Lääkealan uudistus vahvistaa yhteistyötä ja ohjausta

27.4.2009 5.00
Uutinen N5-49247
Lääkehoidon merkitys ja määrä kasvaa. Lääkehuollon uudelleen organisoinnilla vastataan tähän haasteeseen vahvistamalla lääkealan yhteistyötä ja ohjausta, sanoo ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa näillä näkymin toimintansa marraskuun alussa. Sen tehtäviksi on sovittu lääkealan lupa- ja valvonta-asiat, tutkimus- ja kehittäminen sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehoidon vaikuttavuuden parantamiseksi.

Uuteen keskukseen kootaan tehtäviä, joita ovat aiemmin hoitaneet Lääkelaitos, Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valvira ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Nämä sijaitsevat kaikki Helsingissä, uuden keskuksen  sijaintipaikaksi tulee Kuopio.

Julkisuudessa on eniten huomiota saanut tehtävien siirto Kuopioon. Sen varjoon on jäänyt, miksi lääkehoidon valvontaa, kehittämistä ja tutkimusta pitää organisoida uudelleen.

Lääkehoidon merkitys ja määrä kasvaa

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston päällikön ylijohtaja Päivi Sillanaukeen mukaan lääkehuollon uudelleenorganisoinnin tarpeen keskeisimpiä syitä ovat lääkehoitojen kehittyminen ja väestön vanheneminen.

"Lääkehoidon merkitys kasvaa koko ajan. Lääkkeillä pystytään nykyisin hoitamaan paljon sellaisia sairauksia, joihin ei ennen ollut lääkkeitä. Esimerkiksi neurologiassa pystyttiin parikymmentä vuotta sitten tekemään monista sairauksista diagnoosi, mutta hoitoa ja lääkkeitä sairauksiin ei ollut. Lääkehoidossa on menty ja mennään eteenpäin pitkin harppauksin."

"Myös lääkehoidon määrällinen tarve kasvaa, kun väestö vanhenee. Samalla kasvavat lääkehoidon kustannukset. Sekä hoidollisesti että kustannusten nousun hillitsemiseksi on tärkeää, että lääkehoito on vaikuttavaa ja järkevää. Iäkkäillä ihmisillä on usein monia sairauksia ja monia lääkityksiä päällekkäin. Heidän lääkityksensä  arvioinnissa tarvitaan sekä lääkäreiden että farmasian asiantuntemusta."

Laaja-alaisempaan yhteistyöhön

Lääkehuollon uudelleenorganisoinnissa on tavoitteena parantaa lääkehoidon vaikuttavuutta ja lääkitysturvallisuutta. Tavoitteisiin pääsemiseksi lääkehuollon koordinaatiota  ja ohjausta vahvistetaan ja lääkehoidon kehittäminen nivotaan paremmin palvelujärjestelmään.

Lääkelaitoksen tehtävänä on ollut edistää lääketurvallisuutta. Rohto perustettiin lääkehoidon vaikuttavuuden ja taloudellisuuden arvioimista varten. Nyt nämä tehtävät kootaan samaan saman katon alle, jotta lääke- ja lääkitysturvallisuuden ja lääkehoidon vaikuttavuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä  päästään laaja-alaisempaan yhteistyöhön.

Uudistamisessa tarkasteluun on otettu myös Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen laitoksen THL:n ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran lääkehuoltoon liittyvät tehtävät.

Lääkehuollon strateginen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Uudistuksessa ministeriön ohjausta vahvistetaan. Ministeriö päivittää kansallisen lääkestrategian ja ohjaa sen toteuttamista. Ministeriön asiantuntemusta lääkeasioissa vahvistetaan ja eri osastojen yhteistyötä lääkeasioissa tiivistetään.

Lääkehoitoa kehitettävä yhdessä palvelujärjestelmän kanssa

Päivi Sillanaukee korostaa, että lääkehoitoa ei voi kehittää irrallaan muusta palvelujärjestelmästä.

"Lääkelaitos on toiminut hyvin ja siellä on paljon asiantuntemusta, mutta ongelma on ollut miten sitä tietoa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja laajasti. Uudistuksella halutaan  luoda uusi avoimempi ja yhteistyötä edistävä toimintakulttuuri koko lääkealalle."

Rohtotyöpajat ovat olleet yksi kanava viedä lääkehoidon tietoa ja osaamista palvelujärjestelmään. Pajatoimintaa jatketaan, mutta se siirretään THL:een, jossa yhteys  palvelujärjestelmän kehittämiseen on luontevampi. Uusi keskus puolestaan tuo toimintaan edelleen lääkehoidon osaamisen.

"Uudistamista kaipaa myös lääkkeiden jakelujärjestelmä. Apteekkitoimintaa ei ole  kehitetty oikeastaan ollenkaan. Sen kehittäminen tulee nyt uuden keskuksen tehtäväksi."

"On  ihmetelty, miten sama organisaatio voi kehittää apteekkien toimintaa ja antaa niille toimilupia. Mutta ei siinä pitäisi olla ongelmia", Sillanaukee toteaa.

"On hyväkin asia, että osaaminen ja tieto ja luvananto ovat saman katon alla. Esimerkiksi elintarviketurvallisuusvirasto toimii näin: se tutkii ja kehittää ja antaa myös toimilupia." 

Merja Moilanen

Näkökulmat