 7.54
Uutinen N5-63311

EGCC (Expert group for cooperation on children at risk) on Itämeren neuvoston (CBSS) alainen asiantuntijaryhmä, jonka tavoite on suojella haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia. Kun kyse on hallitusten välisestä järjestelmästä, toiminta liittyy erityisesti rakenteisiin ja säädöksiin.  

"Yhteistyöverkostossa kaikkien mukana olevien valtioiden on helppo saada tietoa muun muassa lainvalmistelun tueksi sekä ohjausjärjestelmien toimivuudesta" tiivistää hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen.

Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Lokakuussa tapaaminen järjestettiin Helsingissä Manns-Haatasen vetämänä. CBSS:n puheenjohtajuus on Suomella heinäkuusta 2013 kesäkuun loppuun 2014, jolloin myös neuvoston alaiset työryhmät kokoontuvat pääasiassa Suomessa.

Itämeren neuvosto perustettiin sosialismin romahduksen jälkeen edistämään demokraattista ja taloudellista kehitystä Itämeren alueella. Nykyisin se toimii lähinnä poliittisena keskustelufoorumina. Samalla eri sisältöalueisiin liittyvien hankkeiden merkitys on kasvanut.

Painopiste ennaltaehkäisyssä

Manns-Haatasen mukaan EGCC toiminnan lähtökohtana on Lapsen oikeuksien sopimus: tavoite on varmistaa lasten oikeus suojeluun hyväksikäytöltä ja kaltoinkohtelulta. Ongelmia pyritään ehkäisemään jo ennalta tai ainakin puuttumaan niihin mahdollisimman varhain. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö, paperittomien lasten maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan liittyvät asiat sekä lasten asema laitoksissa ja muussa kodin ulkopuolisessa hoidossa.

Kunkin valtion omien toimenpiteiden ohella asiantuntijaverkosto on ollut alullepanijana useissa yhteishankkeissa.  Verkoston rooli on niissä koordinoiva ja varsinaiset toteuttajat voivat olla muun muassa järjestöjä, tutkimuslaitoksia tai virastoja.  Manns-Haatanen antaa viime vuosilta esimerkkejä onnistuneista projekteista.

"ROBERT (risktaking online behavior related to online sexual abuse) pyrki netissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön estämiseen ja AudTrain (Systematic Audit of Child Residential Care) taas on koulutusohjelma lastenkotien ja muiden kodin ulkopuolisten asumismuotojen tarkastamiseen tueksi."

EGCC:llä on oma yksikkönsä (Child Centre) Itämeren neuvoston sihteeristön suojissa. Hankkeisiin ja muuhun toimintaan voi tutustua sen nettisivuilla.

www.childcentre.info

Vuorovaikutteisuus lisääntynyt

Itämeren neuvoston alkuvaiheessa oli tärkeää helpottaa tiedon kulkua maiden välillä. Siksi neuvostolle rakennettiin nettisivut, jonne koottiin informaatiota käännettynä kaikkien mukana olevien valtioiden kielille.  Manns-Haatasen mielestä aika on ajanut tämän mallin ohi.

"Ihmiset osaavat ja voivat mennä suoraan alkuperäislähteille, joten nykymuotoista välivarastoa ei enää tarvita. Ja vaikka esimerkiksi Virossa on vielä monia vanhoja rakenteita purettavana, tietotekniikan käytössä se on jo mennyt meistä ohi."

CBSS ei ole ainoa pohjoisilla alueilla toimiva yhteistyörakenne, vaan niitä ovat myös muun muassa Pohjoinen ulottuvuus ja Barentsin euroarktinen neuvosto.  Manns-Haatasen mielestä toiminnan päällekkäisyyksiä voidaan välttää lisäämällä yhteistyötä. Verkostomuotoista toimintatapaa hän pitää kaiken kaikkiaan hyödyllisenä.

"Verkostot antavat mahdollisuuden muualla kokeiltujen hyvien mallien löytämiseen ja soveltamiseen.  Tällainen vaihto hyödyttää kaikkia osapuolia. Esimerkiksi Itämeren neuvostossa suunta oli alussa pitkälti lännestä itään, mutta nykyisin toiminta on paljon vuorovaikutteisempaa." 

Paula Mannonen

Näkökulmat